donderdag 29 oktober 2015

Bericht van de Spijkerboorder Gemeenschap

Misschien hebben jullie het bericht van Remco Doorn op facebook al gelezen, maar dan nu nog een keer: volgende week woensdag is er weer een avond met de gemeente Wormerland en dit jaar voor het eerst samen met de gemeente Alkmaar.
Deze avond wordt georganiseerd in het T Heerenhuis Spijkerboor en begint om 20.00 uur.
Namens de Spijkerboorder Gemeenschap,
Ester Slootenzaterdag 24 oktober 2015

Uitslagen verenigingsklaverjassen 2015

 Verenigingen                     punten 
1. Sternéo                          10621

2. Brandweer                      9834                        

3. Ijsclub Jispersluis            9061                   

4. Ijsclub Spijkerboor          9023                  

5. Visclub ’t Pontje              8843               

6. Vrouwen van nu               8621            

7. STV                                  8499          

Hoogste koppels                                                               punten
  1. Sternéo                        Siem Buis en Klaas Reijne                          5798      
  2. Ijsclub spijkerboor     Gerrit Groot en Dick Beets                         5738     
  3. Ijsclub Jispersluis       Co Vermeulen en Jan vermeulen               5146    
  4. Brandweer                  Koen Nieuwenhuizen en Cees Slooten     4948   
  5. Viscl. ’t Pontje            Bertus Kramer en Rie Bas                            4921   
  6. STV                               Inge Vermeulen en WimNieuwenhuizen  4351  
  7.  Vrouwen van nu       Gon Schermerhorn en Agaath Marrees    4331  

woensdag 21 oktober 2015

Vooraankondiging bestemmingsplan Landelijk Gebied en conceptvlekkenkaart ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij het bestemmingsplan Landelijk Gebied gaan actualiseren. Tevens maken zijn hiermee bekend dat er een conceptvlekkenkaart met ingang van 15 oktober 2015 voor een periode van zes weken, (tot en met 25 november 2015) voor een ieder ter inzage ligt. 
Het reeds geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Wormerland is in 2007 vastgesteld. Wettelijk gezien moeten wij dit plan binnen 10 jaar actualiseren. Hiermee hebben we dit jaar een start gemaakt. Het college heeft in september een nota van uitgangspunten vastgesteld waarvan de gemeenteraad kennis heeft genomen.
De volgende stap is het maken van een voorontwerpbestemmingsplan. Het is van belang dat de percelen de juiste grootte en bestemming hebben. Daarvoor leggen we met ingang van 15 oktober 2015 een concept vlekkenkaart ter inzage met daarop alleen de bestemmingen en bouwvlakken. Bent u perceelseigenaar? Dan is het aan u om aan ons aan te geven of de bestemming of bouwvlak van uw perceel op de vlekkenkaart juist is.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Wormerland, bestaande uit het Wormer- en Jisperveld, de Engewormer (inclusief de Bartelsluisbuurt), de Wijdewormer, de Schaalsmeerpolder en de Starnmeerpolder. De kernen Wormer, Oostknollendam, Jisp en Neck vallen er dus niet onder.
Inzage: De conceptvlekkenkaart kunt u met ingang van 15 oktober tot en met 25 november 2015 gedurende een periode van 6 weken inzien in het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat 3 te Wormer en direct via een viewer: www.bugelhajema.nl/Wormerland/Vlekkenkaart. Meer informatie over het bestemmingsplan is te vinden op: http://www.bugelhajema.nl/landelijkgebiedwormerland
Inloopavonden: Op dinsdag 3 november en donderdag 5 november tussen 19.00 en 21.30 organiseren wij in de hal van het gemeentehuis van Wormerland (Koetserstraat 3 Wormer) inloopavonden over de concept vlekkenkaart. U bent dan in de gelegenheid de vlekkenkaart in te zien, vragen te stellen en een inspraakreactie in te dienen. 
Reacties: Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging (van 15 oktober tot en met 25 november 2015) kan een ieder via de website www.bugelhajema.nl/Wormerland/Vlekkenkaart (via de knop ‘reageer op de kaart’ in de groene bovenbalk) reacties naar voren brengen bij de gemeenteraad van Wormerland. Dit kan ook schriftelijk per brief (Postbus 20 1530 AA Wormer). 
Uw reactie zullen wij opnemen in een nota van reacties. Wij zullen daarin afwegen of wij uw reactie zullen wel of niet meenemen in het voorontwerpbestemmingsplan, welke wij in het tweede kwartaal van 2016 ter inzage leggen. We zullen u voorafgaand aan het ter inzage leggen van het voorontwerp informeren wat wij met uw reactie hebben gedaan. 

zondag 18 oktober 2015

Overlijdensbericht


Klaverjassen

Het vereniging klaverjassen is aankomende vrijdag 23 oktober.
De aanvang is om 20.00 uur.

Aan en af meldingen bij Dick Beets per telefoon.
Telefoonnummer is 0756411670 of 0642862428.
Per mail niet bereikbaar. 


maandag 5 oktober 2015

Start Regiegroep Graft-De Rijp en SchermerGemeente Alkmaar hecht veel waarde aan wat er leeft onder haar inwoners. Elk dorp, elke wijk en elke buurt is anders en heeft specifieke wensen om het dagelijks leven leuker te maken. Inwoners kunnen daarvoor een bewonersinitiatief aandragen, die door de eigen regiegroep wordt beoordeeld. Hiervoor beschikt elke regiegroep over een eigen budget.  

Een Regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een dorp of wijk, die een Bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. Een Bewonersinitiatief is een aanvraag door en voor bewoners.
Goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u graag speeltoestellen opknappen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat of maakt u samen met andere bewoners uit de buurt een mooi kunstwerk? Wellicht heeft u nog een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.
Voorwaarden
Als u een idee voor uw straat heeft, bespreek dat dan eerst met uw buren. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid en voor eten en drinken krijgt u geen bijdrage. Wel kunt u zoeken naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage of crowd funding. Bij activiteiten in de openbare buitenruimte is wel een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kunt u het hele jaar door indienen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag, die door de regiegroep wordt beoordeeld.
·       Download het aanvraagformulier bewonersinitiatief van de website van de gemeente Alkmaar: www.alkmaar.nl/4/Subsidie-Subsidie_Bewonersinitiatieven.html
·       Zet uw idee op papier met een omschrijving van de activiteit
·       Stel een begroting op (indien nodig met een offerte) en vermeld het bedrag dat u aan de gemeente vraagt
·       Geef aan wanneer de activiteit plaatsvindt
·       Mail uw aanvraag naar post@alkmaar.nl of stuur het op naar Gemeente Alkmaar t.a.v. subsidiebureau; Postbus 53; 1800 BC  Alkmaar
·       Uw aanvraag is pas compleet als deze is voorzien van naam en adres van de aanvrager/contactpersoon, handtekening en uiteraard het rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden
Fotobijschrift: Net gestart: de regiegroep Graft-De Rijp en regiegroep Schermer