maandag 2 januari 2017

Jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap, Agenda en Jaarverslag

Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

 11 januari 2017 in het Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur


Agenda voor de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op 11-01-2017 in het Heerenhuis

1.    Opening
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen vergadering 06-10-2016
4.     Jaarverslag 2016
5.    Financiëel verslag 2016
6.    Verslag kascommissie (Marjon + Koen res Jan Nat) + verkiezing nieuw lid
7.    Bestuursverkiezing. Aftredend Dick Beets en herverkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot voor aanvang v/d vergadering.
8.    Wijkbudget Wormerland (Toelichting door Klaas)
9.    Jaarprogramma 2017: 22-01 Winterwandeling  start bij Lous                                                     
                                         25-03 Gezellige avond
                                          17-06 midzomervaren
                                          Kindermiddag/avond (lasergamen/paintball) Er zal worden onderzocht of dit haalbaar is met evt. Subsidie Alkmaar
10.Kermiscomitee samenstellen voor dijkdorpsdagen
11.375 jaar Starnmeer (verslag van Ester en/of Tineke)
12.Rondvraag

13.Volgende vergadering: voorstel 20 april bij Lous, bestuur 6 april bij Dick mits die herkozen wordt in bestuur.   
**************************************************************
Notulen Spijkerboorder gemeenschap d.d. 6 oktober 2016

Aanwezig:
Rie Bas, Cor Marrees, Monique Berenpoot, Ingrid van Zanen, Bob van Brussel, Ellen Jonkman, Remco van Doorn, Kim Dekker, Sophie Kalse, Ester Slooten, Nancy en Lous Uitentuis

Afwezig (met bericht):
Rianne Hendriks, Jan Nat, Klaas Reijne, Martijn Jongens en Dick Beets

1.     Opening
Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering

2.     Ingekomen stukken/Mededelingen
Kern met Pit: ook dit jaar kunnen we weer deelnemen aan de competitie kern met pit van de Heide Maatschappij.
Er is een uitnodiging voor de receptie van de gemeente Alkmaar voor het Almaars Ontzet op vrijdag 7 oktober 2016 vanaf 20.30 uur.
Dick Beets en Ester Slooten zijn naar de begrafenis geweest van Cor Booy, er is een bedankkaartje binnen gekomen.
Lous Uitentuis is naar de contactcommissie-avond geweest van de gemeente Wormerland namens de SG. Iedereen klaagt over de slechte communicatie van het Waterschap naar de burger. Gemeente Wormerland is gevraagd om hierover contact op te nemen met het Waterschap.

3.     Notulen vorige vergadering (d.d.12 juli 2016)
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en is bij deze goedgekeurd.

4.     Evaluatie DijkDorp Dagen
Het was een leuke kermis, die goed georganiseerd was, maar helaas heel weinig bezoekers. Bob en Ellen geven aan dat zij dit jaar nog nooit zo’n slechte kermis hebben gedraaid. Het heeft hun geld gekost.
Ook voor het organisatie-comité is het erg teleurstellend dat er zo weinig mensen op het programma zijn afgekomen.
Is hier wat aan te doen? Er komen verschillende mogelijkheden voorbij, zoals: het verplaatsen van de kermis naar juni of september, zodat je niet tegelijkertijd met de Woude zit. Bob en Ellen geven aan dat dit voor hun geen optie is: veel bruiloften en partijen rond die tijd.
Geen tent of een kleinere tent? Een kleinere tent is bijna net zo duur als de tent die er nu staat. Aankomend jaar proberen het in de benedenbar te organiseren, 2 dagen in plaats van 3 dagen (de zaterdag en de zondag worden dan de kermisdagen). Zo zijn er wel meer oplossingen te bedenken. Bij de volgende vergadering komen we hierop terug.

5.     Evaluatie klaverjassen voor verenigingen
De visclub het pontje heeft gewonnen, voor de 5e keer. Dit zou inhouden dat de visclub de wisselbeker mag houden. Helaas kon een vereniging niet aanwezig zijn tijdens de klaverjasavond, wegens andere activiteiten binnen deze vereniging.


6.     Polderschuit Het Jantje Hop
Het Jantje Hop zou op 1 oktober 2016 uit het water worden gehaald voor onderhoud, maar omdat het Heerenhuis die nog nodig had voor een partij, gaat hij er nu een week later uit.

7.     Winterprogramma
Sinterklaas wordt deze keer op zondag 27 november vanaf 14.30 uur georganiseerd. Dit in verband met de wijnproeverij op zaterdag 26 november.
Lous vraagt de Sint en de muziekpiet, Kim en Ester vragen een aantal pieten (zoals Rianne, Rachel, Saskia, Bianca of Linda).

Midwinterwandeltocht wordt georganiseerd op zondag 22 januari 2017. We starten bij de fam. Uitentuis rond 10.30 uur.

Op 25 maart 2017 wordt er een gezellig avond georganiseerd in ’t Heerenhuis. Er wordt gekeken of de kegelbaan nog op zolder van de brandweerkazerne staat en anders huren/lenen we oud Hollandse spelletjes.

8.     375 jarig bestaan Starnmeer
Eindelijk zijn alle vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen een keer bij elkaar geweest en nu kunnen er commissies gevormd worden.
Wel wordt het tijd dat er een definitief plan wordt gemaakt met data en activiteiten.

9.     Activiteiten voor de jeugd
Vanuit een aantal ouders is er de vraag geweest of er wat voor de kinderen tussen 12 en 16 jaar iets georganiseerd kan worden, zoals vroeger de kelder.
Ingrid gaat hiermee aan de gang.

10.  Wijkbudget Wormerland
Voor het jaar 2016 is er nog € 4000,-- te besteden, maar dat moet dan wel snel gerealiseerd kunnen worden.
Het idee waarmee we dit jaar aan de gang zijn gegaan, is helaas niet gelukt (ouderwetse lantaarnpalen). Dit heeft te maken dat er rondom de brug van Spijkerboor veel licht moet zijn. Dit kunnen de ouderwetse lantaarnpalen helaas niet opleveren.
Dan blijven de volgende ideeën staan:
-        Opknappen ponthaven;
-        Bootcamp materiaal;
-        Mededelingenkastje.

11.  Gemeente-avond, georganiseerd door de gemeente Wormerland
Op 9 november 2016 worden we weer uitgenodigd door de gemeente Wormerland.
Onze onderwerpen zijn: Subsidieregelingen en de plaatselijke infrastructuur.

12.  Rondvraag
Remco: Zaterdag 8 oktober opening van Huis van Womerlanders van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Er is een gratis cursus over hoe te lobbyen binnen de politiek. Deze cursus wordt gratis aangeboden. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Wormerland
Remco gaat in overleg met de gemeente over de buurtpreventie What’s app-bordjes

13.  Sluiting en vaststellen nieuwe data
Op 11 januari 2017 wordt de jaarvergadering gepland in ’t Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur.
Op 28 december 2016 is er een bestuursvergadering bij Klaas Reijne.
Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 ****************************************************************

            Spijkerboorder Gemeenschap  jaarverslag 2016

Januari.                                                                                                                                                                                             13-1 hielden we onze jaarvergadering in het Heerenhuis. In het bestuur was Lous aftredend en werd voor een nieuwe periode herkozen. Het jaarprogramma voor 2016 werd besproken en ook het item “375 jaar Starnmeer” kwam aan bod.                                                                                                                           
Februari.                                                                                                                                                                                               21-2 was de winterwandeling gepland. Helaas kon deze door de weersgesteldheid op die dag geen doorgang vinden.                                                                                                    
 Maart.                                                                                                                                                                               18-3 Werd er een filmavond in het Heerenhuis verzorgd. Het werd meer een foto avond waarop Klaas wat beelden van zijn reis naar China liet zien en er het nodige bij vertelde. Het was een leuke en gezelllige avond maar de belangstelling was niet erg groot.                                                                                                                                            April                                                                                                                                                                                 20-4 Algemene vergadering bij Lous. De filmavond en sinterklaasviering werden nabescouwd. Voor de winterwandeling was dat dus niet nodig. Het zomerprogramma met de 5 mei fietstocht, midzomer varen en dijkdorpsdagen werden besproken en tevens kwamen aan de orde het wijkbudget van Wormerland, de subsidie van Alkmaar, 375 jaar Starnmeer en het opknappen van de polderschuit.                                                                                                                                        
Voorjaar 2016 worden er drie projecten op Spijkerboor gerealiseerd die mede mogelijk gemaakt werden door de gemeente Wormerland en “kern met pit”. De gerealiseerde projecten waren de vissteiger voor gehandicapten, nieuwe parkeerplaatsen aan de Starnmeerdijk langs de Knollendammervaart en een nieuwe zwemtrap in het Noordhollandskanaal.                                                                                                                                                                      Juni.                                                                                                                                                                         18-6. Was het midzomervaren. Met een grote schuit naar en door het Jisperveld. Het was weer een topper. Al jaren doet dit evenement het zeer goed. Dit jaar waren er 45 personen mee. 
                                                                                                                  Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                  5,6 en 7-8 Dijkdorpsdagen. Waren goed georganiseerd door het kermiscomitee. De belangstelling liet echter te wensen over. De S.G. gaat met Bob en Ellen in overleg om dit evenement anders te organiseren.                                                                                                             17-8  Komt burgemeester Tange van Wormerland naar Spijkerboor om de gerealiseerde projecten officieel te openen. Enkele bestuurders gaan bij de vissteiger te water en komen er bij de zwemtrap weer uit, waar ze werden opgewacht door de burgemeester.                                                                                                                           September                                                                                                                                                                                                                                                           23-9 Verenigingsklaverjassen. De visclub wint voor de 5e keer de wisselbeker, altans dat werd mij verteld. De beker was echter al 3 jaar niet gegraveerd. Met hulp van Wim Nieuwenhuizen die de administratie voor het kaarten van de afgelopen jaren  had bewaard ben ik er achter gekomen welke verenigingen in die jaren de beker heeft gewonnen. Het bleek dat de visclub inmiddels 6 keer had gewonnen. Er moest een nieuwe beker worden aangeschaft, daarop prijkt nu als eerste de naam van de visclub. Deze vereniging is eigenaar geworden van de oude beker.                                                                                                                                                   Oktober.                                                                                                                                                                                                 6-10 komen we weer eens bijeen in huize Uitentuis. Ook dit jaar kunnen we weer meedoen met “kern met pit”. Er is een uitnodiging voor bijwonen 8 oktober receptie van Alkmaar op 7-10. Ester en Dick zijn naar de begrafenis van Cor Booy geweest en Lous is naar een bijeenkomst voor contactcommissies van de gemeente Wormerland geweest. De dijkdorpsdagen en het klaverjassen werden nabeschouwd. De polderschuit, sinterklaas, midwinterwandeling 2017 (22-1-2017) en een gezellige avond op 25-3 komen aan de orde evenals 375 jaar bestaan Starnmeer en het wijkbudget van Wormerland.                                                                           7-10 Receptie in Alkmaar t.g.v. het Alkmaars ontzet in de 80-jarige oorlog op 8-10.  De uitdrukking “bij Alkmaar begint de victorie” vind hier zijn oorsprong. 3 oktober werd weliswaar Leiden ontzet maar dat was wel een jaar later. Ik weet niet of er een afvaardiging naar Alkmaar is geweest.                                                In oktober is ook de polderschuit “Jantje Hop” uit het water geweest en is opgeknapt. Lous heeft dit voor een groot gedeelte gedaan waarvoor dank.                                                                                                  November                                                                                                                                                                                      9-11 Was de bijeenkomst van de S.G. met het gemeentebestuur van Wormerland. Ook Alkmaar had een afvaardiging gestuurd in de persoon van wethouder Nagengast (?). De Bijeenkomst werd zeer goed bezocht.                                                                                           27-11 Had de S.G. de Sint weer zo ver gekregen ook dit jaar weer een bezoek aan Spijkerboor te brengen, het aantal kinderen was nog dusdanig groot dat de Sint ook volgend jaar gevraagd zal worden een bezoek te brengen.                                                                                                                                                                                 December                                                                                                                                                                  Gedurende de hele maand was het bestuur en met name Klaas bezig om de besteding van het wijkbudget over dit jaar rond te krijgen. Dat viel nog niet mee want, zoals meestal als er geld valt te verdelen, zijn er op het moment dat het te verdelen valt, meerdere projecten. Uiteindelijk is op de valreep besloten om op Spijkerboor 4 stuks antiek-look lantaarnpalen neer te zetten rond het Heerenhuis. Dit i.p.v. de huidige lichtmasten rondom dat gebouw. Hiertoe wordt het wijkbudget van Wormerland voor 2016 en 2017 aangewend. Een eventueel tekort van het budget wordt door de gemeente bijgepast. De aanpassing wordt gedaan met het oog op 375 jaar Starnmeer in 2018.                                                                            

                                                                  Dick Beets, secretaris S.G.                                                                                                                                                                                       
 Geen opmerkingen:

Een reactie posten