donderdag 18 januari 2018

Spijkerboor speelt “Slip-gevaar”

De Spijkerboorder Toneelvereniging speelt in ’t Heerenhuis het toneelstuk “Slip-gevaar” van Johan Deckers

De klucht gaat over een fabrikant van dameslingerie die de wanhoop nabij is als zijn vrouw hem verlaat en zijn firma op de rand van een faillissement staat. Zijn beste vriend weet raad, maar daardoor zit hij in een mum van tijd opgescheept met een andere echtgenote, een geadopteerde zoon, een rijke tante en een gedreven belastinginspecteur. Als zijn eigen vrouw hun relatie wil redden, komt hij pas goed in de problemen en valt hij van de ene lastige situatie in de andere.

Martijn Jongens, Lous Uitentuis, Kim Dekker, Bob van Brussel, Wim Nieuwenhuizen, Mariët Hartog en Willy Groot staan op de planken en de regie is in vertrouwde handen van Nel Stam-Koene.

Het belooft weer een erg leuke avond te worden, waarbij veel te lachen valt. En dat geldt natuurlijk ook voor de verloting en de borrel na afloop. 

De uitvoeringen in ’t Heerenhuis van Spijkerboor zijn op:
Zaterdag     3 februari
Vrijdag        9 februari
Zaterdag   10 februari
Vrijdag      16 februari 
Zaterdag   17 februari

We beginnen om 20.00 uur. Wanneer deze klucht wilt zien, dan kun je nu entreekaarten van € 7,50 reserveren bij Bob en Ellen. Het telefoonnummer van ’t Heerenhuis is 075-6411369.  Reserveer snel want op=op!

Voor kinderen hebben we een speciale avond. Alle kinderen uit de buurt (en eventueel hun begeleiding) mogen de generale repetitie op vrijdag 2 februari om 20.00 uur helmaal gratis en voor niks bijwonen. Voor hen hebben we bovendien na afloop een mooie verloting (4 loten voor 1 euro) met lekker veel speelgoed.

Op zaterdag 24 februari spelen we het toneelstuk voor de Zonnebloem in Westbeemster.

We wensen iedereen die komt kijken een paniekvrije avond toe!

De Spijkerboorder Toneelvereniging 


donderdag 11 januari 2018

Jaarvergadering der Spijkerboorder GemeenschapUitnodiging tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering 
der Spijkerboorder Gemeenschap op:

Woensdag 24 januari  2018 in 't Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur

Agenda.
1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: Nieuwjaarsreceptie Wormerland . Oudpapier . Kern met pit 

3. Notulen vergadering 12-10-2017 

4. Jaarverslag 2017 

5. Financieel verslag 2017 

6. Verslag kascommissie s.g. + verslag Starnmeer 375 tot nu toe. 

7. Verkiezing nieuw kascommissie lid. Kascommissie bestond uit Marjon en Jan Nat. 
    Marjon treedt af, reservelid was Irma . 

8. Starnmeer 375 + begroting 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Klaas Reijne en Ester Slooten. 
    Nieuwe kandidaten kunnen tot aanvang vergadering bij bestuur worden aangemeld. 

10. Evaluatie Klaverjassen, bijeenkomst gemeentes Wormerland en Alkmaar en . Sinterklaas. 

11. Programma 2018. Kermis, klaverjassen/kegelen en Sinterklaas. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

Spijkerboorder Gemeenschap Jaarverslag 2017


Januari
                                                                                                                                                            11-01. Jaarvergadering in het Heerenhuis met op de agenda ingekomen stukken, notulen vorige vergadering op 6-10-16, jaarverslag 2016, financieel verslag 2016, verslag kas-commissie, bestuursverkiezing, verkiezing nieuw kascommissielid, wijkbudget Wormerland, jaarprogramma 2017, 375 jaar Starnmeer en rondvraag.
Er wordt een comité gevormd ter voorbedrijding v/d dijkdorpsdagen en een comité ter voorbereiding v/d midzomervaartocht.                                                                                                                                                                                  
22-01 Winterwandeltocht. We worden ontvangen bij Lous en Nancy met koffie en koek, daarna ca 1,5 uur wandelen met onderweg  een opwarmertje en na afloop een heerlijke snertmaaltijd inclusief roggebrood met spek. Het was prachtig winterweer.                                                       
Maart                                                                                                                                                                
24-03 Lasertag voor jongeren
o.l.v. Ingrid in Alkmaar. Er waren zo veel jongeren mee dat er drie teams gevormd konden worden. Een succes.                                                                                                        
25-03 Kegelen in het Heerenhuis.
Een matige opkomst maar wel erg gezellig.                                                             

April                                                                                                                                                                                                                              
20-04 Algemene vergadering S.GBOA Ed Zijp van de gemeente Wormerland komt zich voorstellen. 
Het winterprogramma met de wandeling en het kegelen worden geevalueerd.
De commissies t.b.v. het midzomervaren en de DDD zijn doende.
Een veiling voor 375 jaar Starnmeer en 375 jaar Starnmeer programma komen aan de orde.                                                                 

Mei
05-05 De S.G. verleent medewerking bij de fietsbannetocht door Wormerland.                        
Juni                                                                                                                                                                                                          17-06 Midzomervaartocht door het Jisper- en Wormerveld met daarbij een BBQ. Evenals voorgaande jaren weer een groot succes.                                                                                                                                
Juli
                                                                                                                                                                                        06-07 Algemene vergadering S.G.  Terugblik op het midzomervaren. De DDD worden terug-gebracht van 3 naar 2 dagen en de data zijn 5 en 6 augustus. Het wijkbudget van Wormerland. 375 jaar Starnmeer, het bestuur is nu compleet en er wordt een stukje v/h programma bekendgemaakt. Ook het onderwerp oudpapier stond weer op de agenda.
             
Augustus                                                                                                                                                                             
05 en 06-08. De Dijkdorpsdagen. Op zaterdag waren de kinderspelen en in de avond de kwis zeer geslaagd. De zondag werd overschaduwd door het overlijden van Nel de spelletjes voor volwassenen werden afgelast maar de muziek ging wel door, al was iedereen natuurlijk zeer aangeslagen.

Oktober
12-10 Algemene vergadering S.G. Evaluatie dijkdorsdagen. Kern met Pit, Klaas heeft een aanvraag gedaan voor de info borden t.b.v. Starnmeer 375. De te bespreken onderwerpen voor de gemeenteavond worden vastgesteld. Het winterprogramma wordt doorgenomen. 375 jaar Starnmeer en het wijkbudget van Wormerland komen eveneens weer aan bod. Bij het wijkbudget van Wormerland is er mogelijk toch weer een opening ontstaan om een bootcamp te realiseren.                                                                                                                                                                
27-10 Verengingsklaverjassen in het Heerenhuis. Alle bij de S.G. aangesloten verenigingen stuurden weer 2 teams en er werd vol overgave gekaart.                                                                                                 
November                                                                                                                                                                                                         
08-11 Bijeenkomst in het Heerenhuis met B en W van Wormerland en een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Alkmaar. Deze bijeenkomst werd zoals al vele jaren redelijk tot goed bezocht.                                                                                                                                                                        
26-11 Voor de jongste in en rond de polder bracht de Sint met z’n pieten deze dag een bezoek aan het Heerenhuis.

Daarnaast werd door het bestuur van de S.G. ter voorbereiding op elke algemene vergadering no vergaderd om de agenda op te stellen en waren diverse bestuursleden (ook niet bestuursleden trouwens) druk in de weer met de vorbereiding van Starnmeer 375

                                                                   December 2017

                                                                                                                                                                                

donderdag 4 januari 2018

Oud Papier

Op zaterdag 6 januari 2018 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud-papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.


zondag 24 december 2017

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap – 8 november 2017
Aanvang: 20.00 uur in ’t Heerenhuis te Spijkerboor

Aanwezig:     
Spijkerboordergemeenschap:
Leden van de Spijkerboordergemeenschap
Leden college gemeente Wormerland:
Burgemeester Peter Tange, wethouders Elly Fens, Kees van Waaijen, Frans Saelman en Jeroen Schalkwijk.
Gemeente Alkmaar:
Wethouder Jan Nagengast en bestuursadviseur Bart Oskamp
OVER-gemeenten:
BOA’s Ed Zijp en Jeroen Engel
Raadsleden en belangstellenden: ± 25 personen
Verslag: Tony Tannous

1. Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen.
De aanwezigen van de gemeente Alkmaar en Wormerland stellen zich voor.

2. Mededelingen vanuit de gemeente Alkmaar
Momenteel is de gemeente in de buitengebieden bezig met het anders inzamelen van afval. De buitengebieden hebben afvalbakken gekregen. De intentie van Alkmaar is om eind 2020 op 60% afvalscheiding te zitten.

De aangevraagde subsidie vanuit Spijkerboor a €250 is goedgekeurd. Op de vraag of er een bijdrage mogelijk is aan de viering van 375 jaar Starnmeer komt Alkmaar nog terug.

De ontsluitingsweg bij Oost- en West Graftdijk is af en eerder gerealiseerd dan gedacht. In West Graftdijk, waar eerder veel verkeer doorheen ging, is het nu rustiger. Een aandachtspunt daar is nog het te hard rijden. Er zal een proef komen met camera’s tegen vrachtwagens zonder bestemming of vergunning. Dit zal begin 2018 gaan lopen.

3. Mededelingen vanuit het college Wormerland
Ed Zijp en Jeroen Engel (BOA’s) stellen zich kort voor. Ed Zijp is verantwoordelijk voor vaartoezicht en handhaving in het Wormer- en Jisperveld en andere wateren in de gemeente. Hij is bekend in het buitengebied en geeft aan dat als er zaken zijn, men contact kan opnemen met Ed via de gemeente. Jeroen Engel is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte van Wormerland. Dit betekent dat hij op APV zaken controleert en handhaaft waar nodig. Voorbeelden zijn hondenoverlast, parkeerproblematiek en vuildumpingen. Ook Jeroen is via de gemeente te bereiken. Wanneer men een melding wil doen over de openbare ruimte, dan kan dit via de website van de gemeente of per telefoon.

Elly Fens: Momenteel is de gemeente Wormerland ook bezig met afvalscheiding. Inmiddels hebben de bewoners van Spijkerboor hierover een brief ontvangen. De intentie is om in 2020 op 75% afvalscheiding te zitten. In de maand november krijgen inwoners van Spijkerboor een zogenaamde PMD bak: een bak voor kunststof, metaal en drankpakken (karton).
Lous Uitentuis vraagt zich af of afvalscheiding niet bij de afvalverwerker kan. Elly Fens geeft aan dat scheiden aan de bron, dus bij de mensen thuis, kwalitatief betere restproducten geeft. Bronscheiding geeft ook bewustzijn bij mensen, bijvoorbeeld hoeveel plastic er in verpakkingen zit. Uiteraard zijn er op grote schaal met producenten van verpakkingen ook nog grote stappen te gaan. Dat is iets voor de nationale en internationale politiek.

4. Digitale platforms als ondersteuning bij burgerparticipatie
Kees van Waaijen: in het verleden zijn er met buurt- en wijkgericht werken veel initiatieven geweest voor veranderingen vanuit burgers. Vaak ging dit over de groenvoorziening en verkeer. De gemeenteraad heeft een nota burgerparticipatie aangenomen om contacten met burgers te vergroten op allerlei fronten. Bijvoorbeeld om meer initiatieven te krijgen voor het sociaal domein. Hiervoor wordt een wijk- en kernmakelaar aangenomen, die verbinding met de bewoners en gemeente zal vergroten. In de dorpskernen, zoals Spijkerboor, krijgt de gemeente al burgerinitiatieven. Dit komt door de contactcommissies, die 25 jaar geleden zijn opgericht. Wormer heeft geen contactcommissie, daarom wil de gemeente het breder gaan trekken voor heel Wormerland. Ook de dorpshuizen zullen hierbij meer worden betrokken als informatieloket en voor aanvragen van activiteiten. Hierdoor kan men daar met vragen terecht. Ook gaat de gemeente bezig met digitale platformen om initiatieven te faciliteren.
Lous Uitentuis vraagt zich af of dit ook geldt voor Alkmaar. Jan Nagengast geeft aan dat het vergelijkbaar is met de situatie in Wormerland, maar dan zijn er bewonersondernemingen in plaats van dorpshuizen. Gemeente Alkmaar gaat ook aan de gang met een digitaal loket, waarmee peilingen kunnen worden gehouden onder bewoners. Ook is er geld beschikbaar voor initiatieven vanuit buurten, dus ook voor Spijkerboor.

5. Oud papier ophalen
Alkmaar gaat starten met het invoeren van een oud papierbak. Vorig jaar tijdens de jaarvergadering is ook al aan de orde geweest dat veel bewoners het oud papier bewaren voor de inzameling door vereniging Vrouwen van nu. Zij geven aan dat sinds de invoering van de blauwe bak in Alkmaar, ze veel minder inkomsten hebben. Spijkerboor wordt door Alkmaar niet erkend in het ophalen van het oud papier.
Jan Nagengast geeft aan dat de gemeente Alkmaar geen problemen ermee heeft dat de vereniging het papier ophaalt. Hij zal contact laten opnemen met Dick Beets, om afspraken hierover te maken.

6. Presentatie door de commissie 375 jaar Starnmeer
Esther en Tineke geven namens de commissie een presentatie. Over het hele jaar 2018 zullen er festiviteiten plaatsvinden om het 375-jarig bestaan van de Starnmeer te vieren. De eerste festiviteit, een veiling, is al geweest. Deze heeft €8600 opgeleverd. Er zijn vlaggen en t-shirts gemaakt. De vlaggen heeft iedereen in de brievenbus gehad. De commissie heeft een eigen Facebookpagina en website www.starnmeer375.nl. Hierop is meer informatie te vinden. De gemeente Alkmaar heeft al €4000 toegezegd voor het plaatsen van kunstwerken in de polder. Momenteel worden andere sponsoren benaderd voor alle activiteiten in 2018. Ook is men bezig met programmaboekjes en de oudheidkundige vereniging gaat een boek uitbrengen. Door het jaar heen worden foto’s gemaakt. Deze zullen worden verzameld in een boek, die iedereen als afsluiting zal ontvangen.
Jan Nagengast geeft als tip mee om contact te zoeken met de afdeling erfgoed van gemeente Alkmaar voor hulp. De gemeente kan ook publiciteit verzorgen. De wethouder zal zorgen voor een contactpersoon en deze melden bij Dick Beets.
Gemeente Wormerland voegt hieraan toe dat ook zij voor publiciteit kunnen zorgen, als daar behoefte aan is.

7. Wegen en dijken
Frans Saelman: in 2019/2020 verwacht de gemeente Wormerland wegen over te kunnen nemen van het HHNK. Binnenstedelijk water zal daarna aan het HHNK worden overgedragen. Hoe dit gaat gebeuren moet worden geïnventariseerd. Er is in ieder geval een intentieovereenkomst voor getekend. Wanneer de gemeente de wegen overneemt, worden ze eigendom van de gemeente. Hiermee kan de gemeente bepalen wat ermee gebeurt.

Er wordt gevraagd of Alkmaar ook eenzelfde intentie heeft. Jan Nagengast antwoordt hierop dat men in onderhandeling is en waarschijnlijk ook in 2019 wegen zal overnemen.

Het strooibeleid zal hiermee ook worden gewijzigd door Wormerland. Momenteel is het aanbesteed bij Rijkswaterstaat, over de nieuwe situatie moet nog worden nagedacht.
Er wordt gevraagd hoe het dan zit met het grensgebied tussen gemeenten. Frans Saelman geeft aan dat hierover afspraken moeten worden gemaakt.

Er wordt gevraagd waarom de gemeente de wegen over wil nemen. Frans Saelman: de kosten zullen hetzelfde zijn voor de gemeente, terwijl de gemeente wel zelf verantwoordelijk wordt voor de wegen. Jan Nagengast vult hierop aan dat als de onderhandelingen niet lukken, de provincie het afstaan van wegen zal opleggen. Burgers verwachten van de gemeente dat zij haar eigen wegen heeft. Ook geeft het schaalvoordeel. Het afstaan van de binnenwateren scheelt veel geld, bijvoorbeeld voor baggeren. De gemeente heeft straks onderhoud in eigen hand, zonder moeizaam contact te moeten hebben met HHNK.

Er wordt gevraagd hoe het zit met de aanpak van de Starndijk na de festiviteiten. Frans Saelman geeft aan dat de dijken van HHNK blijven maar de wegen die erop liggen naar de gemeente gaan. Lous Uitentuis voegt hieraan toe dat als er meer bekend is, een bijeenkomst komt voor de bewoners. Details zijn nog niet bekend. De dijk zal wel worden afgesloten, maar er zullen maatregelen komen voor de doorgang, net als momenteel in Jisp.

8. Aanpassen N246
wat zijn de ontwikkelingen rondom de aanpassing van de provinciale weg?
Frans Saelman: de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden aangepakt. Voor beiden komt een noodbrug, Beatrixbrug krijgt een tijdelijk beweegbare brug en de Kogerpolderbrug krijgt een vaste noodbrug. Beide bruggen worden met stoplichten bediend. Om veel verkeer te voorkomen zal er aan de kant van Purmerend en Alkmaar al worden aangeduid om te rijden via de A9. Begin 2018 wordt gestart met de werkzaamheden. Media 2018 worden de bruggen gesloopt en eind 2019 zal de oplevering volgen.

Er wordt gevraagd of er tijdens de festiviteiten in 2018 wel genoeg bereikbaarheid is naar Spijkerboor. Frans Saelman kan geen garanties geven, maar vertelt dat de provincie heeft aangegeven dat bestemmingsverkeer wel kan bereiken. Daarop volgend wordt gevraagd of het mogelijk is om te controleren op sluipverkeer. Frans Saelman geeft aan dat het onmogelijk is hier iemand 24/7 op neer te zetten. Wellicht is het met camera’s te controleren.

Jan Nagengast geeft aan dat de Leeghwaterbrug ook een tijdelijke brug zal krijgen. Deze moet volwaardig zijn, dus ook geschikt voor vrachtverkeer. Of dit zo is zal worden nagezocht.

9. Glasvezel in buitengebied
Jan Nagengast: in het coalitieakkoord is afgesproken dat de buitengebieden van Alkmaar glasvezel moeten krijgen. Er is inmiddels een overeenkomst met coöperatie Breedband Alkmaar-Buiten. Momenteel wordt geïnventariseerd wie mee wil doen. Als 50% van de bewoners mee wil doen, gaat het gebeuren. De provincie geeft aan dat als er een garantie is, zij de helft van de kosten zullen betalen. Eind dit jaar komt er een enquête naar de bewoners. In januari zal iemand langs de deuren gaan om de resultaten op te halen.

Frans Saelman: Wormerland geeft geen waarborg en heeft gewacht op de provincie. Om het initiatief op gang te brengen moet er een burgerinitiatief komen. Verenigingen in Neck en Wijdewormer zijn hiervoor benaderd en een raadslid heeft aangegeven het initiatief te willen trekken. Voor 1 december moet een businesscase worden aangeleverd bij de provincie. Hoe hard de deadline is moet de gemeente nog uitzoeken. Breedband Alkmaar-Buiten bestaat ui 5 vrijwilligers, daar is te weinig capaciteit om het initiatief ook voor de dorpskernen van Wormerland op te pakken.
Jan Nagengast geeft aan dat dit met de gemeente Wormerland, Alkmaar en Breedband Alkmaar-Buiten kan worden besproken.

10. Rondvraag
Vraag: in Oostknollendam worden voertuigen weggehaald door de gemeente, geldt dit ook voor Spijkerboor?
Peter Tange: veel inwoners hebben een boot. Traditie is dat men de boot in april te water laat en in de wintermaanden na oktober weer op de kant mag leggen.  Als er wrakken zijn, worden ze gemeld bij de gemeente. De BOA stickert ze en na 14 dagen worden ze weggehaald. Dit geldt ook voor voertuigwrakken en aanhangwagens.

Er wordt een situatie geschetst over kavelruil in Markenpolder en de Schermer.
Hierbij is de gemeente Alkmaar betrokken. Voor de kavelruil zijn taxaties gedaan van de kavels, waarbij de taxatie van de gemeente hoger was dan van een andere makelaar. Dit zorgt voor een impasse. Jan Nagengast geeft aan dat Bart Oskamp het contact zal doen met de betreffende boeren, aangezien het contact met de gemeente stroef verloopt.
Beide partijen kunnen een derde makelaar inschakelen die een bindend voorstel kan doen met beide zijden in overweging. Hiermee komen de betrokkenen wel tot een overeenkomst.

Vraag: hoe wordt omgegaan met vuilnis ophalen bij bedrijven?
Jan Nagengast: bedrijven zijn niet verplicht om hun afval aan de gemeente aan te bieden. Veel mensen gooien hun huisafval bij het bedrijfsafval. Toch moeten zij een tarief betalen voor huisvuil, aangezien dit basiskosten zijn voor onderhoud, ophalen van het afval en opruimen van zwerfafval.

Einde 21:50 uur


Datum vergadering 2018: 7 november.


zaterdag 23 december 2017

Schaatsen op de kunstijsbaan in Haarlem

De ijsclub Spijkerboor gaat vrijdagavond 29 december naar de verlichte kunstijsbaan van Haarlem.

Leden die mee willen gaarne opgeven bij: 
Cor Leegwater 075-6411215 
of Dick Beets 075-6411670 of 06-42862428.

We vertrekken om 19.00 u van Spijkerboor met personenauto's.
 
namens ijsclub Spijkerboor, Dick Beets

vrijdag 1 december 2017

Kerstmarkt - Grote Kerk De Rijp                Kerstmarkt - Grote Kerk De Rijp      
zaterdag 9 december 2017 van 11 tot 16 uur

- vrij entree -


Heden kondigen wij aan, dat de KERSTMARKT in De Rijp wordt gehouden op zaterdag 9 december. Om 11 uur is de feestelijke opening met kerstmuziek van bugelspelers.

Er zijn tenminste 20 kramen met onder andere cadeaus, boeken, mutsen, tassen, shawls, sierraden, kaas, kaarsen, jam, kaarten, vilt, vogelhuisjes, kersthangers, keramiek, engeltjes, decoraties, wollen sokken, hoeden, curiosa, chocolade en zeepjes.
Elk uur is er LIVE MUZIEK van het EilandsPolderKoor, het barbershop kwartet Cross Connection en organist Gerard Jan Slegt.

Voor 2e hands kerstspulletjes kunt u terecht in de consistorie van de kerk en onder de kerstboom liggen prachtige prijzen voor de verloting. In de cateringhoek is koffie, thee, taart, snert en glühwein verkrijgbaar. Dit alles mag u eenvoudigweg niet missen!

De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor het onderhoud van de multifunctionele protestantse kerkgebouwen in De Rijp en West-Graftdijk.

Voor meer informatie: haventje@quicknet.nl.