donderdag 12 juli 2018

Nieuws BAB

Er is afgelopen maandag een belangrijke stap gezet in de realisatie van glasvezel in Starnmeer: gemeente Alkmaar en Fiber NH hebben een overeenkomst getekend, waarin de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van gemeente Alkmaar wordt gerekend. Op haar beurt heeft Fiber NH een overeenkomst getekend met Breedband-Alkmaar-Buiten (BAB) om samen de vraagbundeling gestalte te gaan geven: er is een deelname benodigd van minimaal 50% om de aanleg te kunnen realiseren. De wervingscampagne wordt in oktober en november 2018 gevoerd. Gemeente Alkmaar, Fiber NH en BAB werken hier intensief in samen, zodat bij een succesvolle vraagbundeling de kabel in 2019 de grond in kan. Wij gaan er voor!
Meer weten? Zie het filmpje van Fiber NH, het persbericht van Alkmaar en de website van BAB.
https://youtu.be/isNx0bNJNYA
Breedband Alkmaar-Buiten en de gemeente Alkmaar gaan voor FiberNH!!!
De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om de financiering van een glasvezelnetwerk in ons gebied rond te krijgen. Dit was niet gemakkelijk. We wilden graag een lening vanuit de overheid tegen een lage rente, maar de eisen zijn zeer streng en werden, naar mate het proces verder ging, steeds meer aangescherpt. Voor de overheid de lening mag verstrekken tegen het lage rentetarief moet er ook gecontroleerd worden of er geen bedrijven zijn die binnen nu en drie jaar de aanleg willen gaan verzorgen, dit gebeurt door middel van een zogenaamde marktconsultatie.
Onverwacht heeft vlak voor de sluitingsdatum van deze consultatie een bedrijf zich gemeld dat deze aanleg wil gaan uitvoeren. Zij zijn bereid de aanleg te realiseren voor alle woningen en bedrijven buiten de kernen.
Dit betekent echter nogal wat. Officieel mag de goedkope lening nu niet meer aan ons verstrekt worden. Dit zou concurrentievervalsing zijn. Zonder deze lening is het voor ons echter niet haalbaar de aanleg te doen. Het bedrijf dat zich gemeld heeft stelt echter wel de voorwaarde dat wij, als BAB, hun komst steunen. Met onwillige honden is het immers kwaad hazen vangen.
Voor BAB betekent dit een grote koerswijziging. Van het zelf aanleggen van ons “eigen” netwerk, wordt het nu gerealiseerd door een commercieel bedrijf. Dit betekent geen invloed meer op providers, tarieven, welke adressen wel of niet, enzovoort. Maar het betekent ook dat de aanleg en beheer in handen komen van professionals en dat er niet aan allerlei eisen m.b.t. de financiering hoeft te worden voldaan.
BAB had voor ogen alle adressen aan te sluiten in ons gebied. Zowel het buitengebied als de kernen. Het bedrijf dat zich gemeld heeft wil alleen de adressen buiten de kernen (de blauwe borden) gaan aanleggen. Wij kwamen dus voor de keuze te staan of wij hier aan willen meewerken of niet.
Wij, als bestuur van Breedband Alkmaar-Buiten, hebben besloten alle medewerking aan dit bedrijf te verlenen. We hebben hiervoor de volgende redenen:
Of wij e.e.a. konden financieren was nog steeds niet zeker;
We zouden 50% deelname nodig hebben binnen de kernen. Tijdens de eerste vraagbundeling is dit in de meeste kernen niet gehaald. Dit terwijl tijdens de eerste vraagbundeling onze tarieven lager waren dan nu is begroot, Ziggo en Vodafone nog geen gecombineerde aanbieding hadden en Max Verstappen nog niet zo hard reed in de formule 1. Iets dat gratis te volgen is via Ziggo Sport, maar waar bij ons extra voor moet worden betaald.
Hoewel we er vol voor hadden gegaan, schatten wij de kans van slagen voor een nieuwe vraagbundeling binnen de kernen zeker niet groter in dan de vorige keer.
Ook het nieuwe bedrijf zal eerst een vraagbundeling uitvoeren. Zij stellen als eis dat 50% van de adressen buiten de kernen (blauwe borden) zich moet aanmelden voor een abonnement. Als dit lukt, dan gaan zij aanleggen. De kernen zijn niet meer noodzakelijk voor de realisatie.
Wij denken dat de kans van slagen voor het halen van de vraagbundeling buiten de kernen groot is. Op deze adressen is de verbinding erg traag en de verwachting is dat deze bewoners het belang van een goede internetverbinding inmiddels wel onderkend hebben en niet als vanzelfsprekend ervaren.
De keuze was dus uiteindelijk:
kiezen voor een grote kans van slagen voor de uitrol van glasvezel in het gebied waar de problemen het grootst zijn
--of--
kiezen voor een stuk minder grote kans van slagen voor de uitrol van glasvezel voor het complete gebied.
Wij, als bestuur van Breedband Alkmaar-Buiten, hebben voor het eerste gekozen.
Daarom zijn wij blij het volgende te kunnen melden:
De gemeente Alkmaar, glasvezel exploitant FiberNH en bewonersinitiatief Breedband Alkmaar Buiten hebben maandag 9 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend in het Raadhuis van Grootschermer. Hierdoor komt er een concreet aanbod voor snel internet voor ca. 800 woningen en bedrijven in het buitengebied van Alkmaar, waar op dit moment de beschikbare internetsnelheid maar zeer beperkt is. De overeenkomst is getekend door wethouder Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar, Jan Voesten en André Doggen van FiberNH en Harm Harmenzon van Breedband Alkmaar-Buiten.
Daar ook de gemeente Alkmaar een rol speelt, gaat de overeenkomst alleen over de adressen in de gemeente Alkmaar. Adressen buiten de gemeente Alkmaar vallen buiten de overeenkomst. BAB probeerde ook glasvezel te realiseren voor De Woude, gemeente Castricum, en een stukje Starnmeer, gemeente Wormerland, maar deze worden, helaas, door ons niet meer meegenomen.
Een definitieve lijst met adressen zal z.s.m. beschikbaar worden gesteld. Ook zal medio oktober een nieuwe vraagbundeling worden gestart. Zodra hier meer over bekend is, brengen wij jullie op de hoogte.
Namens het bestuur van Breedband Alkmaar-Buiten,
Harm Harmenzon
Voorzitter

BUURbook bijeenkomst in Spijkerboor
Een prettige buurt is belangrijk: u woont er, u loopt er iedere dag over straat en u hebt er contact met uw medebewoners. De gemeente wil graag, samen met haar inwoners, zorgen voor een fijne leefomgeving. Om een goede samenwerking te ondersteunen is onlangs het online platform BUURbook Wormerland gelanceerd. Een plek waar bewoners, professionals, ondernemers, verenigingen en de gemeente elkaar op de hoogte houden van allerlei activiteiten in de buurt: een evenement, een bewonersinitiatief of een herinrichting van een straat. U kunt BUURbook zien als een digitaal dorpsplein.

De gemeente wil ook de kernen van Wormerland de mogelijkheid bieden om een online platform BUURbook te gaan gebruiken. Dit platform zal te zijner tijd samen met de bewoners van de kernen worden gevuld.

In de kern Spijkerboor zal daarom een informatie avond plaatsvinden waarvoor wij u hartelijk willen uitnodigen. Deze avond zal zijn:

woensdag 18 juli van 20:00 uur tot 21:30 uur in ’t Heerenhuis in Spijkerboor

Het programma is als volgt:
-        19:45          inloop met koffie/thee
-        20:00          opening door Natascha Minnebo (wijk- en kernmakelaar van de gemeente)
-        20:05          presentatie BUURbook en gelegenheid voor het stellen van vragen
-        21:00          napraten met een hapje/drankje
Nieuwsgierig wat BUURbook is? Kijk dan op http://buurbook.nl/content/folders/BUURbook-folder.pdf of meldt u meteen aan op https://wormerland.buurbook.nl/mijn-buurbook!
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u deze uitnodiging zoveel mogelijk deelt met de inwoners van de kernen. Hoe meer mensen van de bijeenkomsten afweten, hoe meer mensen wellicht op een van de avonden aanwezig zijn, hoe meer BUURbook een bijdrage kan leveren aan uw buurt.

Namens het team Burgerparticipatie hopelijk tot de 18e!


donderdag 5 juli 2018

Oud papierOp zaterdag 7 juli 2018 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand
en staat de oud-papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.


zaterdag 26 mei 2018

Bericht Hollands Noorderkwartier

Datum
15 mei 2018Contactpersoon
K. Woestenburg
Dossiernummer
HHNK/16000131

Registratienummer
18.0142583

Telefoonnummer
072-582 7700

Onderwerp
Kadeverbetering Oudelandsdijkje

Geachte heer/mevrouw,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de kades in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om de polders ook in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de kades als dat nodig is.

Voor de kades rond de polder 'Wormer Jisp en Nek', waar het Oudelandsdijkje onderdeel van is, is
in juni 2016 een toetsing uitgevoerd. Hieruit bleek dat delen van de kade onvoldoende veilig zijn in periodes van hoog water en veel regenval. De kade moet worden verbeterd.

Wat is het probleem van het Oudelandsdijkje?
Het Oudelandsdijkje is afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit en kruinhoogte. Daarnaast dient de beschoeiing aan de buitenzijde grotendeels te worden vervangen. Uit onze berekeningen blijkt dat het mogelijk is op de kade extra grond aan te brengen zonder de weg of de dijksloot te verplaatsen. Dit verkleint de overlast van het werk voor u behoorlijk. Alleen ter hoogte van de woonark ten noorden van Oost-Knollendam dient de weg te worden opgebroken en hergeprofileerd, wat enige tijd tot stremming zal leiden.

Wat gaat er gebeuren?
De groene kruin wordt in geringe mate, afhankelijk van de locatie, maximaal enkele decimeters opgehoogd. Aan de binnenzijde van de kade wordt het talud, tussen kruin en weg, uitgevlakt met grond. Ter hoogte van de woonark is het gebruik van de dijk als tuin en parkeerplaats beëindigd, en zullen de bomen worden verwijderd om weer plaats te maken voor een groene grasdijk. Daarnaast wordt de beschoeiing ter hoogte van Oudelandsdijk 2 aan de dijkzijde vervangen. Tijdens het werk zal onvermijdelijk enige overlast plaatsvinden, maar alle percelen blijven bereikbaar.


Heeft u een steiger?
Plaatselijk, langs ongeveer de helft van de Knollendammervaart, is het noodzakelijk om een nieuwe hardhouten schoeiing aan de buitenzijde aan te brengen. Langs de vaart liggen steigers. Niet van alle aanwezige steigers is ons bekend van wie deze zijn, of er een vergunning is verleend en of deze teruggebracht moeten en kunnen worden. Als u langs de vaart een steiger of ligplaats heeft, wilt u dan contact opnemen met mij om dit te overleggen?

Wanneer gaat er wat gebeuren?
De verwachting is dat we medio 2018 starten met het werk, dat enkele maanden in beslag zal nemen. De weg zal niet worden afgesloten en de woningen zullen bereikbaar blijven. Vanwege het werk is overlast echter onvermijdelijk en kunnen mogelijk tijdelijke stremmingen voorkomen. U wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Voor vragen kunt u met mij contact opnemen. Zodra er een aannemer en een planning is zullen wij u hierover informeren. Vanwege het verwijderen van de bomen zullen wij een vergunning aanvragen bij de gemeente. Algemene informatie vindt u ook op onze website www.hhnk.nl/werkindebuurt.

Met vriendelijke groet,

K. Woestenburg
Omgevingsmanager
Afdeling Ingenieursbureau
072-5828282

maandag 7 mei 2018

Uitnodiging bijeenkomst dijkverbetering Starnmeer

Alleen van belang voor inwoners Starnmeer,

(in het bijzonder) de bewoners aan de Starnmeerdijken.woensdag 2 mei 2018

zaterdag 5 mei GEEN Oud Papier


In verband met Bevrijdingsdag op zaterdag wordt het ophalen van oud papier 
een week verschoven naar zaterdag 12 mei. 

De Spijkerboorder Gemeenschap is erg blij met de opbrengst hiervan.
donderdag 26 april 2018

51STE ROMMELMARKT in WEST-GRAFTDIJKop zaterdag 12 mei 2018 van 9.30 – 13.00 uur

De traditionele en gezellige rommelmarkt van West-Graftdijk wordt gehouden op zaterdag 12  mei op het Graftdijkplein. De opbrengst is geheel ten bate van het onderhoud van de multifunctionele kerk van West-Graftdijk. Precies om 9.30 uur zal de markt worden geopend en kunt u op jacht gaan naar koopjes. In de kerk zijn de boeken, kleding, lappen en handwerken en op de buitenmarkt vindt u de curiosa, schoenen en tassen,  speelgoed, diggelen,  keukenattributen, potten en planten, kleine meubels, rest / oude handel, elektra en lampen, computer en muziek. Er is voor elk wat wils!
Natuurlijk is er ook het Rad van Avontuur, wat deze keer onder de bezielende leiding staat van Jan Prins, sinds Koningsdag in De Rijp wereldberoemd in heel Nederland!
Tevens is er een verloting met als hoofdprijs een diner bon bij café-restaurant Oudejans ter waarde van € 50,--. En wilt u na al dat struinen over de markt even uitrusten en de inwendige mens verzorgen, dan kan dat in de koffietent met koffie/thee en zelfgemaakte cake of taart! Daarnaast is er ook de patatkraam waar voortreffelijke frietjes en kroketten worden gebakken: een echte aanrader!

Graag tot ziens op zaterdag 12 mei!
Het rommelmarktcomité van West-Graftdijk.