maandag 2 januari 2023

Nieuwjaarsborrel op 15 januari vanaf 14.00 uur

 

Verslag vergadering 7 december j.l. op het gemeentehuis van Wormerland

 

Afbeeldingsresultaat voor logo gemeente wormerland                               Afbeeldingsresultaat voor logo gemeente wormerlandJaarvergadering 2022 Spijkerboordergemeenschap

 

met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

 

7 december 2022 om 20.00 uur in de Raadzaal gemeentehuis Wormerland

 

 

 

Agenda          

 

1.    Opening door de voorzitter

De voorzitter heet het college welkom (Burgemeester, wethouder Pietersma, wethouder Ossendorp en wethouder van Wanrooij).

Aanwezig: John Hagens van Gemeente Alkmaar en Koos Woestenburg van het HHNK.2.    Mededelingen vanuit het college

Wethouder Van Wanrooij: bewoners van Wormer-Jisperveld hebben een brief ontvangen van de Provincie om een gebiedsvisie te ontwikkelen.

 

Wethouder Pietersma: In december we aan de raad vragen om extra geld ter beschikking te stellen om inflatie armoede tegen te gaan.   

 

Burgemeester: Wij zijn bezig huisvestiging te realiseren voor mensen uit Oekraïne, statushouders en eigen inwoners voor spoedzoekers en starters bij de Poelweg. Binnenkort worden er voorbereidingen getroffen voor de grond en de voorfinanciering.

 

3.    Mededelingen contactcommissie

3.1 Het Heerenhuis

 

24 september jl. heeft Wethouder Pietersma deelgenomen aan de vergadering. De contactcommissie zit te wachten op en een antwoorden rondom het Heerenhuis en zijn teleurgesteld in de gang van zaken.

Wethouder Pietersma: Na het laatste bezoek is er teruggekeken naar het proces. De wijziging van uitbater heeft ertoe geleid dat er onderzoek is gedaan naar de staat van het Heerenhuis en dat heeft een rapport opgeleverd. Pand is bezocht en heeft meerdere problemen zoals; elektrische installatie, vloer souterrain, horecavoorziening en scheuren in buitenmuur. In december of tweede week van januari wordt er een vooronderzoek gedaan en vervolgens een funderingsonderzoek.

Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer. Pand voldoet niet aan de voorwaarden en daarvoor kan het niet in gebruik worden genomen.

 

Op de vraag of het pand wordt gesloopt, wordt geantwoord, dat dit niet aan de orde is omdat dit een rijksmonument is. Als de gemeente gaat investeren moet dat doorberekend worden aan de uitbater.

Hoelang mag je verzaken op het onderhoud?

Dit vraagt extra tijd voor het funderingsonderzoek. Dit moet op een gedegen manier gedaan worden.


Het Heerenhuis is de spil voor de gemeenschap, inwoners zitten nu zonder en hebben behoefte aan een ruimte om samen te komen.

Wethouder Pietersma stelt voor met samen te kijken naar een oplossing. Er wordt daarvoor in januari met de voorzitter een datum geprikt.

Heeft de gemeente een zorgplicht met betrekking tot de sociaal-maatschappelijke cohesie?

Wethouder Pietersma is bereid te praten en tegemoet te komen. Het is van belang om de sociale cohesie in stand te houden.

Is de raad bereid om het bedrag wat op papier staat te voldoen?

De raad zal besluiten over een budgetaanvraag.

 

Er bestaat bestandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten bij het Rijk.

 

Bannentocht

Burgemeester: We bereiden ons voor dat het doorgaat en er zal een alternatief gezocht worden voor locatie Het Heerenhuis.  

        

 

3.2 dijkverzwaring: Vragen voor het Hoogheemraadschap t.a.v. de dijkverzwaring worden beantwoord door de omgevingsmanager dhr. K. Woestenburg, van het HNNK.

 

Hoe worden we op de hoogte gehouden over dit project?

Er is een aannemer, dezelfde aannemer die bezig is met de beschoeiing bij de Woude. Deze is geselecteerd op kwaliteit. Er moet nog een plan van aanpak gemaakt worden.

Aanbieder gaat aanvoer van grond en zand via water verzorgen via Markervaart en het Noord-Hollands kanaal. Er zal slechts gedurende de werkzaamheden van 3 jaar op 1 plek tegelijk gewerkt worden en de weg zal op 1 plek tegelijk worden afgesloten. Iedereen zal altijd bereikbaar zijn. Vier weken van tevoren worden inwoners op de hoogte gehouden en er komt wellicht een bijeenkomst.

 

Wanneer wordt er begonnen met de eerste werkzaamheden rondom de dijkverzwaring?

Er zijn afspraken met nutsbedrijven gemaakt dat zij na de zomer beginnen. Ze beginnen bij de knollendammervaart en dan tegen de klok in de polder rond.

Het werk gebeurd in fases en het betreft alleen Starnmeerdijk.

 

Onderhoud wegen en dijken; hoe zit het met het onderhoud van wegen op en rondom de dijken (de Starnmeerdijk ter hoogte van huisnummer 10 is ontzettend slecht!);

De weg is in slechte conditie maar niet onveilig. Er wordt niet opnieuw geasfalteerd op stuk van het HNNK. Dhr. Woestenburg gaat er nog achteraan om te informeren bij de gemeente Alkmaar en zal dit terug communiceren aan de voorzitter van de contactcommissie.

 

 • Inwoner meldt dat er op de Starnmeerdijk een hek stuk is, de vraag of het hek gemaakt kan worden. Deze is afgekeurd omdat het toch op de schop gaat. Dhr. Woestenburg komt er nog op terug bij meneer Hurks.

 

 • Inwoner meldt dat er een stuk damwand is neergezet maar ziet er slecht uit, het water loopt erdoorheen. Inwoner moet zelf melding doorgeven aan het HHNK.

 

 • Inwoner meldt dat 2 jaar geleden er gebaggerd zou worden, echter niets van vernomen. Dhr. Woestenburg komt erop terug bij mevrouw Postma.

 

 


3.3 Glasvezel

Er is een rechterlijke uitspraak tegen Delta geweest, zij moeten alsnog glasvezel aansluiten ondanks de bezwaren. Dezelfde situatie geld voor Spijkerboor. Is er een kans om alsnog Delta te dwingen om glasvezel aan te leggen.

Wethouder van Wanrooij: Wij zijn afhankelijk van commerciële partijen voor de investering van de aanleg hiervan. Communicatie met Delta staat open om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor Wormerland. Deze week heeft wethouder van Wanrooij telefoon gehad vanuit de provincie over glasvezel in buitengebied. Zij zijn samen met de wethouder van Oostzaan voor een gesprek uitgenodigd in januari. Als de kans er is om het bij Delta af te dwingen voor bewoners wordt de contactcommissie op de hoogte gehouden.

 

·         Over juridische zaken over Delta, zal wethouder Wanrooij terugkoppeling geven aan Remco Doorn en zegt zich te blijven inzetten voor glasvezel.

 

·         Er zijn veel problemen rondom Kanaaldijk- Jispersluis, inwoners zitten zonder telefoon en internet. Hier wordt een aantekening van gemaakt voor KPN door wethouder van Wanrooij.

 

 

4.    Datum en locatie vastleggen jaarvergadering 2023.

Voorgesteld 15 november 2023 in Wormer. Angelique gaat hem plannen.5.    Rondvraag

·         Inwoner meldt dat de verzonden brief over het vaarbeleid nergens op slaat. Burgemeester komt hier later op terug. Daarnaast geeft de burgemeester aan dat zij altijd open staat voor een gesprek met de inwoners en dat er niet het gevoel mag zijn dat de gemeente de inwoners niet serieus neemt.

 

·         Dhr. Hagens gaat kijken naar subsidieregeling waarin Alkmaar kan helpen voor het herstel van Het Heerenhuis.

 

·         Er is vanuit de inwoners behoefte aan contact met gemeente voor het verbeteren van de verbintenis en de sociale cohesie.

 

·         Buitengebied wordt gezien als een ondergeschoven kindje. De vraag is of de gebiedsregisseur aanschuift bij de volgende meeting.

Wethouder van Wanrooij heeft gisteren de gebiedsregisseur gesproken en het is de bedoeling dat er meerdere gespreken komen.·         Hoelang zal de gemeente Wormerland nog bestaan?

Burgemeester: De provincie is geïnteresseerd in Zaanstreek-Waterland. Landsmeer wil fuseren met een andere gemeente. Provincie wil dit stimuleren bij andere gemeentes.

Wormerland wil zelfstandig blijven en op dezelfde voet doorgaan met de gemeente Oostzaan. Begin volgend jaar zal de nieuwe gemeenteraad zich nog buigen over dit vraagstuk. Er zijn geen plannen voor veranderingen.

De beleidskader herindeling moet van onderop komen (vanuit gemeente). Dit wordt mogelijk geüpdatet door minister van binnenlandse zaken om gemeente te dwingen om te fuseren, dit is echter nog niet vastgesteld. Conclusie we blijven bij wat het nu is.

 

·         Vergunning aanvraag verloopt heel stroef, zoals voor het eigen festival “De polder draait door”. De vraag van de inwoners luidt of er gekeken kan worden naar de eindtijd van het festival en of deze versoepelt kan worden. Wethouder Hagens heeft dit genoteerd en gaat kijken naar een oplossing.

 

 

Actiepunten:

3.1 Wethouder Pietersma maakt met de voorzitter van Spijkerboorder Gemeenschap in januari 2023 een afspraak om een alternatief te zoeken voor het Heerenhuis.

 

3.2 Koos Woestenburg van het HHNK gaat bij de gemeente Alkmaar informeren over het asfalteren bij de Starnmeerdijk nummer 10. En zal dit terugkoppelen aan de voorzitter van de Spijkerboorder Gemeenschap.

3.2 Op de vraag over het hek wat stuk is, komt Dhr. Woestenburg op terug bij dhr. Hurks.

3.2 Inwoner meldt dat 2 jaar geleden er gebaggerd zou worden, echter niets van vernomen. Dhr. Woestenburg komt erop terug bij mevrouw Postma.

 

                3.3 Over juridische zaken over Delta, zal wethouder Wanrooij terugkoppeling geven aan Remco Doorn.

3.3 Er zijn veel problemen rondom Kanaaldijk- Jispersluis, inwoners zitten zonder telefoon en internet. Hier wordt een aantekening van gemaakt voor KPN door wethouder van Wanrooij.

                  

         5 rondvraag: Buitengebied wordt gezien als een ondergeschoven kindje. De vraag is of de gebiedsregisseur aanschuift bij de volgende meeting.

Wethouder van Wanrooij heeft gister de gebiedsregisseur gesproken en het is de bedoeling dat er meerdere gesprekken komen.

 

 

 

I

 

 

        

        

 

donderdag 29 december 2022

Oud papier op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari 2023

 


Beste lezer,

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari staat de container voor het oude papier

weer naast `t Heerenhuis op Spijkerboor, dus graag weer zoveel mogelijk  erin gooien!

Het komt ten goede aan onze eigen Spijkerboorder Gemeenschap en natuurlijk

voor iedereen een gezellig uiteinde en een goed en gezond 2023.


Het bestuur

donderdag 22 december 2022

Jaarvergadering 2022 Spijkerboordergemeenschap
Jaarvergadering 2022 Spijkerboordergemeenschap

met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

7 december 2022 om 20.00 uur in de Raadzaal gemeentehuis Wormerland

Agenda

De voorzitter heet het college welkom (Burgemeester, wethouder Pietersma, wethouder Ossendorp en wethouder van Wanrooij).
Aanwezig: John Hagens van Gemeente Alkmaar en Koos Woestenburg van het HHNK.

2. Mededelingenvanuithetcollege
Wethouder Van Wanrooij: bewoners van Wormer-Jisperveld hebben een brief ontvangen van de Provincie om een gebiedsvisie te ontwikkelen.

Wethouder Pietersma: In december we aan de raad vragen om extra geld ter beschikking te stellen om inflatie armoede tegen te gaan.

Burgemeester: Wij zijn bezig huisvestiging te realiseren voor mensen uit Oekraïne, statushouders en eigen inwoners voor spoedzoekers en starters bij de Poelweg. Binnenkort worden er voorbereidingen getroffen voor de grond en de voorfinanciering.

3. Mededelingencontactcommissie 3.1 Het Heerenhuis

24 september jl. heeft Wethouder Pietersma deelgenomen aan de vergadering. De contactcommissie zit te wachten op en een antwoorden rondom het Heerenhuis en zijn teleurgesteld in de gang van zaken.
Wethouder Pietersma: Na het laatste bezoek is er teruggekeken naar het proces. De wijziging van uitbater heeft ertoe geleid dat er onderzoek is gedaan naar de staat van het Heerenhuis en dat heeft een rapport opgeleverd. Pand is bezocht en heeft meerdere problemen zoals; elektrische installatie, vloer souterrain, horecavoorziening en scheuren in buitenmuur. In december of tweede week van januari wordt er een vooronderzoek gedaan en vervolgens een funderingsonderzoek.

Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer. Pand voldoet niet aan de voorwaarden en daarvoor kan het niet in gebruik worden genomen.

Op de vraag of het pand wordt gesloopt, wordt geantwoord, dat dit niet aan de orde is omdat dit een rijksmonument is. Als de gemeente gaat investeren moet dat doorberekend worden aan de uitbater.
Hoelang mag je verzaken op het onderhoud?

Dit vraagt extra tijd voor het funderingsonderzoek. Dit moet op een gedegen manier gedaan worden.

1. Openingdoordevoorzitter

Het Heerenhuis is de spil voor de gemeenschap, inwoners zitten nu zonder en hebben behoefte aan een ruimte om samen te komen.
Wethouder Pietersma stelt voor met samen te kijken naar een oplossing. Er wordt daarvoor in januari met de voorzitter een datum geprikt.

Heeft de gemeente een zorgplicht met betrekking tot de sociaal-maatschappelijke cohesie?
Wethouder Pietersma is bereid te praten en tegemoet te komen. Het is van belang om de sociale cohesie in stand te houden.

Is de raad bereid om het bedrag wat op papier staat te voldoen?

De raad zal besluiten over een budgetaanvraag.

Er bestaat bestandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten bij het Rijk.

Bannentocht

Burgemeester: We bereiden ons voor dat het doorgaat en er zal een alternatief gezocht worden voor locatie Het Heerenhuis.

3.2 dijkverzwaring: Vragen voor het Hoogheemraadschap t.a.v. de dijkverzwaring worden beantwoord door de omgevingsmanager dhr. K. Woestenburg, van het HNNK.

Hoe worden we op de hoogte gehouden over dit project?

Er is een aannemer, dezelfde aannemer die bezig is met de beschoeiing bij de Woude. Deze is geselecteerd op kwaliteit. Er moet nog een plan van aanpak gemaakt worden.
Aanbieder gaat aanvoer van grond en zand via water verzorgen via Markervaart en het Noord-Hollands kanaal. Er zal slechts gedurende de werkzaamheden van 3 jaar op 1 plek tegelijk gewerkt worden en de weg zal op 1 plek tegelijk worden afgesloten. Iedereen zal altijd bereikbaar zijn. Vier weken van tevoren worden inwoners op de hoogte gehouden en er komt wellicht een bijeenkomst.

Wanneer wordt er begonnen met de eerste werkzaamheden rondom de dijkverzwaring?
Er zijn afspraken met nutsbedrijven gemaakt dat zij na de zomer beginnen. Ze beginnen bij de knollendammervaart en dan tegen de klok in de polder rond. Het werk gebeurd in fases en het betreft alleen Starnmeerdijk.

Onderhoud wegen en dijken; hoe zit het met het onderhoud van wegen op en rondom de dijken (de Starnmeerdijk ter hoogte van huisnummer 10 is ontzettend slecht!);
De weg is in slechte conditie maar niet onveilig. Er wordt niet opnieuw geasfalteerd op stuk van het HNNK. Dhr. Woestenburg gaat er nog achteraan om te informeren bij de gemeente Alkmaar en zal dit terug communiceren aan de voorzitter van de contactcommissie.

 • Inwoner meldt dat er op de Starnmeerdijk een hek stuk is, de vraag of het hek gemaakt kan worden. Deze is afgekeurd omdat het toch op de schop gaat. Dhr. Woestenburg komt er nog op terug bij meneer Hurks.

 • Inwoner meldt dat er een stuk damwand is neergezet maar ziet er slecht uit, het water loopt erdoorheen. Inwoner moet zelf melding doorgeven aan het HHNK.

 • Inwoner meldt dat 2 jaar geleden er gebaggerd zou worden, echter niets van vernomen. Dhr. Woestenburg komt erop terug bij mevrouw Postma.

3.3 Glasvezel
Er is een rechterlijke uitspraak tegen Delta geweest, zij moeten alsnog glasvezel aansluiten ondanks de bezwaren. Dezelfde situatie geld voor Spijkerboor. Is er een kans om alsnog Delta te dwingen om glasvezel aan te leggen.
Wethouder van Wanrooij: Wij zijn afhankelijk van commerciële partijen voor de investering van de aanleg hiervan. Communicatie met Delta staat open om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor Wormerland. Deze week heeft wethouder van Wanrooij telefoon gehad vanuit de provincie over glasvezel in buitengebied. Zij zijn samen met de wethouder van Oostzaan voor een gesprek uitgenodigd in januari. Als de kans er is om het bij Delta af te dwingen voor bewoners wordt de contactcommissie op de hoogte gehouden.

 • Over juridische zaken over Delta, zal wethouder Wanrooij terugkoppeling geven aan Remco Doorn en zegt zich te blijven inzetten voor glasvezel.

 • Er zijn veel problemen rondom Kanaaldijk- Jispersluis, inwoners zitten zonder telefoon en internet. Hier wordt een aantekening van gemaakt voor KPN door wethouder van Wanrooij.

  4. Datumenlocatievastleggenjaarvergadering2023.

  Voorgesteld 15 november 2023 in Wormer. Angelique gaat hem plannen.

  5. Rondvraag

 • Inwoner meldt dat de verzonden brief over het vaarbeleid nergens op

  slaat. Burgemeester komt hier later op terug. Daarnaast geeft de burgemeester aan dat zij altijd open staat voor een gesprek met de inwoners en dat er niet het gevoel mag zijn dat de gemeente de inwoners niet serieus neemt.

 • Dhr. Hagens gaat kijken naar subsidieregeling waarin Alkmaar kan helpen voor het herstel van Het Heerenhuis.

 • Er is vanuit de inwoners behoefte aan contact met gemeente voor het verbeteren van de verbintenis en de sociale cohesie.

 • Buitengebied wordt gezien als een ondergeschoven kindje. De vraag is of de gebiedsregisseur aanschuift bij de volgende meeting.

  Wethouder van Wanrooij heeft gisteren de gebiedsregisseur gesproken en het is de bedoeling dat er meerdere gespreken komen.

 • Hoelang zal de gemeente Wormerland nog bestaan?
  Burgemeester: De provincie is geïnteresseerd in Zaanstreek-Waterland. Landsmeer wil fuseren met een andere gemeente. Provincie wil dit stimuleren bij andere gemeentes.
  Wormerland wil zelfstandig blijven en op dezelfde voet doorgaan met de gemeente Oostzaan. Begin volgend jaar zal de nieuwe gemeenteraad zich nog buigen over dit vraagstuk. Er zijn geen plannen voor veranderingen. De beleidskader herindeling moet van onderop komen (vanuit gemeente). Dit wordt mogelijk geüpdatet door minister van binnenlandse zaken om gemeente te dwingen om te fuseren, dit is echter nog niet vastgesteld. Conclusie we blijven bij wat het nu is.

Vergunning aanvraag verloopt heel stroef, zoals voor het eigen festival “De polder draait door”. De vraag van de inwoners luidt of er gekeken kan worden naar de eindtijd van het festival en of deze versoepelt kan worden. Wethouder Hagens heeft dit genoteerd en gaat kijken naar een oplossing.

Actiepunten:
3.1 Wethouder Pietersma maakt met de voorzitter van Spijkerboorder Gemeenschap in januari 2023 een afspraak om een alternatief te zoeken voor het Heerenhuis.

3.2 Koos Woestenburg van het HHNK gaat bij de gemeente Alkmaar informeren over het asfalteren bij de Starnmeerdijk nummer 10. En zal dit terugkoppelen aan de voorzitter van de Spijkerboorder Gemeenschap.
3.2 Op de vraag over het hek wat stuk is, komt Dhr. Woestenburg op terug bij dhr. Hurks.

3.2 Inwoner meldt dat 2 jaar geleden er gebaggerd zou worden, echter niets van vernomen. Dhr. Woestenburg komt erop terug bij mevrouw Postma.

3.3 Over juridische zaken over Delta, zal wethouder Wanrooij terugkoppeling geven aan Remco Doorn.

3.3 Er zijn veel problemen rondom Kanaaldijk- Jispersluis, inwoners zitten zonder telefoon en internet. Hier wordt een aantekening van gemaakt voor KPN door wethouder van Wanrooij.

5 rondvraag: Buitengebied wordt gezien als een ondergeschoven kindje. De vraag is of de gebiedsregisseur aanschuift bij de volgende meeting.

I

Wethouder van Wanrooij heeft gister de gebiedsregisseur gesproken en het is de bedoeling dat er meerdere gesprekken komen. 

maandag 19 december 2022

Schaatsen in Thialf.

Leden van IJsclub Spijkerboor,  Mogelijkheid te schaatsen in Thialf.

Deze winter willen we in januari samen met ijsclub Algemeen Belang uit Graftdijk de mogelijkheid bieden op Thialf in Heerenveen te schaatsen.

Het uitstapje gaat plaatsvinden op woensdag 4 januari. 

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de sportvelden in Graftdijk. 

Tijdstip van vertrek 09.30 u.                                                        

Voor kinderen t/m 15 jaar zal de entree door de club worden betaald. 

Voor volwassenen  die willen schaatsen vragen wij een bijdrage van € 10,-- p.p. 

De buskosten hopen we pro rata terug te ontvangen uit een subsidie van de gemeente Alkmaar die is aangevraagd.

U dient zich vóór 20 december op te geven bij Dick Beets aida20@hetnet.nl  

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op rekening NL60 INGB 0002 6623 66 t.n.v. ijsclub Spijkerboor.

Bij de opgave vermelden om hoeveel volwassenen en kinderen (met hun leeftijd) het gaat.

Dus wilt u mee, zorg dan dat u zich aanmeldt, het verschuldigde bedrag overmaakt en op tijd op de parkeerplaats aanwezig bent.

Vooraankondiging algemene leden vergadering: 

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 13 januari 2023 bij manege Sprenkeling. 

Aanvang 20.00 uur

Namens het bestuur, Dick Beets


zondag 30 oktober 2022

VEILIG WONEN EN WERKEN IN HET BUITENGEBIED

 

VEILIG WONEN EN WERKEN IN HET BUITENGEBIED

Kom op 8 november naar de voorlichtingsbijeenkomst over criminaliteit in het buitengebied. U hoort meer over het herkennen van signalen en kunt in gesprek met burgemeester en politie.

In het hele land is steeds meer criminaliteit in de buitengebieden. Ook in Wormerland zijn daar signalen van. Voorbeelden van criminaliteit zijn het telen van hennep of het produceren van synthetische drugs. Soms worden inwoners gevraagd een schuur te verhuren, al dan niet onder valse voorwendselen. Daarom zijn we in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders LTO en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV, gestart met het programma Veilig Buitengebied.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

Samen met u willen wij de criminaliteit aanpakken en zo een veilige leef- en werkomgeving creëren voor iedereen. Daarom organiseren wij op dinsdag 8 november een voorlichtingsbijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied. We hebben hiervoor interessante sprekers uitgenodigd en u leert hier op welke signalen u kunt letten, maar ook hoe een drugslab ruikt.

Deelname is gratis en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje in gesprek te gaan met de burgemeester, de wijkagent en het CCV.
Meld u aan via www.nhdrugsalert.nl/events 


WAAR & WANNEER

Dinsdag 8 november 2022 | 19:30 21:30 uur Café Groos | Dorpsstraat 206 | 1531 HS Wormer
zaterdag 29 oktober 2022

Sint en Piet komen naar stal Sprenkeling op 26 november

 

Sint en Piet zijn onderweg!

Op zaterdag 26 november hopen wij hen te mogen verwelkomen bij
Stal Sprenkeling, Starnmeerdijk 10 te Starnmeer.

Vanaf 14.30 uur zijn alle kinderen met eventuele ouders en grootouders daar welkom.

Voor de hulp Sinterklazen: graag een (klein) cadeau met een leuk verhaal over uw (klein)kind afleveren voor woensdag 23 november bij Kanaaldijk 34 te Spijkerboor. Dan kan de échte Sinterklaas daarmee aan het werk!