zaterdag 26 mei 2018

Bericht Hollands Noorderkwartier

Datum
15 mei 2018Contactpersoon
K. Woestenburg
Dossiernummer
HHNK/16000131

Registratienummer
18.0142583

Telefoonnummer
072-582 7700

Onderwerp
Kadeverbetering Oudelandsdijkje

Geachte heer/mevrouw,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de kades in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om de polders ook in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de kades als dat nodig is.

Voor de kades rond de polder 'Wormer Jisp en Nek', waar het Oudelandsdijkje onderdeel van is, is
in juni 2016 een toetsing uitgevoerd. Hieruit bleek dat delen van de kade onvoldoende veilig zijn in periodes van hoog water en veel regenval. De kade moet worden verbeterd.

Wat is het probleem van het Oudelandsdijkje?
Het Oudelandsdijkje is afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit en kruinhoogte. Daarnaast dient de beschoeiing aan de buitenzijde grotendeels te worden vervangen. Uit onze berekeningen blijkt dat het mogelijk is op de kade extra grond aan te brengen zonder de weg of de dijksloot te verplaatsen. Dit verkleint de overlast van het werk voor u behoorlijk. Alleen ter hoogte van de woonark ten noorden van Oost-Knollendam dient de weg te worden opgebroken en hergeprofileerd, wat enige tijd tot stremming zal leiden.

Wat gaat er gebeuren?
De groene kruin wordt in geringe mate, afhankelijk van de locatie, maximaal enkele decimeters opgehoogd. Aan de binnenzijde van de kade wordt het talud, tussen kruin en weg, uitgevlakt met grond. Ter hoogte van de woonark is het gebruik van de dijk als tuin en parkeerplaats beëindigd, en zullen de bomen worden verwijderd om weer plaats te maken voor een groene grasdijk. Daarnaast wordt de beschoeiing ter hoogte van Oudelandsdijk 2 aan de dijkzijde vervangen. Tijdens het werk zal onvermijdelijk enige overlast plaatsvinden, maar alle percelen blijven bereikbaar.


Heeft u een steiger?
Plaatselijk, langs ongeveer de helft van de Knollendammervaart, is het noodzakelijk om een nieuwe hardhouten schoeiing aan de buitenzijde aan te brengen. Langs de vaart liggen steigers. Niet van alle aanwezige steigers is ons bekend van wie deze zijn, of er een vergunning is verleend en of deze teruggebracht moeten en kunnen worden. Als u langs de vaart een steiger of ligplaats heeft, wilt u dan contact opnemen met mij om dit te overleggen?

Wanneer gaat er wat gebeuren?
De verwachting is dat we medio 2018 starten met het werk, dat enkele maanden in beslag zal nemen. De weg zal niet worden afgesloten en de woningen zullen bereikbaar blijven. Vanwege het werk is overlast echter onvermijdelijk en kunnen mogelijk tijdelijke stremmingen voorkomen. U wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Voor vragen kunt u met mij contact opnemen. Zodra er een aannemer en een planning is zullen wij u hierover informeren. Vanwege het verwijderen van de bomen zullen wij een vergunning aanvragen bij de gemeente. Algemene informatie vindt u ook op onze website www.hhnk.nl/werkindebuurt.

Met vriendelijke groet,

K. Woestenburg
Omgevingsmanager
Afdeling Ingenieursbureau
072-5828282

maandag 7 mei 2018

Uitnodiging bijeenkomst dijkverbetering Starnmeer

Alleen van belang voor inwoners Starnmeer,

(in het bijzonder) de bewoners aan de Starnmeerdijken.woensdag 2 mei 2018

zaterdag 5 mei GEEN Oud Papier


In verband met Bevrijdingsdag op zaterdag wordt het ophalen van oud papier 
een week verschoven naar zaterdag 12 mei. 

De Spijkerboorder Gemeenschap is erg blij met de opbrengst hiervan.