zaterdag 9 januari 2016

JAARVERGADERING SPIJKERBOORDERGEMEENSCHAPDe jaarvergadering wordt woensdag 13 januari 2015 
in het ‘t Heerenhuis gehouden. Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd.
Vergadering begint 20.00 uur 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 17-9-2015
4. Jaarverslag 2015
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Verslag kascommissie (Jan Nat, Koen Nieuwenhuizen res Marjon v/d Linden)

7. Verkiezing nieuw res. kascommissielid (aftredend Jan Nat).
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Lous Uitentuis. 

    Tegen kandidaten kunnen tot begin v/d vergadering bij 
     bestuur worden aangemeld. 
9. Kern met pit. (Vissteiger en zwemtrap)
10. Wijkbudget Wormerland (P-plaatsen)
11. Jaarprogramma 2015:
-Winterwandeling 21 februari
-Filmvond 18 maart
-Midzomervaren 18 juni (commissie vormen)
-Dijkdorpsdagen 5,6,7 augustus (commissie vormen)
12. 375 jaar Starnmeer
13. Vaststellen data volgende vergadering en jaarvergadering volgend jaar.
14. Sluiting Geen opmerkingen:

Een reactie posten