zaterdag 14 september 2019

Vergadering van 18 september 2019Op woensdag 18 september is er weer een vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap in het Heerenhuis. Aanvang 20.00 uur. Hierbij alvast de notulen van de vergadering van 12 september 2018 en van de jaarvergadering van 16 januari 2019. De agenda volgt zo snel mogelijk!Beste allemaal, zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op 16 januari 2019, worden via de website/blog en via Facebook de notulen verspreid van de vergadering van 12 september 2018 en van de jaarvergadering van 16 januari 2019.


Groet,


Ester SlootenNotulen algemene vergadering S.G. 12-09-2018


                         Notulen algemene vergadering S.G. 12-09-2018

1.    Opening door voorzitter Lous om 20.10 uur                                                                                                                           afbericht van: Klaas Reijne, Rie Bas, Irma Lalleman en Martijn Jongens                                                                                                                                                                        Aanwezig: Lous Uitentuis, Cor Marrees, Sofie Kalse-Uitentuis, Hans Betlem, Daphne de Valois, Natscha Minnebo, Ester Slooten, Ingrid van Zanen, Nancy Uitentuis.                                        
2.    Ingekomen stukken.
Heidemij; impuls aan leefomgeving en kern met pit.                                                               
3.    Notulen algemene vergadering 25-04-2018.
Deze werden onveranderd goedgekeurd.                                                                   
3a. Natascha Minnebo stelt zich voor. Natascha is sinds januari contact ambtenaar in Wormerland. Zij geeft aan dat met plannen voor de buurt, ook een gezellig weekeinde een bijdrage kan worden gevraagd aan de gemeente (niet voor eten en drinken) en dat de mogelijkheden van de gemeente moeten/kunnen worden benut. Zij geeft tevens aan dat het bootcamptoestel dit jaar niet gaat lukken wegens allerlei moeilijkheden. Als de gemeente toestemming wil geven moet het toestel gekeurd worden en dat wordt te duur omdat zelfbouw dan geen optie meer is. Dick vraagt daarop of het mogelijk is het wijkbudget voor dit jaar dan te benutten voor de kunstijsbaan en het Starnmeerboek. Natascha ziet hier zeker mogelijkheden toe. Dick zal een aanvraag richting gemeente opstellen. De wethouders Kees van Waijen en Harold Halewijn gaan hier over. Ook kwam buurboek nog even aan de orde. De S.G. schijnt een van de weinigen te zijn die hier voordeel inziet. Wellicht zou de S.G. het kunnen gebruiken als communicatiemiddel nu Dirk Huisman heeft aangegeven met de blog te willen stoppen.                                                                               
4.    Nabeschouwing festival.
Door het prachtige weer zijn alle onderdelen op beide dagen heel goed verlopen.                                                                                                                                                                             
5.    Informatieborden.
De informatieborden (waterschapsborden) zijn nu allemaal geplaatst. Een wethouder van de gemeente Alkmaar heeft de eerste officieel onthuld. Dit is het bord aan de oostdijk van de Starnmeer bij de kruising met de Middelweg.                                                                                                                                       
6.    Agrarische dag.
Deze wordt op 22 september bij Johan Buis gehouden. Er zijn of worden nog flyers en een programma rondgebracht.                                                                                                                                          
7.    Winterwonderland. Dick meld dat de order tot huren van de kunststofijsbaan inmiddels is gegeven maar dat het wel wat duurder (ca € 800) wordt doordat de verhuurder ook een tweede dag gaat berekenen (staat niet op offerte en evenmin op website) en Ellen afziet van het huren van de baan waardoor wij nu wel BTW moeten betalen.                                                                           
8.    Bootcamp. Volgens info van Natascha gaat deze dit jaar niet gerealiseerd worden.                                            
9.    Rondvraag.
Lous gaat Koen en/of Remco informeren over het feit dat we nu wijkbudget naar andere projecten proberen te krijgen. Cor vraagt of de bootcamp niet in aparte delen kan worden opgebouwd. Dit ligt moeilijk i.v.m. vergunningen en keuring.
Ester vraagt wie nu de prijzen voor het klaverjassen gaat verzorgen. Cor biedt aan dat hij Agaath gaat vragen om samen met Rie op pad te gaan. Zodat Rie dat toch weer kan regelen. Dick zal nieuwe speelkaarten kopen.                                                                                                                            
10.Volgende vergadering is de jaarvergadering op 16 januari in het Heerenhuis. De bestuursvergadering is op 9 januari bij Ester.

                                Voorzitter                                                       Secretaris
                            Lous Uitentuis                                                   Dick Beets

       

Notulen jaarvergadering S.G. in het Heerenhuis op 16-01-2019
1.    Opening om 20.15 u met een bijzonder welkom voor wethouder Halewijn van Wormerland. Er was een zeer grote opkomst. Er is geen presentie lijst rondgegaan.                                
2.    Ingekomen stukken.
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wormerland op 8 januari. Dick is er heen geweest.                                                                                                                                                                                            Kern met pit. Het Starnmeerboek mag niet meedoen met 2019 editie van                                                                                   Kern met pit. Martijn, Klaas en Dick gaan 19-01 naar Obdam om het project informatieborden Starnmeer 375 van de 2018 editie te verdedigen.                                                                                                                                                       Wethouder Halewijn vertelt dat in de toekomst een grotere rol voor de S.G. zal zijn weggelegd. Om aan de plannen voor de energietransitie te voldoen zijn er plannen in ontwikkeling om 9 windturbines in Wormerland te plaatsen.
3.    Notulen 12-09 werden door miscommunicatie niet rondgestuurd. Zullen vóór de volgende vegadering worden rond gestuur gelijk met de notulen van deze vergadering. De notulen werden dan ook niet ondertekend.                                                                                               
4.    Jaarverslag 2018. Werd om zelfde reden ook niet rondgestuurd. Lous leest het verslag voor en het wordt ondertkend.                                                                                                                                       
5.    Financieel verslag Ingrid.
Remco vraagt naar een post opbrengst oudpapier 2017. Dit is een bedrag dat nog tegoed was van de 40/60 rekening die samen met de Vrouwen van Nu werd gehouden. Rie merkt op dat op Oostknollendam een papiercontainer staat waar iedereen zelf het oud papier naar toe brengt. Hans Hurks heeft op de Starnmeer 375 rekening een positief resultaat. Klaas heeft aan de sponsoren gevraagd of dat deel voor andere 375 projecten gebruikt mag worden dan voor het festival, hetgeen is toegestaan.     
6.    Verslag kascommissie.
Deze heeft geen onvolkomenheden kunnen constateren, geeft Hans zowel als Ingrid een compliment voor het accuraat bijhouden der boeken en stelt voor het bestuur decharge te verlenen.                                                                                                                  
7.    Verkiezing nieuw kascommissielid. Jan Nat was 1e kascommissielid en treedt dus af. Irma wordt nu 1e lid, Monique 2e  en als nieuw reservelid wordt Sofie Uitentuis gekozen.                                                            
8.    Terugblik jubileumjaar 2018.
Tineke houdt een korte rede over het afgelopen jaar. De commissie voor 375 jaar Starnmeer kwam twee en half jaar terug voor het eerst bijeen. Er werden toegangspoorten gemaakt een gaande weg raakte iedereen meer enthousiast. Er werd door STV een film gemaakt en met winterwonderland nog een éénakter opgevoerd.  Voor de vertegenwoordigers van elke buurtvereniging was er een bloemetje evenals voor Jeroen van der Meer, Bets Buis, de ijsclub en Ton van Petten. Dit als dank voor de verrichte werkzaamheden.                                                                                                                                                                                       
9.    Bestuursverkiezing.
Lous treedt af en Klaas spreekt een dankwoord en overhandigt  een kaaspakketje en een bloemetje. Daarop zegt Lous dat hij het graag heeft gedaan maar dat hij het door omstandigheden niet langer kan doen maar dat we zo nu en dan nog wel een beroep op hem mogen blijven doen.                                                                                                                                                                Ingrid is aftredend en herkiesbaar, zij wordt herkozen.                                                                                                                      Als nieuwe bestuursleden worden gekozen Marco Buis en Daphne Caton-Kramer. We zoeken nog een bestuurskandidaat voor de gemeente Wormerland.                                                                                          
10.Evaluatie klaverjassen en Sinterklaas.
Door allerlei oorzaken verliep het klaverjassen niet geheel vlekkeloos. Een aantal verenigingen was incompleet of geheel niet aanwezig. Toch werd er gekaart en de toneelvereniging heeft gewonnen.                                                                                                        Sinterklaas. Het waren dezelfde sinterklaas en pieten en aangezien er ongeveer 25 kinderen aanwezig waren zal het dit jaar weer worden georganiseerd.                                                                                                                                      
11.Kermis datum en plaats?
Afgelopen jaar was er i.v.m. de viering van Starnmeer 375 geen kermis. Ellen geeft aan dat zij de kermis niet meer bij het Heerenhuis wil organiseren. Bob geeft hierop een toelichting. Sinds 3 jaar is het financieel niet of nauwelijks meer haalbaar. Ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid speelt een grote rol. Rie en Dick memoreren dat festifiteiten op Spijkerboor horen. Op een opmerking van Rie antwoordt Bob dat bruiloften onder de horecavergunning vallen, maar de kermis niet. Wethouder Halewijn biedt zijn diensten aan en Ester doet een oproep tot het organiseren van de kermis elders.                                                                                                                                                                        Midzomervaren. Rianne, Irma, Suus en Ingrid geven zich op voor de organisatie. Jan Nat en Trudy Reijne zullen daar nog bij gevraagd worden.                                                                                                 
12.Toekomstige vergaderingen.
Er zullen voortaan per jaar twee algemene vergarderingen worden gehouden. De jaarvergadering in februari-maart en dan nog een vergadering in september. Beide vergaderingen zullen worden gehouden in het Heerenhuis. Dit omdat een aantal mensen van mening is dat vergaderingen in een openbare ruimte gehouden dienen te worden. Er wordt door Lous gezegd dat we een aantal jaren bij iemand thuis hebben vergaderd om kosten te besparen en ook omdat de belangstelling voor de vergaderingen heel erg miniem was. Er wordt gehoopt dat met de veranderingen de opkomst bij vergaderingen in de toekomst groter zal zijn. Er wordt ook gemeld dat ook de S.G. bij Wormerland heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van buurboek. Dirk Huisman krijgt een bloemetje als blijk van waardering voor het onderhouden van de blog. In het vervolg zal Wim Nieuwenhuizen hem daarbij terzijde staan.      
                                                                                                                    
13.Rondvraag.
Irma zou graag een AED zien bij het brugwachtershuisje. Een reanimatiecursus kan betaald worden uit het wijkbudget. Irma en Ester gaan e.e.a. uitzoeken en Remco zal ook kijken hoe het aangemeld kan worden.                                                                        Dirk meldt dat op de blog een bericht van “zon en leven” komt dat er op 10 maart een opendag is met rondleiding over het terrein. Dit van 10.30 – 16.30 uur.                                                                  
Wim stelt voor nogmaals briefjes in de bus te doen in het Alkmaarder deel van de Starnmeer om mensen op te roepen hun oud papier te bewaren voor de S.G.                                                                                              
Wat betreft het monument Jan Hop hebben burgemeester Tange en Cor Leegwater reeds gekeken wat de eventuele mogelijkheden zijn. Over een verplaatsing naar de westkant van de ponthaven zijn gesprekken geweest met Konijn van het waterschap en i.v.m. restauratie is er ook contact gelegd met Linda Meulenhoff.                                                                                                                                              Remco merkt nog op dat wie zich nu alsnog inschrijft voor glasvezel aanmerkelijk duurder uit zal zijn.    
                                                                                                                                                                                               
14.Volgende vergadering 18 september in het Heerenhuis en volgende bestuursvergadering 5 maart bij Klaas.