zondag 9 april 2017

Vergadering van de Spijkerboordergemeenschap en Notulen jaarvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Spijkerboordergemeenschap op donderdag 20-4 bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 U
Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen Nihil
3. Notulen jaarvergadering op 11-01-2017
4. BOA Ed Zijp gaat zich voorstellen aan de S.G. (mits hij uitnodiging daartoe aanneemt)
5. Evaluatie winterprogramma: Winterwandeling 22-01
                                                  Lasertag voor de jeugd 24-03
                                                  Kegelen 25-03
6. Zomerprogramma: midzomervaren 17-06
                                   d.d. dagen 5 en 6 aug.
                                   jeugdhonk bij Klaas en Tineke Reyne
7. Veiling t.b.v. 375 jaar Starnmeer op 9 september 2017
8. Mededelingen 375 jaar Starnmeer
9. Rondvraag
10. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

                                                  ---------------      Notulen jaarvergadering S.G. woensdag 11-01=2017 in het Heerenhuis

1.    Opening geschiedt door voorzitter om 20.07 u                                                                                                         Afbericht: Rie Bas wegens griep                                                                                                                                      Aanwezig volgens pesentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reyne, Ingrid van Zanen, Remco Doorn, Dirk Huisman, Koen Nieuwenhuizen, Rianne Hendriks, Irma Lalleman-Heynis, Kim Dekker, Jan Nat, Cor Marrees, Bets Buis-Koopmans, Marjon van de Linden, Sofie Kalse-Uitentuis, Brenda van der Ven-Nelis, Marry Rol, Tineke Reyne, Ester Slooten, Dick Beets.   
2.    Ingekomen: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wormerland, Klaas, Cor Leegwater en Dick zijn er heen geweest. Weinig nieuws betreffende Spijkerboor.                                                                                                                                             Toezegging 250 € subsidie gemeente Alkmaar voor 2017.                                                                                                     Mail over woonvisie Wormerland. S.G. wordt verzocht vinger aan de pols te houden. Er zijn misschien mogelijkheden met “tiny houses”.                                                      Mary vraagt wie haar buurtvereniging vertegenwoordigt in het comité 375 jaar Starnmeer, zie verderop in notulen.  
3.     Notulen vergadering 6-10-2016. Wordt goedgekeurd en ondertekend.
4.     Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend.                                                                                          N.a.v. notulen en jaarverslag was er nog wel een vraag van Mary over besteding wijkbudget Wormerland. Dick antwoordt dat hiervoor het jaarverslag moet worden gelezen omdat deze later is gemaakt dan de notulen van 6-10-16.
5.    Financieel verslag 2016. Ingrid geeft hier een toelichting over.
Mary vraagt hoe het zit met oudpapier ophalen. Dit omdat  het ophalen hiervan  nauwelijks de moeite is als de kosten en tijd in ogenschouw worden genomen. Voorzitter antwoordt dat gemeente Alkmaar dat in toekomst zelf met een auto gaat ophalen. Ook de gemeente Wormerland denkt over zo’n systeem. De S.G. zal per ophaalronde één of twee persosen moeten leveren om papier in auto te deponeren. De S.G. houdt ontwikkeling in de gaten zodat we onze inkomsten uit oudpapier niet kwijtraken.
6.    Verslag kascommissie. Deze bestond uit Marjon en Koen. Koen verwoordt dat de commissie alles in perfekte staat heeft aangetroffen en geen onregelmatigheden heeft geconstateerd.                                                                                            Koen treedt af als lid. Jan Nat wordt het nieuwe lid en het nieuwe reservelid wordt Irma.
7.     Bestuursverkiezing. Dick was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten gesteld zodat Dick herkozen wordt.
8.    Wijkbudget Wormerland. Klaas geeft een toelichting en legt uit waarom uiteindelijk gekozen is voor 4 nieuwe antiek-look lantaarnpalen rond het Heerenhuis. Hier komen nog wel wat vragen over. Klaas heeft aan Koen toegezegd bij de gemeente Wormerland te proberen geld los te krijgen voor een bootcamp. Dit zou uit een ander potje moeten komen dan het wijkbudget. Geprobeerd wordt dit in 2017 te realiseren. Mocht dit niet lukken dan wordt geprobeerd of de S.G. het geld voor kan schieten en dat de gemeente dat dan in 2018 terug betaalt aan de S.G.                                                                                        Koen vind het gebruik van het wijkbudget van 2016 en 2017 voor 4 lataarnpalen te duur en had liever meerdere goedkopere projecten aangepakt. Klaas legt uit dat uiteindelijk voor de lantaarnpalen is gekozen onder tijdsdruk en druk van de gemeente.
Koen geeft ook aan dat er mogelijk problemen gaan ontstaan met het parkeren langs de Kanaaldijk binnen de bordjes Spijkerboor. N.a.v. een klacht van een bewoner dat er met het parkeren langs de weg een gevaarlijke situatie ontstaat. De burgemeester, een ambteaar en politiefunctionaris zijn langs geweest en nu is er een parkeerverbod waarop naar men zegt gehandhaafd zal worden. De S.G. wordt gevraagd  te bezien of er parkeervakken gemaakt kunnen worden.
9.    Jaarprogramma 2017:                                                                                                                                                      22-01 Winterwandeling. Start bij Lous om 11.00 u, eigen bijdrage 5,- €, opgeven bij Lous vóór 20-01                                                                                                           25-03 Gezellige avond in bar Heerenhuis, wordt kegelen.                                                                                   17-06 Midzomervaren. Commissie zelfde als vorig jaar (Jan, Irma, Marjon en Koen en/of Rianne.                                                                                                                                                 Kindermiddag. Ingrid gaat bezien waar er een middag lasergamen of paintball kan worden georganiseerd voor de lagere school jeugd en wat dan de kosten zijn. Klaas zal proberen  hiervoor bij Alkmaar subsidie los te krijgen.                                                                                                                                              
10. Kermiscommitee. Wordt gevormd door Kim, Ester, Rianne en Irma. Het is de bedoeling de kermis alleen op zaterdag en zondag te laten plaatsvinden. Er moet nog met Bob en Ellen gesproken worden wat de mogelijkheden zijn.
11. 375 jaar Starnmeer. Tineke geeft een toelichting op de stand van zaken. De bijeenkomst afgelopen jaar bij Dagobert leverde nog niet zoveel op. Er is inmiddels een bestuur gevormd en er is een aparte bankrekening geopend onder de paraplu v/d S.G. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Marco Buis secretaris, Hans Hurks penningmeester, Martijn Jongens website/facebook, Ester Slooten en Tineke Reyne voorzitters. Het groot bestuur bestaat uit het d.b. plus vertegenwoordigers v/d buurtverenigingen: Emmie Jonges Groenlandse  Visserij, 1sofie Kalse de Duikers, Piet Groen de Hoppers, Ester Slooten en Tineke Reyne Middelmaatjes, Janneke van Selm en Martijn Jongens Ceres, Edwin Buis Steelpan en Masje Al Vuurlinie.                                                                                    Het programma is onder voorbehoud als volgt: 1-9-2017 veiling van goederen en diensten om financiele middelen te verkrijgen, 6-1-2018 nieuwjaarsreceptie met genodigden in het Heerenhuis, in jni een een weekeinde met o.a. muziek, theater, pyamaparty met brunch, zeskamp, concours d’ élegance en mogelijk nog een triatlon, in het najaar een oogstfeest met show van kleine huisdieren en aan het eind van 2018 nog een afsluiting.
12. Rondvraag: Remco meldt dat er whatsapp bordjes zijn om op te hangen op de Starnmeerdijk richting Kogerpolder en richting West-Knollendam en op de kanaaldijk bij de Jispersluis en bij het Jisperpad.                                                                                          Koen verzoekt om ook het item prullenbakken weer in een volgende ronde van het wijkbudget op te nemen.
13. Volgende algemene vergadering 20-4 bij Lous en bestuursvergadering 6-4 bij Dick.                                                                                                                                                 Om 22.20 u sluit Lous de vergadering.

N.B. Na afloop v/d vergadering werden de volgende data in het Heerenhuis vastgelegd: 25-03 kegelen in de bar
                      20-10 Verenigingsklaverjassen
                      10-01-2018  Jaarvergadering S.G.


                     Voorzitter                                               Secretaris

                L. Uitentuis                                                  D. Beets     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


Geen opmerkingen:

Een reactie posten