maandag 25 april 2022

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de IJsclub Spijkerboor


                                                       
 

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de IJsclub Spijkerboor 
op vrijdag 29 april 2022 
in manege Sprenkeling aan de Starnmeerdijk. 
Aanvang 20.00 u.

Omdat we al twee jaar geen ledenvergadering hebben kunnen houden door de corona pandemie en we niet weten hoe het komend winterseizoen zal zijn hebben we besloten dit keer in april een ledenvergadering te houden. 
Ter afsluiting van 2020 en 2021 behoeven de financiële stukken goedkeuring der leden. 
Bovendien hebben de twee langstzittende bestuursleden aangegeven te willen aftreden. 
Cor Leegwater en Nel Nieuwenhuizen gaan het bestuur na respectievelijk 48 en 40 jaar verlaten. Omdat de situatie en voortgang van de situatie rond het Heerenhuis nog altijd onzeker is hebben we gekozen voor een alternatieve locatie.

Agenda:

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering (is door corona en geen ijs niet meer relevant) 
3. Verslag penningmeester en kascommissie 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar Cor Leegwater en Nel Nieuwenhuizen. Voor hen in de plaats stelt het bestuur voor Liesbeth van Petten-. Marrees en Sofie Kalse-Uitentuis. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang der vergadering aangemeld worden. 
6. Verkiezing kascommissie 
7. Rondvraag 
8. Pauze 
9. Afscheid Cor en Nel uit het bestuur.

                                                                   Het bestuur

                      

                                                                                                                 

woensdag 13 april 2022

Notulen jaarvergadering SG 23 maart 2022

 

Waar: stal Sprenkeling, Starnmeerdijk 10

Aanvang 20.00 uur

Aanwezig: Dagelijks Bestuur (DB) en hoge opkomst (circa 50 man)


1. Opening

Ester heeft de vergadering geopend. De opkomst is positief te noemen daar er nog nooit zoveel mensen op de jaarvergadering aanwezig is geweest.


2. Ingekomen stukken

Klaas heeft bericht van de gemeente gekregen met betrekking tot subsidie. Er zijn subsidies beschikbaar om een leuke kerstboom neer te zetten in de winter. Tot april is de gelegenheid om hier 


3. Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag is ter kennisgeving aangenomen en goedgekeurd door het DB. 


4. Financieel verslag

Belangrijkste verschil in begroting 2020 t.o.v. 2019 is de pot van Starnmeer 375 die gestort is in 2020. Dit was een bedrag voor circa €9685,48,-  Ingrid heeft een uitgebreid verslag gedaan van de financiële situatie van de Spijkerboorder Gemeenschap (SG). 

De klaverjas activiteit is een leuke activiteit en het draait altijd quitte, wat wil zeggen dat het geen geld kost voor de SG om het te organiseren.

Bewoners initiatieven en bewonersorganisatie zijn 2 verschillende initiatieven. De bewonersorganisatie zijn generieke initiatieven. Dit zijn bank subsidie, monument restaureren, onderhoud van de boot etc. De SG komt hiervoor dit jaar niet in aanmerking omdat de SG genoeg geld in kas heeft.


5. Vaststellen kascommissie

Sophie Uitenthuis is 1e kascontroleur. Wim nieuwenhuizen is de 2e kascontroleur. Dorien is de 3e kascontroleur die zich vanavond heeft aangemeld. 


6. Zomerprogramma 2022

Momenteel is er het idee om De Polder Draait door" (DPDD) te organiseren. De datum is 1,2 en 3 juli. Er is een comité dat bezig is met een programma. DPDD wordt georganiseerd op het land van Jongens. 

Beschikbaarheid met de boot varen is lastig en ook in verband met het broed seizoen mag je beperkt varen. 20 juni begint het broed seizoen en na deze datum mag er niet gevaren worden in het Jisperveld. Sofie zal navragen wat de mogelijkheid is m.b.t. het uitje met varen.

Wellicht een idee om een culinaire activiteit te organiseren in september. Hierover volgt meer. 

Ook wellicht een lezing, theater of iets dergelijks organiseren op 4 mei, dodenherdenking. Dorien vraagt of iets verteld kan worden over de historie van de Starnmeer in de oorlog. STV vragen of zij daar een item van kunnen / willen maken.


7. Jantje Hop

Jantje Hop (het bootje) ligt nog steeds in het water. Ton van Petten zal de boot eruit halen alleen moet de boot ergens liggen om hem op te knappen. Hij moet gelast en geschuurd worden. Erwin Bruin geeft aan dat de boot bij hem kan liggen op een opslagplaats in Wormerveer. Wie de boot gaat restaureren moet nog bepaald worden. 

Wim geeft aan dat de pedalen nog aan de riemen zitten als deze gebruikt zijn. Het zijn vooral de jongeren die de boot gebruiken, gevraagd is of de SG de jongeren kan attenderen om beter om te gaan met de pedalen en boot. 


8. Reanimatiecursus

AED cursus is sinds 3 jaar een jaarlijks gebeuren. Bij de familie Uitenthuis en Vendrig hangen een AED cursus. AED cursus is reanimatie en gebruik apparaat. Vorige keer dat de cursus is gegeven waren er zes participanten. Gevraagd is of er nog gegadigde zijn voor de cursus. 

De AED kast bij Vendrig is twijfelachtig of die het wel doet. Wordt nagegaan of deze wel goed werkt. 

Jeroen van der Meer en dochter Jeroen van der Meer hebben zich aangemeld voor de AED cursus. Ook Karin, de bewoonster van de buitenwerkplaats wil zich opgeven voor de cursus.


9. Heerenhuis

September heeft de DB samen met STV een afspraak gehad met gemeente Wormerland. Zij hebben tijdens de vergadering gevraagd naar een profielschets voor uitbaters van het Heerenhuis. Er zijn 3 kandidaten die een idee hebben het Heerenhuis te zitten. 

Een huurbedrag vanuit de gemeente is nog niet bekend voor de eventuele exploiteurs. De gemeente wil het Heerenhuis verhuren voor dezelfde voorwaarden als Bob en Ellen. Wat deze voorwaarden zijn wil de gemeente niet vertellen.

Idee is om een commissie samen te stellen om de plannen van de gemeente te bespreken / beoordelen. De gemeente wil de gemeenschap nauw betrekken bij de keuze van een uitbater. 

Dorien heeft een plan ingediend om een uitbater te zijn in het Heerenhuis. De gemeente stuurt wel aan op de functie van een buurthuis, en zijn hier kritisch over met betrekking tot de uitbater.

De medewerking vanuit de gemeente is een langlopend proces. De gemeente reageert niet adequaat op de mogelijke uitbaters en bewoners. Het protocol van de gemeente 

Remco van Doorn heeft een brief verstuurd namens zijn fractie met vragen m.b.t. het Heerenhuis. Dit heeft nog geen effect gehad naar weten van de bewoners.

Wellicht is het een optie om de media op te zoeken om zo de aandacht te krijgen van de gemeente. 


10. Rondvraag en afsluiting

Grijze container moet weer bij het Heerenhuis komen omdat er veel afval op de grond wordt gegooid als mensen wat eten bij het pontje.

De toneelvereniging bestaat 77 jaar. Dit gaan zij vieren met een toneelstuk, de locatie is achter het Heerenhuis. 

Dorien heeft haar schuur aangemeld als woning voor Oekraïners. Ook Jacob-Jan Jongerns heeft ook aangemeld voor woning.

Marco Kok vraagt of er meer mensen zijn aan de dijk die ook last hebben van over voltage van zonnen panelen. Dit is een probleem waar klachten over zijn. Alleen is daar nog geen oplossing voor vanuit Liander. Op Spijkerboor is ook een probleem met over voltage.

Wim en Sofie hebben vragen en opmerkingen gegeven over het oud papier. Ook is er nog onduidelijkheid met betrekking tot bedrijfsafval en particulier afval. De gemeente navragen hoe het zit met ophaaldagen van oud papier m.b.t. zondagen en feestdagen. 

Tijdens de rondvraag werd vermeld dat er een gerucht rondgaat om het Heerenhuis te kraken. Dit idee kan misschien werken om de gemeente Wormerland te pushen om meer daadkracht te tonen.

Dirk Huisman geeft aan dat hij graag meer input heeft van oude foto’s voor de Facebook pagina  “je bent een Spijkerboorder als…”  oude foto’s zijn tegenwoordig makkelijk te digitaliseren.
Als iemand nog mooie foto’s van vroeger heeft kan diegene deze zelf op deze facebook groep  plaatsen.