woensdag 21 oktober 2015

Vooraankondiging bestemmingsplan Landelijk Gebied en conceptvlekkenkaart ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij het bestemmingsplan Landelijk Gebied gaan actualiseren. Tevens maken zijn hiermee bekend dat er een conceptvlekkenkaart met ingang van 15 oktober 2015 voor een periode van zes weken, (tot en met 25 november 2015) voor een ieder ter inzage ligt. 
Het reeds geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Wormerland is in 2007 vastgesteld. Wettelijk gezien moeten wij dit plan binnen 10 jaar actualiseren. Hiermee hebben we dit jaar een start gemaakt. Het college heeft in september een nota van uitgangspunten vastgesteld waarvan de gemeenteraad kennis heeft genomen.
De volgende stap is het maken van een voorontwerpbestemmingsplan. Het is van belang dat de percelen de juiste grootte en bestemming hebben. Daarvoor leggen we met ingang van 15 oktober 2015 een concept vlekkenkaart ter inzage met daarop alleen de bestemmingen en bouwvlakken. Bent u perceelseigenaar? Dan is het aan u om aan ons aan te geven of de bestemming of bouwvlak van uw perceel op de vlekkenkaart juist is.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Wormerland, bestaande uit het Wormer- en Jisperveld, de Engewormer (inclusief de Bartelsluisbuurt), de Wijdewormer, de Schaalsmeerpolder en de Starnmeerpolder. De kernen Wormer, Oostknollendam, Jisp en Neck vallen er dus niet onder.
Inzage: De conceptvlekkenkaart kunt u met ingang van 15 oktober tot en met 25 november 2015 gedurende een periode van 6 weken inzien in het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat 3 te Wormer en direct via een viewer: www.bugelhajema.nl/Wormerland/Vlekkenkaart. Meer informatie over het bestemmingsplan is te vinden op: http://www.bugelhajema.nl/landelijkgebiedwormerland
Inloopavonden: Op dinsdag 3 november en donderdag 5 november tussen 19.00 en 21.30 organiseren wij in de hal van het gemeentehuis van Wormerland (Koetserstraat 3 Wormer) inloopavonden over de concept vlekkenkaart. U bent dan in de gelegenheid de vlekkenkaart in te zien, vragen te stellen en een inspraakreactie in te dienen. 
Reacties: Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging (van 15 oktober tot en met 25 november 2015) kan een ieder via de website www.bugelhajema.nl/Wormerland/Vlekkenkaart (via de knop ‘reageer op de kaart’ in de groene bovenbalk) reacties naar voren brengen bij de gemeenteraad van Wormerland. Dit kan ook schriftelijk per brief (Postbus 20 1530 AA Wormer). 
Uw reactie zullen wij opnemen in een nota van reacties. Wij zullen daarin afwegen of wij uw reactie zullen wel of niet meenemen in het voorontwerpbestemmingsplan, welke wij in het tweede kwartaal van 2016 ter inzage leggen. We zullen u voorafgaand aan het ter inzage leggen van het voorontwerp informeren wat wij met uw reactie hebben gedaan. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten