maandag 3 september 2018

Uitnodiging vergadering, agenda en notulen

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 12 september 2018 bij Lous Uitentuis. Aanvang 20.00 u.
                          Agenda vergadering Spijkerboorder Gemeenschap 12-09-2018

1. Opening
2. Ingekomen sukken (2x Heide mij)
3. Notulen vergadering 25-04-2018.
4. Nabeschouwing festival
5. Informatieborden (waterschapsborden) Starnmeer
6. Agrarische dag.
7. Winterwonderland.
8. Bootcamp
9. Rondvraag
10. Sluiting  en vaststellen datum volgende vergadering
       Notulen algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap 25-04-2018
1. De opening vindt plaats om 20.20 U. Afmeldingen van Rie Bas, Tineke Reijne en Ester Slooten. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reijne, Cor Marrees, Martijn Jongens, Jan Nat, Daphne de Valois, Hans Betlem, Marjon v/d Linden, Sofie Kalse-Uitentuis, Monique Beerepoot, Nancy Uitentuis en Dick Beets.                                                                                                                                 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Klaas meldt dat hij namens de S.G. een handtekening heeft gezet opdat de eigenaar van het feestterrein eventuele schade aan zijn terrein kan claimen bij de S.G.                                                                                                                                  3. Notulen 24-01-2018 (jaarvergadering). Hierover waren geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend. Wel kwam naar voren dat Bob en Ellen nog niet waren ingelicht over het niet doorgaan van de dijkdorpsdagen dit jaar. Lous gaat dit alsnog doen. Tevens zal hij de datum voor het klaverjassen checken, dit moet zijn vrijdag 26 oktober maar Ellen schijn 25 oktober genoteerd te hebben. Lous gaat ook dit checken.                                                                                                                                                                                          4. Bootcamp. Het is de bedoeling dat het een zelfbouwstation wordt. De gemeente is meewerkend inzake de vergunning en ook het waterschap is actief. Hoe het er voor de rest precies voor staat is niet bekend, aangezien er geen vertegenwoordigers van de groep op de vergadering aanwezig zijn.                                                                                                                                                     5. Starnmeer 375. Op 24 april is er een vergadering geweest van buurtvertegenwoordigers. Piet Groen was niet bij die vergadering aanwezig. Het thema van de buurtverenigingen voor het concours d élegance moet voor 1 mei aan Piet Groen worden doorgegeven. De optocht gaat niet over de provinciale weg maar bij Gerard Jongens over het land. Per buurtvereniging moet één verkeersregelaar geleverd worden. Diverse buurtvereniginen zijn met poorten bezig. De sponsorborden worden gemaakt en fondsen die gesponsord hebben worden duidelijk in beeld gebracht. Op de agrarische dag komt een show van landbouw werktuigen van LMB Rijkhoff en tevens zal het landbouwmuseum uit de schermer aanwezig zijn met oude landbouw werktuigen. Gedacht wordt ook aan trekkerwedstrijden en mogelijk gaat de “roestige bout” een rondrit houden met oude trekkers. Voor het slotfeest in november in € 6000,-- toegezegd. De grote tent op het feestterrein wordt 10 x 20 meter. Tafels en stoelen moeten worden gehuurd tegen € 7,5 per set en de orginisatoren van de reunie moeten die ophalen bij de brandweer in De Rijp.                                                                                                                      6. Activiteit voor jeugd 12-17 jaar. Ingrid gaat met de jeugd naar poldersporten in De Kwakel. Er zijn 17 opgaven. De gemeente Alkmaar zal om een bijdrage worden gevraagd.       7. Klaverjassen. Rie Bas heeft gemeld dat het voor de visclub onmogelijk is op 26 oktober een afvaardiging te sturen. Dick Beets is op deze datum ook verhinderd. Desondanks wordt besloten de datum te handhaven. Cor Marrees denkt dat hij wel de nodige mensen voor het kaarten van de visclub kan vinden.                                                                                                                                                                                  8. W.v.t.t.k. Het ophalen van oud papier zal een week worden verschoven naar 12 mei i.v.m. de bevrijdingsbanneocht op 5 mei.                                                                                                                                                                                                   9. Rondvraag. Cor Marrees vraagt hoe het zit met de hoeveelheid oud papier. Deze lijkt af te nemen. Op de vergadering met B en W van Wormerland en Alkmaar is hierover gesproken en wethoujder Nagengast van Alkmaar heeft toen toegezegd hierover contact op te nemen met de S.G. Dit is tot op heden niet gebeurd.                                                                                                                     10. Volgende vergadering is vastgesteld op 12 september bij Lous. Voorafgaand vindt geen bestuursvergadering plaats. De agenda wordt door het bestuur via multimedia geregeld en zal rond 29 augustus worden rondgestuurd.

                      Voorzitter                                                                            Secretaris

                     Lous Uitentuis                                                                    Dick Beets