maandag 23 oktober 2017

Notulen Algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap. 12-10-2017Afgemeld wegens ziekte Rie Bas. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reijne, Jan Nat, Martijn Jongens, Cor Marrees, Tineke Reijne, Ingrid van Zanen, Eefje van Selm, Sofie Kalse-Uitentuis, Ester Slooten, Nancy Uitentuis en Dick Beets.

1. Opening door voorzitter geschiedt 20.15 u. 

2. Ingekomen. Bericht over afsluiting Starnmeerdijk tussen Middelweg en Heerenhuis gedurende enkele dagen wegens bermwerkzaamheden. 

3. Notulen vergadering 6 juli 2017. Goedgekeurd en ondertekend. 

4. Evaluatie dijkdorpsdagen. Het kinderprogramma op zaterdag was leuk en de kwis ’s avonds voor herhaling vatbaar. Op zondag was er de droevige afloop ivm het overlijden van Nel. Er is een anonieme brief bij Lianne bezorgd met positieve en vragende opmerkingen. Vanwege de anonimiteit kan daar dus niet op gereageerd worden. 
 
5. Kern met pit. Klaas heeft een aanvraag ingediend voor info borden voor 375 jaar Starnmeer. Het worden kastjes in de vorm van de vroegere waterschapskastjes. Ze zullen her en der worden geplaatst met informatie over de polder. 

6. Gemeente avond. Voor de vergadering met het bestuur van Wormerland en een afgevaardigde van Alkmaar heeft de S.G. de volgende items aangedragen.: oud papier, presentatie 375 jaar Starnmeer, Wegen/dijken, N246 en glasvezel. 

7. Winterprogramma: 27 oktober klaverjassen voor verenigingen , 8 november bijeenkomst met Wormerland en Alkmaar, 26 november Sinterklaas en 24 januari jaarvergadering. Er is dit jaar geen winterwandeling ivm diverse adtiviteiten 375 jaar Starnmeer. 

8. 375 jaar Starnmeer. De vlaggen en T-shirts zijn er. Bij de veiling is 8700 € opgehaald wat een prachtig resultaat is. Op 6 januari is de opening van het jubileumjaar in het Heerenhuis voor inwoners en genodigden. De film van 10-15 minuten wordt vertoond en beneden komt een tentoonstelling van oude foto’s. 30 juni en 1 juli is het festival weekeinde met op zaterdag voor een ieder wat wils en zondag zeskamp, 1 juli concours d’élégance, 22 september agrarische dag en de afsluiting einde december met een winters thema. 

9. Wijkbudget Wormerland. Er is toch misschien weer een opening ontstaan om de bootcamp te realiseren. Omdat er geen draaiende delen aankomen is zelfbouw toch toegestaan. Het moet wel als zodanig geregistreerd worden en er moet toestemming komen van HHNK. Voor het aanpassen/verbeteren van de plek van het monument Jan Hop zal contact worden opgenomen met HHNK. 

10. Rondvraag. Cor Marrees vraagt of er op de overige plekken op Spijkerboor, ook aan de andere kant v/d brug, ook antieklook lantaarnpalen komen. Dit is voorlopig niet aan de orde. Bij het overleg met de gemeente kwam wel naar voren dat overal de straatverlichting in de komende jaren wordt aangepast maar dat gebeurt staps gewijs en Spijkerboor is nog niet aan de beurt. De lantaarnpalen die er nu staan zijn gerealiseerd met het wijkbudget van 2016 en 2017. Klaas Reyne zoekt mensen die willen helpen met sponsoren zoeken. Dick biedt zich aan om een algemene brief te helpen maken die met aangepaste kop naar verschillende grote sponsors kan worden verstuurd. 

11. Volgende vergadering is de jaarvergadering op 24 januari in het Heerenhuis en de volgende bestuursvergadering op 10 januari bij Ester
Lous Uitentuis      Dick Beets
Voorzitter              Secretarisdinsdag 17 oktober 2017

Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017

De afgelopen maanden is er achter de schermen veel werk verzet. In deze nieuwsbrief zullen we duidelijkheid verschaffen over de voortgang van het initiatief.
Tijdens de vraagbundeling in 2014 en 2015 is gebleken dat er in het buitengebied en kleine kernen een grote behoefte bestaat aan een goede internetverbinding. Binnen de grote kernen is die behoefte minder omdat daar een redelijke verbinding bestaat. Omdat de meeste aansluitingen zich binnen de grote kernen bevinden, leek aanleg van het glasvezel netwerk lange tijd financieel niet haalbaar.
In 2015 begon ook de overheid het belang van “Snel Internet Voor Iedereen” in te zien. Er kwamen signalen dat de overheid steun wilde gaan verlenen. In de laatste maanden werd de vorm van de overheidssteun concreter. BAB werd nieuw leven in geblazen omdat we nieuwe kansen zagen. We leggen hieronder uit waarom.
De EU-regelgeving maakt onderscheid in witte, grijze en zwarte gebieden. In een wit gebied is er geen aanbieder, die internet aanbiedt met een downloadsnelheid groter dan 30 Mbit/sec. In een zwart gebied zijn er twee of meer aanbieders met meer dan 30 Mbit/sec. Grijze gebieden zitten hier ergens tussenin. 
Bij het aanleggen van glasvezel is het mogelijk in witte gebieden steun te krijgen van de overheid, mits deze niet marktverstorend is. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar zijn bereid steun te verlenen. Deze steun zal bestaan uit een garantstelling voor een financiering van het witte gebied en ondersteuning van ons initiatief. De garantstelling maakt het mogelijk een financiering te verkrijgen bij de Bank Nederlandse Gemeente tegen zeer gunstige voorwaarden. In het grijze gebied mag de overheid geen steun verlenen. Om ook hier glasvezel aan te leggen, zal BAB zonder steun van de overheid een financiering realiseren.
Om vast te stellen of ons initiatief haalbaar is, is er een uitgebreid financieel plan geschreven. In deze business case zijn veel gegevens verwerkt waaronder aanneemsom, aantal abonnees en kosten van de financiering. We hebben hiermee kunnen vast stellen dat ons plan financieel haalbaar is.
Uit de berekening is ook naar voren gekomen dat de prijs voor een abonnement hoger zal zijn dan voorheen. Maar nog steeds concurrerend met de huidige aanbieders in het gebied.
Ons plan is op 2 oktober jl. aan de gemeente en de provincie gepresenteerd en werd positief ontvangen.
In de komende weken gaan wij de  aannemers vragen hun offertes te actualiseren. Verder gaan wij onderhandelen met de providers over de prijs van de diensten die zij willen aanbieden over ons netwerk. Wanneer de cijfers actueel zijn kunnen wij een accurate business case presenteren. De provincie en gemeente zullen dan bepalen of ze ons plan kansrijk achten.
Wij zullen de bewoners zo snel mogelijk informeren over de tarieven voor de verschillende abonnementen. Dat we de kosten zo laag mogelijk willen houden spreekt voor zich. Daarom werken we ook nauw samen met onze buurinitiatieven om, daar waar mogelijk, synergievoordeel te behalen.
De in het verleden afgesloten abonnementen zijn niet meer geldig. Wij zullen de vraagbundeling over moeten doen. Inmiddels hebben wij ervaring opgebouwd en goed gekeken naar andere vraagbundeling trajecten. Met deze ervaringen stellen wij een plan van aanpak op en hebben vertrouwen in een positief resultaat.
Het gebied waar Breedband Alkmaar-Buiten zich nu op richt bestaat uit alle adressen in de plaatsen Driehuizen, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oterleek, Starnmeer en Ursem gem. S. Ook nemen we de “witte” adressen in de plaatsen Stompetoren en Schermerhorn mee. Een speciale positie nemen de adressen in De Woude en een klein deel van Spijkerboor in. Origineel behoorden deze adressen tot het gebied van BAB. De respons was hier ook voldoende, maar deze adressen liggen niet in de gemeente Alkmaar. Vooralsnog gaan we er van uit dat we ze mee kunnen nemen, maar dat is van een aantal factoren afhankelijk. 
Op onze site staat een postcodecheck. Hier kunt u controleren of uw adres in het gebied ligt. De uitkomst hiervan is een goede indicatie, maar op adresniveau ligt het nog niet helemaal vast. Zodra alles definitief is zullen wij dit melden.
Donderdavond 2 november organiseren we een vrijwilligersavond. Hier gaan wij gedetailleerder in op de status van ons initiatief. Vrijwilligers worden hierover volgende week geïnformeerd. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kan dat via ons contactformulier.

Bron: Breedband Alkmaar Buiten

Verenigingsklaverjassen en Jaarbijeenkomst met B en W

Verenigingsklaverjassen 

Vrijdag 27 oktober om 20.00 u in Heerenhuis.

Zonder afbericht wordt aangenomen dat alle 7 verenigingen weer aanwezig zullen zijn.

I.v.m. ziekte van Rie zullen prijzen en planten deze keer gekocht worden door 
Ester.

 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Jaarbijeenkomst met B en W 
Wormerland en afgevaardigde Alkmaar 
woensdag 8 november om 20.00 u in Heerenhuis.

Items aangedragen door S.G. zijn:

-Oud papier
-presentatie 375 jaar Starnmeer.
-Wegen en dijken
-N246
-Glasvezel.

Daarnaast kunnen aanwezigen natuurlijk nog hun eigen vragen stellen.
 

* Sinterklaas komt dit jaar zondagmiddag 26 nov. naar het Heerenhuis.
 
* De jaarvergadering v/d Spijkerboordergemeenschap is op 24 jan. in het Heerenhuis
 
Namens de S.G., Dick Beets
 

dinsdag 3 oktober 2017

Notulen vergadering S.G. 2017-07-06


1.    Opening. Geschiedt even na 20.00 u. Aanwezig volgens presentielijst: Tineke Reyne, Klaas Reyne, Ingrid Slooten, Nancy Uitentuis, Ester Slooten, Eefje van Selm, Monique Beerepoot, Jan Nat, Cor Marrees, Rie Bas-Koster, Lous Uitentuis en Dick Beets
2.    Ingekomen stukken. Nihil.
3.    Notulen 20-04-2017. Hierop waren geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.
4.    Terugblik midzomervaren 17-06-2017. Het weer was dit jaar uitstekend en er was weer voldoende animo om mee te gaan (47 personen). Het eten was erg lekker en dus is er reden om het volgend jaar weer proberen te organiseren.
5.     Dijkdorpsdagen 5 en 6 augustus 2017. Het worden definitief 2 dagen i.p.v. 3. Op zaterdag zijn er weer kinderspelen en vissen en op zondag een strijd tussen teams van 6 personen waarvan 2 vrouw. De tent wordt kleiner dan voorgaande jaren. De prijzen voor het vissen worden weer gekocht door Rie Bas.
6.    Wijkbudget Wormerland. Het budget voor 2018 is nog niet bekend en zoals bekend wordt het budget van 2016 en 2017 gebruikt voor het neerzetten van 4 stuks antieklook lantaarnpalen bij het Heerenhuis. Er zijn wel ideeen voor 2018: Opknappen van het monument, bootcamp en voorzieningen tegen he wegspoelen v/d grond bij het monument. Klaas heeft inmiddels contact gehad met de gemeente over de bootcamp. Uit het antwoord blijkt dat zelf bouwen geen optie is en dat de gemeente een boel eisen stelt voor er eventueel toestemming wordt gegeven. Als een toestel moet worden gekocht is de goedkoopste optie 8000 €. De voorwaarden die de gemeente stelt zijn aan debootcamp ploeg overhandigd en we wachten verdere ontwikkelingen af.
7.    375 jaar Starnmeer. Het bestuur van het comitee is compleet en het programma is zo goed als rond. Er zijn momenteel reeds 60 kavels voor de veiling. Er worden diverse sponsors gezocht.  De nieuwjaarsreceptie is op 6 januari 2018 in het Heerenhuis en daar zal dan tevens de premiere te zien zijn van een film die STV gaag maken. Beneden in de bar komt dan een fototentoonstelling. Er komt op 30-6 en 1-7 2018 een festival op het land van Kees Jongens. Dit wordt georganiseerd o.l.v. Jeroen v/d Meer. In de eerste 2 wken van oktober 2018 komt er een agrarische dag en de afsluiting vindt plaats in december met een winterfeest waarvoor de ijsclub wordt (is) benaderd. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief en die zal vervolgens meer regelmatig en met kortere tussenposen verschijnen. Er wordt ook nog geopperd boerderijen te verlichten/versieren en september/oktober en om poorten te maken. Voor dat laatste is waarschijnlijk toestemming nodig om ze te plaatsen.
Ook wordt besloten omringende dorpen uit te nodigen voor een dorpenspel.
8.    Oudpapier. De mening was dat de oproep aan mensen in de gemeente Alkmaar in de Starnmeer om hun oudpapier te bewaren voor de s.g. en vrouwen van nu goed was nagevolgd. De container zat goed vol. Toch had Dick daar een andere mening over. Hij had nauwelijks een kwart trailer vol. Hij gaat het met Wim nog een keer aanzien maar als er volgende keer weer zo weinig papier is wil hij niet meer rijden.
9.    Rondvraag. Niets.
10. Ca 22.30 u was de sluiting en de volgende bestuursvergadering is donderdag 28 september bij Ingrid en de volgende algemene vergadering donderdag 12 oktober bij Lous.

                Voorzitter                                                                         Secretaris

                 L. Uitentuis                                                                       D. Beets        


Vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap


Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op donderdag 12 oktober bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.                                                        Agenda.

1.    Opening
2.    Ingekomen stukken.
3.    Notulen vergadering 6 juli 2017
4.     Evaluatie Dijkdorpsdagen(kermis)
5.    Kern met pit. Subsidie aanvragen voor infoborden (Klaas)
6.    Gemeentevergadering: papier ophalen
                                           Presentatie door com. 375 j Starnmeer                                                                                               
                                           Wegen/dijken
                                           N246
                                           Glasvezel in buitengebied.
7.    Winterprogramma: 27 oktober klaverjassen
                                     24 november klaverjassen
8.    375 jaar Starnmeer
9.    Wijkbudget Wormerland
10. Rondvraag
11. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

        Dick Beets, namens de S.G.