zondag 24 december 2017

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap – 8 november 2017
Aanvang: 20.00 uur in ’t Heerenhuis te Spijkerboor

Aanwezig:     
Spijkerboordergemeenschap:
Leden van de Spijkerboordergemeenschap
Leden college gemeente Wormerland:
Burgemeester Peter Tange, wethouders Elly Fens, Kees van Waaijen, Frans Saelman en Jeroen Schalkwijk.
Gemeente Alkmaar:
Wethouder Jan Nagengast en bestuursadviseur Bart Oskamp
OVER-gemeenten:
BOA’s Ed Zijp en Jeroen Engel
Raadsleden en belangstellenden: ± 25 personen
Verslag: Tony Tannous

1. Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen.
De aanwezigen van de gemeente Alkmaar en Wormerland stellen zich voor.

2. Mededelingen vanuit de gemeente Alkmaar
Momenteel is de gemeente in de buitengebieden bezig met het anders inzamelen van afval. De buitengebieden hebben afvalbakken gekregen. De intentie van Alkmaar is om eind 2020 op 60% afvalscheiding te zitten.

De aangevraagde subsidie vanuit Spijkerboor a €250 is goedgekeurd. Op de vraag of er een bijdrage mogelijk is aan de viering van 375 jaar Starnmeer komt Alkmaar nog terug.

De ontsluitingsweg bij Oost- en West Graftdijk is af en eerder gerealiseerd dan gedacht. In West Graftdijk, waar eerder veel verkeer doorheen ging, is het nu rustiger. Een aandachtspunt daar is nog het te hard rijden. Er zal een proef komen met camera’s tegen vrachtwagens zonder bestemming of vergunning. Dit zal begin 2018 gaan lopen.

3. Mededelingen vanuit het college Wormerland
Ed Zijp en Jeroen Engel (BOA’s) stellen zich kort voor. Ed Zijp is verantwoordelijk voor vaartoezicht en handhaving in het Wormer- en Jisperveld en andere wateren in de gemeente. Hij is bekend in het buitengebied en geeft aan dat als er zaken zijn, men contact kan opnemen met Ed via de gemeente. Jeroen Engel is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte van Wormerland. Dit betekent dat hij op APV zaken controleert en handhaaft waar nodig. Voorbeelden zijn hondenoverlast, parkeerproblematiek en vuildumpingen. Ook Jeroen is via de gemeente te bereiken. Wanneer men een melding wil doen over de openbare ruimte, dan kan dit via de website van de gemeente of per telefoon.

Elly Fens: Momenteel is de gemeente Wormerland ook bezig met afvalscheiding. Inmiddels hebben de bewoners van Spijkerboor hierover een brief ontvangen. De intentie is om in 2020 op 75% afvalscheiding te zitten. In de maand november krijgen inwoners van Spijkerboor een zogenaamde PMD bak: een bak voor kunststof, metaal en drankpakken (karton).
Lous Uitentuis vraagt zich af of afvalscheiding niet bij de afvalverwerker kan. Elly Fens geeft aan dat scheiden aan de bron, dus bij de mensen thuis, kwalitatief betere restproducten geeft. Bronscheiding geeft ook bewustzijn bij mensen, bijvoorbeeld hoeveel plastic er in verpakkingen zit. Uiteraard zijn er op grote schaal met producenten van verpakkingen ook nog grote stappen te gaan. Dat is iets voor de nationale en internationale politiek.

4. Digitale platforms als ondersteuning bij burgerparticipatie
Kees van Waaijen: in het verleden zijn er met buurt- en wijkgericht werken veel initiatieven geweest voor veranderingen vanuit burgers. Vaak ging dit over de groenvoorziening en verkeer. De gemeenteraad heeft een nota burgerparticipatie aangenomen om contacten met burgers te vergroten op allerlei fronten. Bijvoorbeeld om meer initiatieven te krijgen voor het sociaal domein. Hiervoor wordt een wijk- en kernmakelaar aangenomen, die verbinding met de bewoners en gemeente zal vergroten. In de dorpskernen, zoals Spijkerboor, krijgt de gemeente al burgerinitiatieven. Dit komt door de contactcommissies, die 25 jaar geleden zijn opgericht. Wormer heeft geen contactcommissie, daarom wil de gemeente het breder gaan trekken voor heel Wormerland. Ook de dorpshuizen zullen hierbij meer worden betrokken als informatieloket en voor aanvragen van activiteiten. Hierdoor kan men daar met vragen terecht. Ook gaat de gemeente bezig met digitale platformen om initiatieven te faciliteren.
Lous Uitentuis vraagt zich af of dit ook geldt voor Alkmaar. Jan Nagengast geeft aan dat het vergelijkbaar is met de situatie in Wormerland, maar dan zijn er bewonersondernemingen in plaats van dorpshuizen. Gemeente Alkmaar gaat ook aan de gang met een digitaal loket, waarmee peilingen kunnen worden gehouden onder bewoners. Ook is er geld beschikbaar voor initiatieven vanuit buurten, dus ook voor Spijkerboor.

5. Oud papier ophalen
Alkmaar gaat starten met het invoeren van een oud papierbak. Vorig jaar tijdens de jaarvergadering is ook al aan de orde geweest dat veel bewoners het oud papier bewaren voor de inzameling door vereniging Vrouwen van nu. Zij geven aan dat sinds de invoering van de blauwe bak in Alkmaar, ze veel minder inkomsten hebben. Spijkerboor wordt door Alkmaar niet erkend in het ophalen van het oud papier.
Jan Nagengast geeft aan dat de gemeente Alkmaar geen problemen ermee heeft dat de vereniging het papier ophaalt. Hij zal contact laten opnemen met Dick Beets, om afspraken hierover te maken.

6. Presentatie door de commissie 375 jaar Starnmeer
Esther en Tineke geven namens de commissie een presentatie. Over het hele jaar 2018 zullen er festiviteiten plaatsvinden om het 375-jarig bestaan van de Starnmeer te vieren. De eerste festiviteit, een veiling, is al geweest. Deze heeft €8600 opgeleverd. Er zijn vlaggen en t-shirts gemaakt. De vlaggen heeft iedereen in de brievenbus gehad. De commissie heeft een eigen Facebookpagina en website www.starnmeer375.nl. Hierop is meer informatie te vinden. De gemeente Alkmaar heeft al €4000 toegezegd voor het plaatsen van kunstwerken in de polder. Momenteel worden andere sponsoren benaderd voor alle activiteiten in 2018. Ook is men bezig met programmaboekjes en de oudheidkundige vereniging gaat een boek uitbrengen. Door het jaar heen worden foto’s gemaakt. Deze zullen worden verzameld in een boek, die iedereen als afsluiting zal ontvangen.
Jan Nagengast geeft als tip mee om contact te zoeken met de afdeling erfgoed van gemeente Alkmaar voor hulp. De gemeente kan ook publiciteit verzorgen. De wethouder zal zorgen voor een contactpersoon en deze melden bij Dick Beets.
Gemeente Wormerland voegt hieraan toe dat ook zij voor publiciteit kunnen zorgen, als daar behoefte aan is.

7. Wegen en dijken
Frans Saelman: in 2019/2020 verwacht de gemeente Wormerland wegen over te kunnen nemen van het HHNK. Binnenstedelijk water zal daarna aan het HHNK worden overgedragen. Hoe dit gaat gebeuren moet worden geïnventariseerd. Er is in ieder geval een intentieovereenkomst voor getekend. Wanneer de gemeente de wegen overneemt, worden ze eigendom van de gemeente. Hiermee kan de gemeente bepalen wat ermee gebeurt.

Er wordt gevraagd of Alkmaar ook eenzelfde intentie heeft. Jan Nagengast antwoordt hierop dat men in onderhandeling is en waarschijnlijk ook in 2019 wegen zal overnemen.

Het strooibeleid zal hiermee ook worden gewijzigd door Wormerland. Momenteel is het aanbesteed bij Rijkswaterstaat, over de nieuwe situatie moet nog worden nagedacht.
Er wordt gevraagd hoe het dan zit met het grensgebied tussen gemeenten. Frans Saelman geeft aan dat hierover afspraken moeten worden gemaakt.

Er wordt gevraagd waarom de gemeente de wegen over wil nemen. Frans Saelman: de kosten zullen hetzelfde zijn voor de gemeente, terwijl de gemeente wel zelf verantwoordelijk wordt voor de wegen. Jan Nagengast vult hierop aan dat als de onderhandelingen niet lukken, de provincie het afstaan van wegen zal opleggen. Burgers verwachten van de gemeente dat zij haar eigen wegen heeft. Ook geeft het schaalvoordeel. Het afstaan van de binnenwateren scheelt veel geld, bijvoorbeeld voor baggeren. De gemeente heeft straks onderhoud in eigen hand, zonder moeizaam contact te moeten hebben met HHNK.

Er wordt gevraagd hoe het zit met de aanpak van de Starndijk na de festiviteiten. Frans Saelman geeft aan dat de dijken van HHNK blijven maar de wegen die erop liggen naar de gemeente gaan. Lous Uitentuis voegt hieraan toe dat als er meer bekend is, een bijeenkomst komt voor de bewoners. Details zijn nog niet bekend. De dijk zal wel worden afgesloten, maar er zullen maatregelen komen voor de doorgang, net als momenteel in Jisp.

8. Aanpassen N246
wat zijn de ontwikkelingen rondom de aanpassing van de provinciale weg?
Frans Saelman: de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden aangepakt. Voor beiden komt een noodbrug, Beatrixbrug krijgt een tijdelijk beweegbare brug en de Kogerpolderbrug krijgt een vaste noodbrug. Beide bruggen worden met stoplichten bediend. Om veel verkeer te voorkomen zal er aan de kant van Purmerend en Alkmaar al worden aangeduid om te rijden via de A9. Begin 2018 wordt gestart met de werkzaamheden. Media 2018 worden de bruggen gesloopt en eind 2019 zal de oplevering volgen.

Er wordt gevraagd of er tijdens de festiviteiten in 2018 wel genoeg bereikbaarheid is naar Spijkerboor. Frans Saelman kan geen garanties geven, maar vertelt dat de provincie heeft aangegeven dat bestemmingsverkeer wel kan bereiken. Daarop volgend wordt gevraagd of het mogelijk is om te controleren op sluipverkeer. Frans Saelman geeft aan dat het onmogelijk is hier iemand 24/7 op neer te zetten. Wellicht is het met camera’s te controleren.

Jan Nagengast geeft aan dat de Leeghwaterbrug ook een tijdelijke brug zal krijgen. Deze moet volwaardig zijn, dus ook geschikt voor vrachtverkeer. Of dit zo is zal worden nagezocht.

9. Glasvezel in buitengebied
Jan Nagengast: in het coalitieakkoord is afgesproken dat de buitengebieden van Alkmaar glasvezel moeten krijgen. Er is inmiddels een overeenkomst met coöperatie Breedband Alkmaar-Buiten. Momenteel wordt geïnventariseerd wie mee wil doen. Als 50% van de bewoners mee wil doen, gaat het gebeuren. De provincie geeft aan dat als er een garantie is, zij de helft van de kosten zullen betalen. Eind dit jaar komt er een enquête naar de bewoners. In januari zal iemand langs de deuren gaan om de resultaten op te halen.

Frans Saelman: Wormerland geeft geen waarborg en heeft gewacht op de provincie. Om het initiatief op gang te brengen moet er een burgerinitiatief komen. Verenigingen in Neck en Wijdewormer zijn hiervoor benaderd en een raadslid heeft aangegeven het initiatief te willen trekken. Voor 1 december moet een businesscase worden aangeleverd bij de provincie. Hoe hard de deadline is moet de gemeente nog uitzoeken. Breedband Alkmaar-Buiten bestaat ui 5 vrijwilligers, daar is te weinig capaciteit om het initiatief ook voor de dorpskernen van Wormerland op te pakken.
Jan Nagengast geeft aan dat dit met de gemeente Wormerland, Alkmaar en Breedband Alkmaar-Buiten kan worden besproken.

10. Rondvraag
Vraag: in Oostknollendam worden voertuigen weggehaald door de gemeente, geldt dit ook voor Spijkerboor?
Peter Tange: veel inwoners hebben een boot. Traditie is dat men de boot in april te water laat en in de wintermaanden na oktober weer op de kant mag leggen.  Als er wrakken zijn, worden ze gemeld bij de gemeente. De BOA stickert ze en na 14 dagen worden ze weggehaald. Dit geldt ook voor voertuigwrakken en aanhangwagens.

Er wordt een situatie geschetst over kavelruil in Markenpolder en de Schermer.
Hierbij is de gemeente Alkmaar betrokken. Voor de kavelruil zijn taxaties gedaan van de kavels, waarbij de taxatie van de gemeente hoger was dan van een andere makelaar. Dit zorgt voor een impasse. Jan Nagengast geeft aan dat Bart Oskamp het contact zal doen met de betreffende boeren, aangezien het contact met de gemeente stroef verloopt.
Beide partijen kunnen een derde makelaar inschakelen die een bindend voorstel kan doen met beide zijden in overweging. Hiermee komen de betrokkenen wel tot een overeenkomst.

Vraag: hoe wordt omgegaan met vuilnis ophalen bij bedrijven?
Jan Nagengast: bedrijven zijn niet verplicht om hun afval aan de gemeente aan te bieden. Veel mensen gooien hun huisafval bij het bedrijfsafval. Toch moeten zij een tarief betalen voor huisvuil, aangezien dit basiskosten zijn voor onderhoud, ophalen van het afval en opruimen van zwerfafval.

Einde 21:50 uur


Datum vergadering 2018: 7 november.


zaterdag 23 december 2017

Schaatsen op de kunstijsbaan in Haarlem

De ijsclub Spijkerboor gaat vrijdagavond 29 december naar de verlichte kunstijsbaan van Haarlem.

Leden die mee willen gaarne opgeven bij: 
Cor Leegwater 075-6411215 
of Dick Beets 075-6411670 of 06-42862428.

We vertrekken om 19.00 u van Spijkerboor met personenauto's.
 
namens ijsclub Spijkerboor, Dick Beets

vrijdag 1 december 2017

Kerstmarkt - Grote Kerk De Rijp                Kerstmarkt - Grote Kerk De Rijp      
zaterdag 9 december 2017 van 11 tot 16 uur

- vrij entree -


Heden kondigen wij aan, dat de KERSTMARKT in De Rijp wordt gehouden op zaterdag 9 december. Om 11 uur is de feestelijke opening met kerstmuziek van bugelspelers.

Er zijn tenminste 20 kramen met onder andere cadeaus, boeken, mutsen, tassen, shawls, sierraden, kaas, kaarsen, jam, kaarten, vilt, vogelhuisjes, kersthangers, keramiek, engeltjes, decoraties, wollen sokken, hoeden, curiosa, chocolade en zeepjes.
Elk uur is er LIVE MUZIEK van het EilandsPolderKoor, het barbershop kwartet Cross Connection en organist Gerard Jan Slegt.

Voor 2e hands kerstspulletjes kunt u terecht in de consistorie van de kerk en onder de kerstboom liggen prachtige prijzen voor de verloting. In de cateringhoek is koffie, thee, taart, snert en glühwein verkrijgbaar. Dit alles mag u eenvoudigweg niet missen!

De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor het onderhoud van de multifunctionele protestantse kerkgebouwen in De Rijp en West-Graftdijk.

Voor meer informatie: haventje@quicknet.nl.
maandag 20 november 2017

Sinterklaas

Hallo allemaal, 

Ook dit jaar komt de Sint weer naar Spijkerboor om alle (lieve!!) kindjes van Spijkerboor en de Starnmeer een bezoekje te brengen.

De kinderen worden op zondag 26 november om 14.30 uur in 't Heerenhuis te Spijkerboor verwacht, de Sint arriveert rond de klok van 15.00 uur.

Willen de ouders voor donderdag 23 november een cadeautje(s) van ongeveer € 7,50 en een kort verhaaltje over uw kind(eren) afgeven bij Middelweg 1, dan kan de Sint het noteren in zijn nieuwe, grote boek!
 maandag 13 november 2017

Ledenvergadering IJsclub Spijkerboor

IJsclub Spijkerboor houdt haar ledenvergadering komende vrijdagavond 17 november in de bar van het Herenhuis. 

Aanvang van de vergadering is 20.30 u

Na afloop van de vergadering gaan we kegelen. Er zijn enkele leuke prijzen.
Mensen die geen lid zijn maar wel lid willen worden zijn eveneens van harte welkom.
 

Namens ijsclub Spijkerboor, Dick Beets, voorzitter

maandag 23 oktober 2017

Notulen Algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap. 12-10-2017Afgemeld wegens ziekte Rie Bas. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reijne, Jan Nat, Martijn Jongens, Cor Marrees, Tineke Reijne, Ingrid van Zanen, Eefje van Selm, Sofie Kalse-Uitentuis, Ester Slooten, Nancy Uitentuis en Dick Beets.

1. Opening door voorzitter geschiedt 20.15 u. 

2. Ingekomen. Bericht over afsluiting Starnmeerdijk tussen Middelweg en Heerenhuis gedurende enkele dagen wegens bermwerkzaamheden. 

3. Notulen vergadering 6 juli 2017. Goedgekeurd en ondertekend. 

4. Evaluatie dijkdorpsdagen. Het kinderprogramma op zaterdag was leuk en de kwis ’s avonds voor herhaling vatbaar. Op zondag was er de droevige afloop ivm het overlijden van Nel. Er is een anonieme brief bij Lianne bezorgd met positieve en vragende opmerkingen. Vanwege de anonimiteit kan daar dus niet op gereageerd worden. 
 
5. Kern met pit. Klaas heeft een aanvraag ingediend voor info borden voor 375 jaar Starnmeer. Het worden kastjes in de vorm van de vroegere waterschapskastjes. Ze zullen her en der worden geplaatst met informatie over de polder. 

6. Gemeente avond. Voor de vergadering met het bestuur van Wormerland en een afgevaardigde van Alkmaar heeft de S.G. de volgende items aangedragen.: oud papier, presentatie 375 jaar Starnmeer, Wegen/dijken, N246 en glasvezel. 

7. Winterprogramma: 27 oktober klaverjassen voor verenigingen , 8 november bijeenkomst met Wormerland en Alkmaar, 26 november Sinterklaas en 24 januari jaarvergadering. Er is dit jaar geen winterwandeling ivm diverse adtiviteiten 375 jaar Starnmeer. 

8. 375 jaar Starnmeer. De vlaggen en T-shirts zijn er. Bij de veiling is 8700 € opgehaald wat een prachtig resultaat is. Op 6 januari is de opening van het jubileumjaar in het Heerenhuis voor inwoners en genodigden. De film van 10-15 minuten wordt vertoond en beneden komt een tentoonstelling van oude foto’s. 30 juni en 1 juli is het festival weekeinde met op zaterdag voor een ieder wat wils en zondag zeskamp, 1 juli concours d’élégance, 22 september agrarische dag en de afsluiting einde december met een winters thema. 

9. Wijkbudget Wormerland. Er is toch misschien weer een opening ontstaan om de bootcamp te realiseren. Omdat er geen draaiende delen aankomen is zelfbouw toch toegestaan. Het moet wel als zodanig geregistreerd worden en er moet toestemming komen van HHNK. Voor het aanpassen/verbeteren van de plek van het monument Jan Hop zal contact worden opgenomen met HHNK. 

10. Rondvraag. Cor Marrees vraagt of er op de overige plekken op Spijkerboor, ook aan de andere kant v/d brug, ook antieklook lantaarnpalen komen. Dit is voorlopig niet aan de orde. Bij het overleg met de gemeente kwam wel naar voren dat overal de straatverlichting in de komende jaren wordt aangepast maar dat gebeurt staps gewijs en Spijkerboor is nog niet aan de beurt. De lantaarnpalen die er nu staan zijn gerealiseerd met het wijkbudget van 2016 en 2017. Klaas Reyne zoekt mensen die willen helpen met sponsoren zoeken. Dick biedt zich aan om een algemene brief te helpen maken die met aangepaste kop naar verschillende grote sponsors kan worden verstuurd. 

11. Volgende vergadering is de jaarvergadering op 24 januari in het Heerenhuis en de volgende bestuursvergadering op 10 januari bij Ester
Lous Uitentuis      Dick Beets
Voorzitter              Secretarisdinsdag 17 oktober 2017

Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017

De afgelopen maanden is er achter de schermen veel werk verzet. In deze nieuwsbrief zullen we duidelijkheid verschaffen over de voortgang van het initiatief.
Tijdens de vraagbundeling in 2014 en 2015 is gebleken dat er in het buitengebied en kleine kernen een grote behoefte bestaat aan een goede internetverbinding. Binnen de grote kernen is die behoefte minder omdat daar een redelijke verbinding bestaat. Omdat de meeste aansluitingen zich binnen de grote kernen bevinden, leek aanleg van het glasvezel netwerk lange tijd financieel niet haalbaar.
In 2015 begon ook de overheid het belang van “Snel Internet Voor Iedereen” in te zien. Er kwamen signalen dat de overheid steun wilde gaan verlenen. In de laatste maanden werd de vorm van de overheidssteun concreter. BAB werd nieuw leven in geblazen omdat we nieuwe kansen zagen. We leggen hieronder uit waarom.
De EU-regelgeving maakt onderscheid in witte, grijze en zwarte gebieden. In een wit gebied is er geen aanbieder, die internet aanbiedt met een downloadsnelheid groter dan 30 Mbit/sec. In een zwart gebied zijn er twee of meer aanbieders met meer dan 30 Mbit/sec. Grijze gebieden zitten hier ergens tussenin. 
Bij het aanleggen van glasvezel is het mogelijk in witte gebieden steun te krijgen van de overheid, mits deze niet marktverstorend is. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar zijn bereid steun te verlenen. Deze steun zal bestaan uit een garantstelling voor een financiering van het witte gebied en ondersteuning van ons initiatief. De garantstelling maakt het mogelijk een financiering te verkrijgen bij de Bank Nederlandse Gemeente tegen zeer gunstige voorwaarden. In het grijze gebied mag de overheid geen steun verlenen. Om ook hier glasvezel aan te leggen, zal BAB zonder steun van de overheid een financiering realiseren.
Om vast te stellen of ons initiatief haalbaar is, is er een uitgebreid financieel plan geschreven. In deze business case zijn veel gegevens verwerkt waaronder aanneemsom, aantal abonnees en kosten van de financiering. We hebben hiermee kunnen vast stellen dat ons plan financieel haalbaar is.
Uit de berekening is ook naar voren gekomen dat de prijs voor een abonnement hoger zal zijn dan voorheen. Maar nog steeds concurrerend met de huidige aanbieders in het gebied.
Ons plan is op 2 oktober jl. aan de gemeente en de provincie gepresenteerd en werd positief ontvangen.
In de komende weken gaan wij de  aannemers vragen hun offertes te actualiseren. Verder gaan wij onderhandelen met de providers over de prijs van de diensten die zij willen aanbieden over ons netwerk. Wanneer de cijfers actueel zijn kunnen wij een accurate business case presenteren. De provincie en gemeente zullen dan bepalen of ze ons plan kansrijk achten.
Wij zullen de bewoners zo snel mogelijk informeren over de tarieven voor de verschillende abonnementen. Dat we de kosten zo laag mogelijk willen houden spreekt voor zich. Daarom werken we ook nauw samen met onze buurinitiatieven om, daar waar mogelijk, synergievoordeel te behalen.
De in het verleden afgesloten abonnementen zijn niet meer geldig. Wij zullen de vraagbundeling over moeten doen. Inmiddels hebben wij ervaring opgebouwd en goed gekeken naar andere vraagbundeling trajecten. Met deze ervaringen stellen wij een plan van aanpak op en hebben vertrouwen in een positief resultaat.
Het gebied waar Breedband Alkmaar-Buiten zich nu op richt bestaat uit alle adressen in de plaatsen Driehuizen, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oterleek, Starnmeer en Ursem gem. S. Ook nemen we de “witte” adressen in de plaatsen Stompetoren en Schermerhorn mee. Een speciale positie nemen de adressen in De Woude en een klein deel van Spijkerboor in. Origineel behoorden deze adressen tot het gebied van BAB. De respons was hier ook voldoende, maar deze adressen liggen niet in de gemeente Alkmaar. Vooralsnog gaan we er van uit dat we ze mee kunnen nemen, maar dat is van een aantal factoren afhankelijk. 
Op onze site staat een postcodecheck. Hier kunt u controleren of uw adres in het gebied ligt. De uitkomst hiervan is een goede indicatie, maar op adresniveau ligt het nog niet helemaal vast. Zodra alles definitief is zullen wij dit melden.
Donderdavond 2 november organiseren we een vrijwilligersavond. Hier gaan wij gedetailleerder in op de status van ons initiatief. Vrijwilligers worden hierover volgende week geïnformeerd. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kan dat via ons contactformulier.

Bron: Breedband Alkmaar Buiten

Verenigingsklaverjassen en Jaarbijeenkomst met B en W

Verenigingsklaverjassen 

Vrijdag 27 oktober om 20.00 u in Heerenhuis.

Zonder afbericht wordt aangenomen dat alle 7 verenigingen weer aanwezig zullen zijn.

I.v.m. ziekte van Rie zullen prijzen en planten deze keer gekocht worden door 
Ester.

 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Jaarbijeenkomst met B en W 
Wormerland en afgevaardigde Alkmaar 
woensdag 8 november om 20.00 u in Heerenhuis.

Items aangedragen door S.G. zijn:

-Oud papier
-presentatie 375 jaar Starnmeer.
-Wegen en dijken
-N246
-Glasvezel.

Daarnaast kunnen aanwezigen natuurlijk nog hun eigen vragen stellen.
 

* Sinterklaas komt dit jaar zondagmiddag 26 nov. naar het Heerenhuis.
 
* De jaarvergadering v/d Spijkerboordergemeenschap is op 24 jan. in het Heerenhuis
 
Namens de S.G., Dick Beets
 

dinsdag 3 oktober 2017

Notulen vergadering S.G. 2017-07-06


1.    Opening. Geschiedt even na 20.00 u. Aanwezig volgens presentielijst: Tineke Reyne, Klaas Reyne, Ingrid Slooten, Nancy Uitentuis, Ester Slooten, Eefje van Selm, Monique Beerepoot, Jan Nat, Cor Marrees, Rie Bas-Koster, Lous Uitentuis en Dick Beets
2.    Ingekomen stukken. Nihil.
3.    Notulen 20-04-2017. Hierop waren geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.
4.    Terugblik midzomervaren 17-06-2017. Het weer was dit jaar uitstekend en er was weer voldoende animo om mee te gaan (47 personen). Het eten was erg lekker en dus is er reden om het volgend jaar weer proberen te organiseren.
5.     Dijkdorpsdagen 5 en 6 augustus 2017. Het worden definitief 2 dagen i.p.v. 3. Op zaterdag zijn er weer kinderspelen en vissen en op zondag een strijd tussen teams van 6 personen waarvan 2 vrouw. De tent wordt kleiner dan voorgaande jaren. De prijzen voor het vissen worden weer gekocht door Rie Bas.
6.    Wijkbudget Wormerland. Het budget voor 2018 is nog niet bekend en zoals bekend wordt het budget van 2016 en 2017 gebruikt voor het neerzetten van 4 stuks antieklook lantaarnpalen bij het Heerenhuis. Er zijn wel ideeen voor 2018: Opknappen van het monument, bootcamp en voorzieningen tegen he wegspoelen v/d grond bij het monument. Klaas heeft inmiddels contact gehad met de gemeente over de bootcamp. Uit het antwoord blijkt dat zelf bouwen geen optie is en dat de gemeente een boel eisen stelt voor er eventueel toestemming wordt gegeven. Als een toestel moet worden gekocht is de goedkoopste optie 8000 €. De voorwaarden die de gemeente stelt zijn aan debootcamp ploeg overhandigd en we wachten verdere ontwikkelingen af.
7.    375 jaar Starnmeer. Het bestuur van het comitee is compleet en het programma is zo goed als rond. Er zijn momenteel reeds 60 kavels voor de veiling. Er worden diverse sponsors gezocht.  De nieuwjaarsreceptie is op 6 januari 2018 in het Heerenhuis en daar zal dan tevens de premiere te zien zijn van een film die STV gaag maken. Beneden in de bar komt dan een fototentoonstelling. Er komt op 30-6 en 1-7 2018 een festival op het land van Kees Jongens. Dit wordt georganiseerd o.l.v. Jeroen v/d Meer. In de eerste 2 wken van oktober 2018 komt er een agrarische dag en de afsluiting vindt plaats in december met een winterfeest waarvoor de ijsclub wordt (is) benaderd. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief en die zal vervolgens meer regelmatig en met kortere tussenposen verschijnen. Er wordt ook nog geopperd boerderijen te verlichten/versieren en september/oktober en om poorten te maken. Voor dat laatste is waarschijnlijk toestemming nodig om ze te plaatsen.
Ook wordt besloten omringende dorpen uit te nodigen voor een dorpenspel.
8.    Oudpapier. De mening was dat de oproep aan mensen in de gemeente Alkmaar in de Starnmeer om hun oudpapier te bewaren voor de s.g. en vrouwen van nu goed was nagevolgd. De container zat goed vol. Toch had Dick daar een andere mening over. Hij had nauwelijks een kwart trailer vol. Hij gaat het met Wim nog een keer aanzien maar als er volgende keer weer zo weinig papier is wil hij niet meer rijden.
9.    Rondvraag. Niets.
10. Ca 22.30 u was de sluiting en de volgende bestuursvergadering is donderdag 28 september bij Ingrid en de volgende algemene vergadering donderdag 12 oktober bij Lous.

                Voorzitter                                                                         Secretaris

                 L. Uitentuis                                                                       D. Beets