zondag 15 april 2018

Notulen jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap 24-01-2018    
Aanwezig volgens presentielijst: Ester Slooten, Ingrid van Zanen, Monique Beerepoot, Jan Nat, Tineke Reijne, Sofie Kalse-Uitentuis, Martijn Jongens, Hans Hurks, Remco Door, Kide Luttik, Marjon van der Linden, Ronals Hendriks, Rie Bas-Koster, Klaas Reijne, Lous Uitentuis en Dick Beets. Er werden geen afmeldingen ontvangen.
1. Opening. Ongeveer 20.10 u opent Lous de vergadering en heet iedereen hartelijk       welkom.                                                                                                                                                                                2. Ingekomen stukken/mededelingen:                                                                                                                                     Nieuwjaarsreceptie Wormerland. Dick is daar heen geweest. De film gemaakt door S.T.V. t.g.v. Starnmeer 375 is daar vertoond.                                                                                                                                Oudpapier. Tot dusver deelden we de opbrengst uit oud papier met de Vrouwen van Nu. Deze vereniging is per 31-12-2017 opgeheven zodat nu alle inkomsten uit oud papier voor de S.G. zijn. Door de papiercontainers van gemeente Alkmaar lijkt het aanbod van papier terug te zijn gelopen. Wethouder Nagengast van Alkmaar zou hierover nog contact met ons opnemen. We hebben echter nog niets vernomen.                                                                                                                        Kern met pit. Klaas, Martijn en ikzelf zijn naar de stadstuinen in Haarlem geweest voor de presentatie van ons project. Informatieborden gebaseerd op de oude waterschapsborden. Het project werd goed ontvangen en als we zorgen dat we het dit jaar realiseren is ons € 1000,- in het vooruitzicht gesteld.                                                                                                                                                                    3. Notulen 12-10-2017. Hierop geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.                                                                               4. Jaarverslag 2017. Ook hierop geen op- of aanmerkingen en werden eveneens ondertekend.                                                                                                                                                                                    5. Financieel verslag 2017. Ingrid ligt het door haar gemaakte verslag toe. Er waren verder geen vragen over.                                                                                                                                                                                      6. Verslag kascommissie s.g. en Starnmeer 375 tot nu toe. De kascommissie heeft zowel de boeken van de S.G. als de commissie Starnmeer 375 gecontroleerd en geen onvolkomenheden geconstateerd. Voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen.                                                               7. Verkiezing nieuw kascommissielid. De kascommissie bestond uit Marjon en Jan Nat. Marjon treedt af. Jan wordt nu 1e kascommissielid en Irma 2e . Nieuw reservelid is Monique. 8. Starnmeer 375 + begroting. Klaas geeft toelichting en uitleg over de begroting en de aan te vragen subsidies. De school voor beginnende kunstenaars in Alkmaar heeft afgezegd wat betreft het meehelpen met het bouwen van de poorten van de buurtverenigingen. De buurtverenigingen zijn nu vrij zelf een poort te ontwerpen. Maximaal kan per vereniging € 575,- worden gedeclareerd. Gehoopt wordt echter dat het gedeclareerde bedrag zo laag mogelijk zal blijven.                                                                                                                                                                                                       9. Bestuursverkiezing. Klaas en Ester waren aftredend en herkiesbaar. Er waren bij het bestuur geen tegenkandidaten gesteld. Beiden worden herkozen en voor een nieuwe periode door Lous welkome geheten in het bestuur.                                                                                                                                                                                            10. Evaluaties.                                                                                                                                    Klaverjassen. Alle verenigingen hadden weer 2 ploegen gestuurd. Een aantal verenigingen had moeite mensen te vinden zodat er wat meer mensen van buiten de polder meededen dan afgelopen jaren.                                                                                                                                                                                                                            Bijeenkomst met B en W Wormerland en vertegenwoordiger Alkmaar. Deze bijeenkomst werd goed bezocht. Het verslag van de bijeenkomst dat door Wormerland is gemaakt, is via de blog gepubliceerd.                                                                                                                                                                              Sinterklaas. De Sint kwam met 3 pieten naar het Heerenhuis. Daar waren ca. 15 kinderen om de goedheiligman te verwelkomen.                                                                                                                                                11. Programma 2018.                                                                                                                     Dijkdorpsdagen. I.v.m. Starnmeer 375 zal door het bestuur van de S.G. geen kermis worden georganiseerd. Indien mensen dat wel willen zijn zij er, b.v. via hun buurtvereniging, vrij in. Midzomervaren. Dit wordt in elk geval niet georganiseerd rond de langste dag i.v.m. het grote festival Starnmeer 375 op 30 juni en 1 juli. Mogelijk dat dit later in het jaar nog wordt georganiseerd.                                                                                                                                                            Klaverjassen. Na enige discussie wordt besloten dit toch weer te organiseren.                                                                                                                                                            Sinterklaas. Gezien het aantal kinderen zal ook dit jaar weer gevraagd worden of de Sint naar Spijkerboor wil komen.                                                                                                                                                               12. Rondvraag.                                                                                                                                                                                                 Remco: Het wijkbudget van Wormerland voor de bootcamp is aangevraagd. Voor de bootcamp is belangstelling van 10 tot 15 mensen. Mogelijk kan het Schipholfonds in dezen ook nog iets betekenen.                                                                                                                                                                                                 Glasvezel Wormerland. Dirk, Remco en Koen zijn een bewoners initiatief gestart. Ook in de Wijdwormer is iemand actief. In Wormerland zijn ongeveer 550 adressen in de witte gebieden. Op 1 februari is de deadline. Wat betreft Alkmaar Buiten, daar is het wachten op de subsidie van Alkmaar voor de vraagstelling.                                                                                                                                  Klaas. Voor het versturen van subsidieaanvragen is hij op zoek naar hulp. Martijn en Hans bieden zich aan.                                                                                                                                                                                            Remco. Er wordt gewerkt aan de missende WABV bordjes. Hij heeft de indruk dat er bordjes zijn verdwenen. Het kunstwerk Jan Hop zakt langzaam weg. Omdat het op initiatief van de Spijkerboorder Gemeenschap is geplaatst is het onze verantwoordelijkheid. Ongeveer een jaar geleden is daar over contact opgenomen met het waterschap. Het is echter  RWS die er iets aan moet doen. De contacten lopen via het waterschap.                                               Hans. Hij wil graag lid worden van WABV. Er was voor de derde keer bij hem ingebroken. Martijn. Vraagt of eventuele kermis buiten de S.G. om georganiseerd moet worden als daar behoefte aan is. Hier wordt bevestigend op geantwoord.
13. Volgende vergadering 25/4 bij Lous, volgende bestuursvergadering 11/4 bij Dick. De volgende data werden vastgelegd in het Heerenhuis: 26-10 klaverjassen en de jaarvergadering van de S.G. 16-01-2019

                                 Voorzitter                                                            Secretaris

                                 L. Uitentuis                                                           D. Beets      
                                                                                                       
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten