maandag 28 december 2020

Oud papier op 8 en 9 jan 2021

 

Beste lezers van de blog,


Allereerst natuurlijk een heel goed uiteinde en een heel goed 2021 toegewenst namens ons (Dirk en Wim) en de Spijkerboorder gemeenschap.

Die laatste omdat het bericht door de Spijkerboorder gemeenschap geplaatst wordt en wel dat de container voor het oude papier op vrijdag 8 januari weer naast 't Heerenhuis neergezet wordt om het oude papier er weer in te gooien.

Op 9 januari wordt deze dan weer ophaald, zo rond een uur 's middags, dus voor die tijd graag aanleveren.


Namens de Spijkerboorder gemeenschap hartelijk bedankt voor de moeite en de bijdrage.

woensdag 16 december 2020

Verslag digitale vergadering Gemeentes en HHNK 25 november 2020


 

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap – 25 november 2020

Aanvang: 20.00 uur, digitaal via StarLeaf

 

Aanwezig:      

Spijkerboordergemeenschap:

Leden van de Spijkerboordergemeenschap en enkele genodigden

Leden college gemeente Wormerland:

wethouders Harold Halewijn en Rob Berkhout

Gemeente Alkmaar:

Wethouder Robert te Beest

OVER-gemeenten:

Wijk- en Kernmakelaar Natascha Minnebo

HHNK

Koos Woestenburg

 

Verslag: Carlijn Schopman

 

1. Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap

Esther Slooten opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere digitale vergadering. Zij staat stil bij het overlijden van mevrouw Rie Bas.

 

2. Bestemmingsplan buitengebied

Door de komst van de nieuwe omgevingswet (per 1-1-2022) blijkt de update van het bestemmingsplan landelijk gebied niet meer nodig te zijn. Het is uiteraard ontzettend jammer dat er de afgelopen jaren reeds  tijd, energie en geld in gestoken is. Er wordt nu in kaart gebracht of er al kosten door anderen zijn gemaakt aangaande het bestemmingsplan.

 

3. concept RES

De gemeente Wormerland richt zich vooral op het gebied rondom de A7. Daar is de Spijkerboordergemeenschap blij mee. Er zijn door particuliere initiatieven inmiddels heel veel zonnepanelen geplaatst. Dit geeft vooral in de zomermaanden veel piekstroom. In het antwoord (zie bijlage) staat dat de gemeente hier helaas niks aan kan doen. Wethouder Halewijn is hier nog wel mee bezig en heeft contact hierover met Liander. Het blijkt dat er een nieuwe kabel gelegd moet worden vanuit Zaanstad via het Markermeer naar Spijkerboor toe. Dit heeft inmiddels wat vertraging opgelopen, maar de gemeente houdt het nauwlettend in de gaten. Op Liander.nl staat overigens een aparte pagina waarop alle knelpunten vermeld staan.

 

Er wordt een opmerking gemaakt dat aan de andere kant ook een kabel zou moeten komen. Er zou ook een travo station worden geplaatst. Dit zou eigenlijk in oktober al geplaatst moeten zijn. Wethouder Halewijn zal nagaan wat de stand van zaken is en het antwoord terugkoppelen.

 

Gemeente Alkmaar heeft zonnepanelen gepland rondom het Starnmeer: Markervaart-Vinkenhop en Starnmeerdijk. Dit zijn er volgens de Spijkerboordergemeenschap wel erg veel. Deze plek ligt ook vlakbij Natura 2000 gebied. Zal de piekstroom door al deze zonnepanelen dan nog hoger worden?

Wethouder te Beest geeft aan dat de RES niet in zijn portefeuille zit, maar dat hij de vragen over de RES mee zal nemen. Hij geeft wel aan dat het een participatieproject betreft en hij raadt aan alle zorgen op papier te zetten, zodat het meegenomen kan worden in het proces. Het is goed de formele paden te volgen. Uiteraard zal hij datgene wat hij vanavond hoort ook terugkoppelen naar B&W.

 

Dit geeft de wethouder van Wormerland ook aan: houd het traject in de gaten. De gemeenten zullen uiteraard ook de Spijkerboordergemeenschap uitnodigen voor het participatie traject. Gevraagd wordt of er bij het uitnodigen van bewoners ook rekening gehouden kan worden met de grensgebieden! Beide gemeenten zullen dit meenemen.

 

Hoe het participatietraject er verder precies uit gaat zien is helaas nog niet bekend. De regels omtrent Covid-19 veranderen regelmatig. Fysieke bijeenkomst genieten de voorkeur, maar het is nog niet bekend wanneer dit weer mogelijk is.

 

5. Glasvezel
Wethouder Berkhout geeft aan nog steeds contact te hebben met de contactpersoon van het eerste uur. Glasvezel Buitenaf heet inmiddels Delta Fiber. Tijdens proefgeulen graven is vervuiling aangetroffen in de onderlaag. Het afvoeren en certificeren gaat heel veel geld kosten. Er is nog geen definitief nee (maar ook geen ja) gegeven. De wethouder heeft volgende week een gesprek met Delta Fiber en houdt dit gesprek samen met zijn collega’s uit Oostzaan, Waterland en Landsmeer.  Ambtelijk is er overleg met het Hoogheemraadschap om ervoor te zorgen dat beide partijen hetzelfde beeld hebben.

 

Kan de gemeente de portemonnee trekken? De gemeente heeft helaas niet de financiën hiervoor en de provincie wil wel meedenken, maar heeft helaas ook geen geld beschikbaar.

 

Is er een mogelijkheid om in zee te gaan met KPN? In een eerder stadium is dit al gevraagd (zowel ambtelijk als bestuurlijk), maar werd de vraag afgewezen. De wethouder wil wel opnieuw het gesprek aangaan met KPN en ook nagaan of er nog andere partijen zijn die mee willen doen.

 

Kan er niet een combinatie gemaakt worden van het leggen van de kabel door Liander en het realiseren van glasvezel? Uiteraard is het goed als werkzaamheden gecombineerd kunnen worden als dit hetzelfde traject betreft.  De wethouder geeft dit ambtelijk door.  

 

6. Dijkverzwaring

De heer Woestenburg heeft de vragen ook schriftelijk beantwoord (zie bijlage). Hij licht zijn antwoorden toe tijdens de vergadering. Het Hoogheemraadschap heeft ook belang om de dijken zo smal mogelijk te ontwerpen. Zij gaat bij de dijken uit van een grasmat. De heer Woestenburg weet niet of de gemeente Alkmaar al bij het Hoogheemraadschap is geweest om te praten over zonnepanelen. Volgens de wethouder zijn ze wel betrokken bij het proces.

 

Er wordt aangegeven dat de Starnmeerdijk net geasfalteerd is. Moeten daar dan straks alle vrachtwagens overheen rijden? Ja, dit is helaas door een misverstand tussen HHNK en gemeente Alkmaar het geval. Al wordt wel aangegeven dat de ladingen van de vrachtwagens voldoen aan de eisen die ook voor de andere vrachtwagens gelden (en zijn dus niet zwaarder). Ook moet de aannemer de weg in dezelfde staat weer achter laten.

 

De heer Jongens heeft destijds 3 ideeën geopperd. Het is even niet duidelijk welke variant het uiteindelijk geworden is. De heer Woestenburg zal de tekening toesturen naar Dick Beets.

 

De inzagetermijn is bijna afgelopen. Het Hoogheemraadschap zou graag de tweede helft van volgend jaar aan de slag gaan. Er zijn contacten met PWN en Liander om mee te gaan in het traject.

8. Rondvraag

·         Wethouder Berkhout geeft aan dat er verkeersdrempels zijn geplaatst aan het begin en einde van Spijkerboor en hij is benieuwd naar de ervaringen? Er wordt aangegeven dat het goed bevalt. Het scheelt ook met de trillingen.

·         Carolyn geeft aan dat racende motoren en groepen fietsers die zich van niemand iets aantrekken veel irritaties en gevaarlijke situaties opleveren. Helaas is een ingediend plan bij de ANWB niet aangenomen. Wethouder Berkhout heeft aangegeven dat hij bij Carolyn langs wil komen om de ideeën te bespreken.

·         Carmen vraagt hoe het staat met Buurbook? Buurbook is helaas uit de lucht. Er was weinig animo voor en mensen vonden het jammer van het gemeenschapsgeld omdat er ook gratis alternatieven zijn. Momenteel wordt Facebook  ingezet.

·         Dirk vraagt zich af of Delta Fiber er juridisch wel zomaar mee mag stoppen? Ze hebben destijds ja gezegd en ze hebben zelf kennelijk slecht vooronderzoek gedaan. De wethouder geeft aan dat er destijds een intentie overeenkomst is getekend. Dit is niet juridisch afdwingbaar.

·         Ingrid geeft aan dat het goed is dat deze vergadering digitaal heeft plaats gevonden. Er leeft toch best veel in het kleine dorp. Ze hoopt dat de vragen die gesteld zijn snel beantwoord kunnen worden.

·         Mieke vraagt of iedereen in de Starnmeer hun boerderij feestelijk wil verlichten.

·         De heer Beets kan de plannen niet vinden op Mijn overheid. De heer Woestenburg heeft half oktober een mail gestuurd met een link. Via die link kom je bij alle stukken. Hij zal de link  mailen.

·         Wethouder Halewijn geeft aan dat afgelopen jaar het gemeentenieuws is gedigitaliseerd. Hier kan je je op abonneren via de website van de gemeente. Hier zit ook een koppeling in zodat je de zoekmachine van Mijnoverheid.nl kunt activeren. Dan kan je via de mail ook op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in de buurt.

 

 

Wethouder Halewijn heeft een week na de vergadering extra informatie ontvangen:

 

De oplossing voor de elektriciteitsproblemen in Spijkerboor zou aanvankelijk in week 40 zijn opgelost. Het voedingspunt (transformator) zou aan de zijde van Spijkerboor komen te staan. Door de werkzaamheden van HHNK aan de dijkverzwaring zouden de werkzaamheden echter met minimaal een jaar vertraagd worden.

Er is daarom een nieuw kabel tracé met locatie in overleg met HHNK en particuliere grondeigenaren gevonden aan de zijde van de Starnmeer. Alle vergunningen zijn hiervoor afgelopen week verleend waardoor de werkzaamheden nu worden gestart. Oplevering wordt verwacht voor het einde van het eerste kwartaal 2021.

 

Vragen aan de Gemeentes en het HHNK op 25 november 2020

 

Vragen voor de gemeenteavond 25 november 2020                                                                                                         Antwoord HHNK

Vragen voor gemeente Wormerland

1. In het bestemmingsplan buitengebied wordt gesproken over een vergunningsplicht als men dieper graaft dan 35 cm. Hoe komt men aan deze diepte?

2. Er is een uitzondering gemaakt voor “normale, steeds terugkerende” agrarische activiteiten. Welke activiteiten vallen hieronder?

3. In het concept RES wordt Spijkerboor ontzien door de gemeente Wormerland, de gemeente Wormerland zet vooral in op het gebied rondom de A7. Toch hebben wij, zeker in de zomermaanden last van piekstroomwisselingen, waardoor zelfs de brug van Spijkerboor in storing is geweest. Er is hierover contact geweest met Liander, hoe staat het hiermee verder?

1. + 2.

Als vraag 1 en 2 gaan over het nieuwe concept-bestemmingsplan voor het buitengebied, dan worden hierover geen inhoudelijke vragen meer beantwoord. Dit concept-plan gaat namelijk niet door.

 

Over het bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt voor het eind van het jaar een bestuurlijk besluit genomen (doorzetten of niet) maar inhoudelijk is daar nog niets over te melden. Er kan pas gecommuniceerd worden als het college hierover besloten heeft.

 

Als deze vragen gaan over het geldende bestemmingsplan buitengebied kunnen de vragen gesteld worden aan Mike Klazema. (mike.klazema@over-gemeenten.nl)

 

3.

De gemeente kan helaas niets doen met piekstroomwisselingen en de mogelijke oplossing daarvoor. Het enige waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn de tracés van de kabels en leidingen.

Vragen voor gemeente Alkmaar

In het concept RES worden zonnepanelen gepland rondom de Starnmeer: Markervaart-Vinkenhop en de Starnmeerdijk. Hoeveel inspraak krijgt de burger hier nog over? Hier hebben toch heel wat bewoners en natuur: vermindering van de weidevogelstand, bodemdegradatie en bodemerosie, maar ook, zoals in Wormerland gebeurde, gezondheidsrisico’s voor bewoners.

Heeft deze keus te maken met de aanstaande dijkverzwaring, waar gebruik gemaakt wordt van de (nieuwe) dijken als plaats voor de panelen?

 

De planning is om begin 2021 (januari) participatiebijeenkomsten te organiseren voor inwoners van het genoemde gebied.

Hier wordt via communicatie ruim aandacht aan gegeven, zodat inwoners daarbij aanwezig kunnen zijn.

Contactpersoon: Peter van Dorsten PvanDorsten@alkmaar.nl
Dhr. Te Beest zal op 25/11 niet aanwezig zijn.

 

 

[HHNK] De concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland (RES) heeft geen invloed gehad op de planvorming en het ontwerp Verbetering Boezemkade Starnmeer. [HHNK]

 

Vragen voor NHNK

1. Waarom horen we alleen van een vergunningaanvraag bij de gemeente Alkmaar en niet bij Wormerland?

2. Hoe zit het met het idee van Martijn Jongens om het molenerf als historische plek te bewaren?

3. Welk rapport is er gebruikt bij als sterkte-berekening van de dijk? Die van 2016(?) of die van 2019?

4. We zien op de tekening dat er op relatief kleine stukken, voornamelijk tussen bebouwing (minder dan 50 meter) bij de bebouwing waar damwand gebruikt, de dijk weer verzwaard wordt met grond. Is het voor het gezicht niet mooier om het damwand door te trekken? Mogelijk is dit ook nog goedkoper.

5. Zie de vragen voor de gemeente Alkmaar!

1. U bent door HHNK geïnformeerd over twee vergunningtrajecten: A. de procedure Projectplan Waterwet van HHNK en B. de procedure omgevingsvergunning WABO, waarbij verwezen is naar informatie van de gemeente. De gemeente Alkmaar coördineert deze omgevingsvergunning voor de drie betrokken gemeenten (incl. de gemeente Castricum)

2. HHNK is gecharmeerd van de suggestie van de heer Jongens en neemt dit idee mee bij het werk.

3. HHNK gebruikt de actueel geldende leidraden bij het keuren en versterken van regionale waterkeringen. De belangrijkste documenten op dit gebied zijn:

-              Leidraad voor het toetsen van regionale keringen (STOWA 2015)

-              Richtlijnen technische toetsing, ontwerp en realisatie regionale

Keringen (HHNK 2014), die periodiek wordt aangescherpt op onderdelen waar nieuwe inzichten voor zijn.

Werkwijze

Het ontwerp van de versterkingsopgave Starnmeerdijk hield meer in dan het toepassen van bovengenoemde richtlijnen. De eerste versterkingsoplossingen voor de Starnmeer, gebaseerd op de sterkteparameters uit de toetsing, leidde tot een dusdanig groot ruimtebeslag dat meerdere extra studies uitgevoerd zijn om de sterkte van de ondergrond beter te bepalen met als doel tot een minder ingrijpend ontwerp te komen.

Bij het keuren van kades wordt gebruik gemaakt van eigen kennis, gebiedskennis en kennis en ervaring van de met HHNK samenwerkende adviesbureaus. Door actief deel te nemen aan landelijke ontwikkelingen aangaande veiligheid van waterkeringen is bij HHNK bekend welke nieuwe kennis en methodes toegepast kunnen en moeten worden.

Aanscherping ontwerp Starnmeer

Voor Starnmeer is sinds de toetsing uit 2015 uitgebreid aanvullend grondonderzoek gedaan en is de sterkte van de bepalende veenlaag doormiddel van proeven in het veld nader onderzocht. Daarnaast zijn op basis van nieuwe inzichten voor alle grondlagen de sterkteparameters gunstiger geworden t.o.v. van die gehanteerd zijn in de toetsing. Ook is een analyse met "bewezen sterkte" uitgevoerd. Die studie bood in eerste instantie geen verbetering. Voor toepassing van nieuwe inzichten op het gebied van "bewezen sterkte" dient de te versterken kade in het verleden namelijk overmaatgevende situaties (extreme neerslag, extreem hoog boezemwater) te hebben doorstaan. Dit is niet het geval, waardoor er op basis van bewezen sterkte geen verbetering gevonden kon worden. Echter door met de bewezen sterkte-gedachte vanuit de dagelijkse situatie van de dijk de toename in belastingen voor de maatgevende situatie te dimensioneren is het HHNK gelukt wel tot een maximaal slanker ontwerp te komen. Dit lag in lijn met de uitkomsten van de gunstigere sterkteparameters, waardoor deze studie als extra motivatie heeft gediend om over te stappen op de gunstigere sterkteparameters.

Er zijn op dit moment (november 2020) geen toepasbare inzichten en methodes beschikbaar om het ontwerp verder te verkleinen.

 

4. De basisoplossing voor het sterkteprobleem van de starnmeerkade is versterken in grond, met slootverplaatsing. Bij erven en woningen is gekozen voor constructies. Constructies zijn – ook over korte afstanden - ongewenst omdat:

-              de kosten zijn 5 á 10 keer hoger

-              de versterking is tot in lengte van jaren moeilijk beheersbaar en te controleren

-              er wordt schade aan de ondergrond aangebracht;

-              het inbrengen van damwand verhoogt de kans op omgevingsschade  ;

-              Zodra een constructie geplaatst is, neemt de conditie als gevolg van bijvoorbeeld corrosie af. In theorie gaat de constructie een lange periode mee (stalen constructies worden meestal voor 50-100 jaar ontworpen), totdat de conditie te slecht is geworden. Zodra de constructie niet meer voldoet, dient deze volledig vervangen te worden. Ook wanneer gedurende de planperiode nieuwe inzichten ontstaan over bijvoorbeeld klimaatontwikkeling of normering van dijken kan het gebeuren dat een constructie niet de geplande levensduur meegaat. Dat betekent dat deze dan compleet vervangen dient te worden. Een grondoplossing is veel duurzamer, omdat deze in een dergelijke situatie eenvoudig uitbreidbaar is door bijvoorbeeld de steunberm te overlagen met extra grond.

 

 


vrijdag 20 november 2020

Sinterklaas komt op 28 november naar Spijkerboor

 


Lieve kindertjes van Spijkerboor en de Starnmeer,

 

Sjonge, sjonge wat een jaar

We zijn er allemaal zo mee klaar

(Bijna) geen school, geen kroeg en ook geen zoen,

2020 Is haast niet te doen.

 

We groeten met de elleboog

Iedereen noemt zich een viroloog

Iedereen vindt er wel wat van

Maar niemand heeft een echt sluitend plan

 

De Sint is Spijkerboor niet vergeten

En hij heeft al heel wat mondkapjes versleten

Hij verwacht een vrolijke stoet

Met bij alle kindjes een glimlach op de snoet


Op 28 november, vanaf 15.00 uur willen we een defilé organiseren (net als op het Sinterklaas Journaal) voor onze Sint!

Graag (uiterlijk 26 november) van te voren een cadeautje inleveren en een klein verhaaltje over uw zoon/dochter inleveren bij fam. Jongens, Middelweg 1. Ook ontvangen we graag een telefoonnummer of e-mail adres, zodat we iedereen op het juiste moment kunnen uitnodigen!

We maken dan een schema, zodat we geheel volgens de geldende corona-regels kunnen organiseren, die u dan 27 november van ons kunt verwachten.

Met vriendelijke groet,

Het Ontvangstcomité Sint


Vergadering met de gemeentes op 25 november

 


Beste bewoners Spijkerboor en Starnmeer,

Op woensdag 25 november organiseren we weer de gemeenteavond!

Dit jaar wordt deze digitaal gehouden.

Tijdens deze avond zijn een wethouder van de gemeente Wormerland aanwezig en van de gemeente Alkmaar. Ook zal Koos Woestenburg van het NHNK aanwezig zijn.

Je kan vanaf 20.00 uur inloggen via de volgende link: https://meet.starleaf.com/4473280509/app

Hopelijk tot dan!

Namens het bestuur van Spijkerboorder Gemeenschap!

zondag 1 november 2020

Oud papier 6 en 7 november

 


Op vrijdag 6 en zaterdag7 november staat de container voor het oude papier weer op Spijkerboor.

Graag weer, als U de Spijkerboorder Gemeenschap een warm hart toedraagt, 

graag zoveel mogelijk oud papier brengen naar de container.

Denk erom: De container wordt op zaterdag om + 13.00 uur meestal weer opgehaald!!!


Namens de Spijkerboorder Gemeenschap onze hartelijke dank.

zaterdag 19 september 2020

Geen Klaverjassen

Helaas moeten wij u informeren dat de jaarlijkse klaverjas drive
niet door kan gaan i.v.m. de ontwikkelingen omtrent corona. 

Wij als bestuur vinden het jammer dat dit jaar het evenement niet kan plaatsvinden


Volgend jaar behoort de klaverjas drive hopelijk weer tot de mogelijkheden.

Graag zien wij jullie snel weer.

Met vriendelijke groet,

Marco Buis
Secretaris Spijkerboordergemeenschap.maandag 31 augustus 2020

Oud papier op 4 en 5 september 2020


 

Beste lezers van de blogspot,


Op 4 en 5 september a.s. kunt u uw oude papier weer in de container gooien 

op Spijkerboor naast 't Heerenhuis.

Houdt er rekening mee dat hij op zaterdag 5 september om ongeveer 13.00 uur weer wordt opgehaald.


Namens de Spijkerboorder Gemeenschap hartelijk bedankt voor uw bijdrage

zondag 28 juni 2020

Oud papier op 3 en 4 juli a.s.


Aanstaande vrijdag 3 en zaterdag 4 juli staat de oud papier container weer op Spijkerboor,
als u de Spijkerboorder gemeenschap of het milieu een warm hart toedraagt kom dan
uw oude papier even brengen.
Let op: de container wordt zaterdag om 13.00 uur weer opgehaald!

Namens de Spijkerboorder gemeenschap alvast bedankt

vrijdag 1 mei 2020

oud papier

Goedemorgen,

Zojuist neergezet de container voor het oude papier.

Alvast bedankt namens de Spijkerboorder Gemeenschap

Denk erom hij wordt morgen 2 mei weer opgehaald om ongeveer 13.00 uur

zondag 8 maart 2020

Onthulling beeld van Jan Hop op 13 maart a.s. om 13.10 uur

Aan alle belangstellenden.

Als laatste officiële daad zal Burgemeester Peter Tange het beeld van Jan Hop
opnieuw onthullen op zijn dag waarop hij afscheid neemt.
Hieronder vindt U de uitnodiging.
Iedereen die hem, naar aanleiding van zijn  ambtperiode van 20 jaar, een warm hart
toedraagt wil ik vragen om hierbij aanwezig te zijn.
Wij vinden dat hij ook altijd veel belangstelling heeft getoond voor wat er zich in onze kern heeft afgespeeld en daarom misschien op deze manier ook wat waardering terug kan krijgen.


Voor wie daar zin in heeft kunnen we ook de vlag uithangen langs de route, die loopt vanuit
Neck naar Spijkerboor en dan langs de Oudelandsdijk naar Oostknollendam

vrijdag 28 februari 2020

Jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 11 maart a.s.


Op woensdag 11 maart is de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap in 't Heerenhuis te Spijkerboor. Aanvang 20.00 uur. 

Tot woensdag 11 maart!
Spijkerboorder Gemeenschap

AGENDA JAARVERGADERING 11 MAART 2020

1. Opening

2. Ingekomen stukken: verslag van de bijeenkomst van B&W van 27 november 2019 (ligt ter inzage), uitnodiging afscheid van Burgemeester Tange op 13 maart 2020;

3. Verlag vorige jaarvergadering (z.o.z.)

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financieel jaarverslag

6. Vaststellen kascommissie

7. Bestuursverkiezing: Daphne Caton-Kramer is aftredend en weer herkiesbaar.

8. Evaluatie Winterprogramma:
- Klaverjassen 25 oktober 2019;
- Sinterklaas 23 november 2019;
- Gemeenteavond 27 november 2019;
- Midwinterwandeltocht 12 januari 2020.

9. Voorstel Zomerprogramma:
- DPDD: 3, 4 en 5 juli 2020;
- Starnmeer culinair;
- Midzomervaartocht.

10. Voorstel Martijn Jongens

11. Herstart PJG

12. Rondvraag

13 Sluiting

Oud papier zaterdag 7 maart 2020


Op zaterdag 7 maart a.s. staat er weer een container op Spijkerboor om
daar het oude papier in te gooien.
De opbrengst gaat naar de Spijkerboorder Gemeenschap die daar weer leuke
dingen van kunnen organiseren, dus bewoners van de Starnmeer en omstreken
gooi het oude papier niet weg maar breng het even naar Spijkerboor.
Meestal staat de container er al op vrijdag en hij wordt zaterdag's om
een uur of een 's middag weer opgehaald.

Bedankt namens de Spijkerboorder Gemeenschap

vrijdag 3 januari 2020

Oud papier op 4 januari 2020

Ja leden van de blog,

Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2020 en dat jullie maar weer flink veel oud papier voor ons gaan verzamelen.
De container staat er weer op zaterdagochtend 4 januari 2020.

Hartelijk bedankt voor het brengen namens,

De Spijkerboorder Gemeenschap