dinsdag 16 oktober 2018

Beste poldergenoten, Het is zover!Glasvezel buitenaf, een commerciële aanbieder van glasvezel, wil in ons gebied glasvezel aanleggen. Op 15 oktober ging het persbericht uit waarin zij hun aanbod voor Zaanstreek-Waterland Buiten aankondigen. Dit is het groene gebied op de kaart die u als bijlage aantreft (bron: website Glasvezel buitenaf).


Op 29 en 30 oktober en 1 en 2 november vinden in onze regio informatieavonden voor de bewoners plaats. In Wormerland is dat op 30 oktober om 19:30 uur in het dorpshuis in Neck.

Op 17 december 2018 is de deadline van de glasvezelcampagne en maakt Glasvezel buitenaf bekend of minimaal 40% van de bewoners een abonnement heeft afgesloten. Is dit het geval, dan gaan ze glasvezel aanleggen in het gebied.

Doe dus mee en maak ook je buren enthousiast, mochten ze nog niet weten of ze ook glasvezel willen hebben.

Meer informatie, waaronder het aanbod van 5 dienstverleners, vindt u op de website van Glasvezel buitenaf:

www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge…/zaanstreek-waterland-buiten

Met hartelijke groet,

Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Wormerland BuitenVerenigingsklaverjassen en Bijeenkomst met B en W Wormerland en afvaardiging AlkmaarVerenigingsklaverjassen

Dit vindt dit jaar op vrijdag 26 oktober plaats in het Heerenhuis te Spijkerboor. Aanvang 20.00 U. Ik heb van Fred van Tiel begrepen dat er één team extra, De Kanaaldijkers, mee gaat doen. Mocht een of meer van de verenigingsteams niet meedoen, meldt U dan af bij Klaas Reijne. Tel. 075-6411605, mob. 0615408833. Zelf ben ik niet aanwezig.

Namens de S.G. Dick BeetsBijeenkomst met B en W Wormerland en afvaardiging Alkmaar

Deze bijeenkomst vindt op woensdag 7 november plaats in het Heerenhuis te Spijkerboor. Aanvang 19.30 u met een kennismakingsronde met de nieuwe gemeentevertegenwoordigers. Hierna de vergadering waarvan de door de S.G. ingediende agenda als volgt luidt: Dijken van de Starnmeer Monument Jan Hop en de beschoeiing rond het monument Buurboek Oudpapier Glasvezel

We hopen op een grote opkomst

Namens de S.G. Dick Beetsmaandag 3 september 2018

Uitnodiging vergadering, agenda en notulen

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 12 september 2018 bij Lous Uitentuis. Aanvang 20.00 u.
                          Agenda vergadering Spijkerboorder Gemeenschap 12-09-2018

1. Opening
2. Ingekomen sukken (2x Heide mij)
3. Notulen vergadering 25-04-2018.
4. Nabeschouwing festival
5. Informatieborden (waterschapsborden) Starnmeer
6. Agrarische dag.
7. Winterwonderland.
8. Bootcamp
9. Rondvraag
10. Sluiting  en vaststellen datum volgende vergadering
       Notulen algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap 25-04-2018
1. De opening vindt plaats om 20.20 U. Afmeldingen van Rie Bas, Tineke Reijne en Ester Slooten. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reijne, Cor Marrees, Martijn Jongens, Jan Nat, Daphne de Valois, Hans Betlem, Marjon v/d Linden, Sofie Kalse-Uitentuis, Monique Beerepoot, Nancy Uitentuis en Dick Beets.                                                                                                                                 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Klaas meldt dat hij namens de S.G. een handtekening heeft gezet opdat de eigenaar van het feestterrein eventuele schade aan zijn terrein kan claimen bij de S.G.                                                                                                                                  3. Notulen 24-01-2018 (jaarvergadering). Hierover waren geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend. Wel kwam naar voren dat Bob en Ellen nog niet waren ingelicht over het niet doorgaan van de dijkdorpsdagen dit jaar. Lous gaat dit alsnog doen. Tevens zal hij de datum voor het klaverjassen checken, dit moet zijn vrijdag 26 oktober maar Ellen schijn 25 oktober genoteerd te hebben. Lous gaat ook dit checken.                                                                                                                                                                                          4. Bootcamp. Het is de bedoeling dat het een zelfbouwstation wordt. De gemeente is meewerkend inzake de vergunning en ook het waterschap is actief. Hoe het er voor de rest precies voor staat is niet bekend, aangezien er geen vertegenwoordigers van de groep op de vergadering aanwezig zijn.                                                                                                                                                     5. Starnmeer 375. Op 24 april is er een vergadering geweest van buurtvertegenwoordigers. Piet Groen was niet bij die vergadering aanwezig. Het thema van de buurtverenigingen voor het concours d élegance moet voor 1 mei aan Piet Groen worden doorgegeven. De optocht gaat niet over de provinciale weg maar bij Gerard Jongens over het land. Per buurtvereniging moet één verkeersregelaar geleverd worden. Diverse buurtvereniginen zijn met poorten bezig. De sponsorborden worden gemaakt en fondsen die gesponsord hebben worden duidelijk in beeld gebracht. Op de agrarische dag komt een show van landbouw werktuigen van LMB Rijkhoff en tevens zal het landbouwmuseum uit de schermer aanwezig zijn met oude landbouw werktuigen. Gedacht wordt ook aan trekkerwedstrijden en mogelijk gaat de “roestige bout” een rondrit houden met oude trekkers. Voor het slotfeest in november in € 6000,-- toegezegd. De grote tent op het feestterrein wordt 10 x 20 meter. Tafels en stoelen moeten worden gehuurd tegen € 7,5 per set en de orginisatoren van de reunie moeten die ophalen bij de brandweer in De Rijp.                                                                                                                      6. Activiteit voor jeugd 12-17 jaar. Ingrid gaat met de jeugd naar poldersporten in De Kwakel. Er zijn 17 opgaven. De gemeente Alkmaar zal om een bijdrage worden gevraagd.       7. Klaverjassen. Rie Bas heeft gemeld dat het voor de visclub onmogelijk is op 26 oktober een afvaardiging te sturen. Dick Beets is op deze datum ook verhinderd. Desondanks wordt besloten de datum te handhaven. Cor Marrees denkt dat hij wel de nodige mensen voor het kaarten van de visclub kan vinden.                                                                                                                                                                                  8. W.v.t.t.k. Het ophalen van oud papier zal een week worden verschoven naar 12 mei i.v.m. de bevrijdingsbanneocht op 5 mei.                                                                                                                                                                                                   9. Rondvraag. Cor Marrees vraagt hoe het zit met de hoeveelheid oud papier. Deze lijkt af te nemen. Op de vergadering met B en W van Wormerland en Alkmaar is hierover gesproken en wethoujder Nagengast van Alkmaar heeft toen toegezegd hierover contact op te nemen met de S.G. Dit is tot op heden niet gebeurd.                                                                                                                     10. Volgende vergadering is vastgesteld op 12 september bij Lous. Voorafgaand vindt geen bestuursvergadering plaats. De agenda wordt door het bestuur via multimedia geregeld en zal rond 29 augustus worden rondgestuurd.

                      Voorzitter                                                                            Secretaris

                     Lous Uitentuis                                                                    Dick Beets

 


vrijdag 31 augustus 2018

Oud papier

Op zaterdag 1 september 2018 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand
en staat de oud-papiercontainer weer op Spijkerboor. (Hij staat er al! Naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.

donderdag 12 juli 2018

Nieuws BAB

Er is afgelopen maandag een belangrijke stap gezet in de realisatie van glasvezel in Starnmeer: gemeente Alkmaar en Fiber NH hebben een overeenkomst getekend, waarin de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van gemeente Alkmaar wordt gerekend. Op haar beurt heeft Fiber NH een overeenkomst getekend met Breedband-Alkmaar-Buiten (BAB) om samen de vraagbundeling gestalte te gaan geven: er is een deelname benodigd van minimaal 50% om de aanleg te kunnen realiseren. De wervingscampagne wordt in oktober en november 2018 gevoerd. Gemeente Alkmaar, Fiber NH en BAB werken hier intensief in samen, zodat bij een succesvolle vraagbundeling de kabel in 2019 de grond in kan. Wij gaan er voor!
Meer weten? Zie het filmpje van Fiber NH, het persbericht van Alkmaar en de website van BAB.
https://youtu.be/isNx0bNJNYA
Breedband Alkmaar-Buiten en de gemeente Alkmaar gaan voor FiberNH!!!
De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om de financiering van een glasvezelnetwerk in ons gebied rond te krijgen. Dit was niet gemakkelijk. We wilden graag een lening vanuit de overheid tegen een lage rente, maar de eisen zijn zeer streng en werden, naar mate het proces verder ging, steeds meer aangescherpt. Voor de overheid de lening mag verstrekken tegen het lage rentetarief moet er ook gecontroleerd worden of er geen bedrijven zijn die binnen nu en drie jaar de aanleg willen gaan verzorgen, dit gebeurt door middel van een zogenaamde marktconsultatie.
Onverwacht heeft vlak voor de sluitingsdatum van deze consultatie een bedrijf zich gemeld dat deze aanleg wil gaan uitvoeren. Zij zijn bereid de aanleg te realiseren voor alle woningen en bedrijven buiten de kernen.
Dit betekent echter nogal wat. Officieel mag de goedkope lening nu niet meer aan ons verstrekt worden. Dit zou concurrentievervalsing zijn. Zonder deze lening is het voor ons echter niet haalbaar de aanleg te doen. Het bedrijf dat zich gemeld heeft stelt echter wel de voorwaarde dat wij, als BAB, hun komst steunen. Met onwillige honden is het immers kwaad hazen vangen.
Voor BAB betekent dit een grote koerswijziging. Van het zelf aanleggen van ons “eigen” netwerk, wordt het nu gerealiseerd door een commercieel bedrijf. Dit betekent geen invloed meer op providers, tarieven, welke adressen wel of niet, enzovoort. Maar het betekent ook dat de aanleg en beheer in handen komen van professionals en dat er niet aan allerlei eisen m.b.t. de financiering hoeft te worden voldaan.
BAB had voor ogen alle adressen aan te sluiten in ons gebied. Zowel het buitengebied als de kernen. Het bedrijf dat zich gemeld heeft wil alleen de adressen buiten de kernen (de blauwe borden) gaan aanleggen. Wij kwamen dus voor de keuze te staan of wij hier aan willen meewerken of niet.
Wij, als bestuur van Breedband Alkmaar-Buiten, hebben besloten alle medewerking aan dit bedrijf te verlenen. We hebben hiervoor de volgende redenen:
Of wij e.e.a. konden financieren was nog steeds niet zeker;
We zouden 50% deelname nodig hebben binnen de kernen. Tijdens de eerste vraagbundeling is dit in de meeste kernen niet gehaald. Dit terwijl tijdens de eerste vraagbundeling onze tarieven lager waren dan nu is begroot, Ziggo en Vodafone nog geen gecombineerde aanbieding hadden en Max Verstappen nog niet zo hard reed in de formule 1. Iets dat gratis te volgen is via Ziggo Sport, maar waar bij ons extra voor moet worden betaald.
Hoewel we er vol voor hadden gegaan, schatten wij de kans van slagen voor een nieuwe vraagbundeling binnen de kernen zeker niet groter in dan de vorige keer.
Ook het nieuwe bedrijf zal eerst een vraagbundeling uitvoeren. Zij stellen als eis dat 50% van de adressen buiten de kernen (blauwe borden) zich moet aanmelden voor een abonnement. Als dit lukt, dan gaan zij aanleggen. De kernen zijn niet meer noodzakelijk voor de realisatie.
Wij denken dat de kans van slagen voor het halen van de vraagbundeling buiten de kernen groot is. Op deze adressen is de verbinding erg traag en de verwachting is dat deze bewoners het belang van een goede internetverbinding inmiddels wel onderkend hebben en niet als vanzelfsprekend ervaren.
De keuze was dus uiteindelijk:
kiezen voor een grote kans van slagen voor de uitrol van glasvezel in het gebied waar de problemen het grootst zijn
--of--
kiezen voor een stuk minder grote kans van slagen voor de uitrol van glasvezel voor het complete gebied.
Wij, als bestuur van Breedband Alkmaar-Buiten, hebben voor het eerste gekozen.
Daarom zijn wij blij het volgende te kunnen melden:
De gemeente Alkmaar, glasvezel exploitant FiberNH en bewonersinitiatief Breedband Alkmaar Buiten hebben maandag 9 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend in het Raadhuis van Grootschermer. Hierdoor komt er een concreet aanbod voor snel internet voor ca. 800 woningen en bedrijven in het buitengebied van Alkmaar, waar op dit moment de beschikbare internetsnelheid maar zeer beperkt is. De overeenkomst is getekend door wethouder Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar, Jan Voesten en André Doggen van FiberNH en Harm Harmenzon van Breedband Alkmaar-Buiten.
Daar ook de gemeente Alkmaar een rol speelt, gaat de overeenkomst alleen over de adressen in de gemeente Alkmaar. Adressen buiten de gemeente Alkmaar vallen buiten de overeenkomst. BAB probeerde ook glasvezel te realiseren voor De Woude, gemeente Castricum, en een stukje Starnmeer, gemeente Wormerland, maar deze worden, helaas, door ons niet meer meegenomen.
Een definitieve lijst met adressen zal z.s.m. beschikbaar worden gesteld. Ook zal medio oktober een nieuwe vraagbundeling worden gestart. Zodra hier meer over bekend is, brengen wij jullie op de hoogte.
Namens het bestuur van Breedband Alkmaar-Buiten,
Harm Harmenzon
Voorzitter

BUURbook bijeenkomst in Spijkerboor
Een prettige buurt is belangrijk: u woont er, u loopt er iedere dag over straat en u hebt er contact met uw medebewoners. De gemeente wil graag, samen met haar inwoners, zorgen voor een fijne leefomgeving. Om een goede samenwerking te ondersteunen is onlangs het online platform BUURbook Wormerland gelanceerd. Een plek waar bewoners, professionals, ondernemers, verenigingen en de gemeente elkaar op de hoogte houden van allerlei activiteiten in de buurt: een evenement, een bewonersinitiatief of een herinrichting van een straat. U kunt BUURbook zien als een digitaal dorpsplein.

De gemeente wil ook de kernen van Wormerland de mogelijkheid bieden om een online platform BUURbook te gaan gebruiken. Dit platform zal te zijner tijd samen met de bewoners van de kernen worden gevuld.

In de kern Spijkerboor zal daarom een informatie avond plaatsvinden waarvoor wij u hartelijk willen uitnodigen. Deze avond zal zijn:

woensdag 18 juli van 20:00 uur tot 21:30 uur in ’t Heerenhuis in Spijkerboor

Het programma is als volgt:
-        19:45          inloop met koffie/thee
-        20:00          opening door Natascha Minnebo (wijk- en kernmakelaar van de gemeente)
-        20:05          presentatie BUURbook en gelegenheid voor het stellen van vragen
-        21:00          napraten met een hapje/drankje
Nieuwsgierig wat BUURbook is? Kijk dan op http://buurbook.nl/content/folders/BUURbook-folder.pdf of meldt u meteen aan op https://wormerland.buurbook.nl/mijn-buurbook!
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u deze uitnodiging zoveel mogelijk deelt met de inwoners van de kernen. Hoe meer mensen van de bijeenkomsten afweten, hoe meer mensen wellicht op een van de avonden aanwezig zijn, hoe meer BUURbook een bijdrage kan leveren aan uw buurt.

Namens het team Burgerparticipatie hopelijk tot de 18e!