donderdag 18 januari 2018

Spijkerboor speelt “Slip-gevaar”

De Spijkerboorder Toneelvereniging speelt in ’t Heerenhuis het toneelstuk “Slip-gevaar” van Johan Deckers

De klucht gaat over een fabrikant van dameslingerie die de wanhoop nabij is als zijn vrouw hem verlaat en zijn firma op de rand van een faillissement staat. Zijn beste vriend weet raad, maar daardoor zit hij in een mum van tijd opgescheept met een andere echtgenote, een geadopteerde zoon, een rijke tante en een gedreven belastinginspecteur. Als zijn eigen vrouw hun relatie wil redden, komt hij pas goed in de problemen en valt hij van de ene lastige situatie in de andere.

Martijn Jongens, Lous Uitentuis, Kim Dekker, Bob van Brussel, Wim Nieuwenhuizen, Mariët Hartog en Willy Groot staan op de planken en de regie is in vertrouwde handen van Nel Stam-Koene.

Het belooft weer een erg leuke avond te worden, waarbij veel te lachen valt. En dat geldt natuurlijk ook voor de verloting en de borrel na afloop. 

De uitvoeringen in ’t Heerenhuis van Spijkerboor zijn op:
Zaterdag     3 februari
Vrijdag        9 februari
Zaterdag   10 februari
Vrijdag      16 februari 
Zaterdag   17 februari

We beginnen om 20.00 uur. Wanneer deze klucht wilt zien, dan kun je nu entreekaarten van € 7,50 reserveren bij Bob en Ellen. Het telefoonnummer van ’t Heerenhuis is 075-6411369.  Reserveer snel want op=op!

Voor kinderen hebben we een speciale avond. Alle kinderen uit de buurt (en eventueel hun begeleiding) mogen de generale repetitie op vrijdag 2 februari om 20.00 uur helmaal gratis en voor niks bijwonen. Voor hen hebben we bovendien na afloop een mooie verloting (4 loten voor 1 euro) met lekker veel speelgoed.

Op zaterdag 24 februari spelen we het toneelstuk voor de Zonnebloem in Westbeemster.

We wensen iedereen die komt kijken een paniekvrije avond toe!

De Spijkerboorder Toneelvereniging 


donderdag 11 januari 2018

Jaarvergadering der Spijkerboorder GemeenschapUitnodiging tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering 
der Spijkerboorder Gemeenschap op:

Woensdag 24 januari  2018 in 't Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur

Agenda.
1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: Nieuwjaarsreceptie Wormerland . Oudpapier . Kern met pit 

3. Notulen vergadering 12-10-2017 

4. Jaarverslag 2017 

5. Financieel verslag 2017 

6. Verslag kascommissie s.g. + verslag Starnmeer 375 tot nu toe. 

7. Verkiezing nieuw kascommissie lid. Kascommissie bestond uit Marjon en Jan Nat. 
    Marjon treedt af, reservelid was Irma . 

8. Starnmeer 375 + begroting 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Klaas Reijne en Ester Slooten. 
    Nieuwe kandidaten kunnen tot aanvang vergadering bij bestuur worden aangemeld. 

10. Evaluatie Klaverjassen, bijeenkomst gemeentes Wormerland en Alkmaar en . Sinterklaas. 

11. Programma 2018. Kermis, klaverjassen/kegelen en Sinterklaas. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

Spijkerboorder Gemeenschap Jaarverslag 2017


Januari
                                                                                                                                                            11-01. Jaarvergadering in het Heerenhuis met op de agenda ingekomen stukken, notulen vorige vergadering op 6-10-16, jaarverslag 2016, financieel verslag 2016, verslag kas-commissie, bestuursverkiezing, verkiezing nieuw kascommissielid, wijkbudget Wormerland, jaarprogramma 2017, 375 jaar Starnmeer en rondvraag.
Er wordt een comité gevormd ter voorbedrijding v/d dijkdorpsdagen en een comité ter voorbereiding v/d midzomervaartocht.                                                                                                                                                                                  
22-01 Winterwandeltocht. We worden ontvangen bij Lous en Nancy met koffie en koek, daarna ca 1,5 uur wandelen met onderweg  een opwarmertje en na afloop een heerlijke snertmaaltijd inclusief roggebrood met spek. Het was prachtig winterweer.                                                       
Maart                                                                                                                                                                
24-03 Lasertag voor jongeren
o.l.v. Ingrid in Alkmaar. Er waren zo veel jongeren mee dat er drie teams gevormd konden worden. Een succes.                                                                                                        
25-03 Kegelen in het Heerenhuis.
Een matige opkomst maar wel erg gezellig.                                                             

April                                                                                                                                                                                                                              
20-04 Algemene vergadering S.GBOA Ed Zijp van de gemeente Wormerland komt zich voorstellen. 
Het winterprogramma met de wandeling en het kegelen worden geevalueerd.
De commissies t.b.v. het midzomervaren en de DDD zijn doende.
Een veiling voor 375 jaar Starnmeer en 375 jaar Starnmeer programma komen aan de orde.                                                                 

Mei
05-05 De S.G. verleent medewerking bij de fietsbannetocht door Wormerland.                        
Juni                                                                                                                                                                                                          17-06 Midzomervaartocht door het Jisper- en Wormerveld met daarbij een BBQ. Evenals voorgaande jaren weer een groot succes.                                                                                                                                
Juli
                                                                                                                                                                                        06-07 Algemene vergadering S.G.  Terugblik op het midzomervaren. De DDD worden terug-gebracht van 3 naar 2 dagen en de data zijn 5 en 6 augustus. Het wijkbudget van Wormerland. 375 jaar Starnmeer, het bestuur is nu compleet en er wordt een stukje v/h programma bekendgemaakt. Ook het onderwerp oudpapier stond weer op de agenda.
             
Augustus                                                                                                                                                                             
05 en 06-08. De Dijkdorpsdagen. Op zaterdag waren de kinderspelen en in de avond de kwis zeer geslaagd. De zondag werd overschaduwd door het overlijden van Nel de spelletjes voor volwassenen werden afgelast maar de muziek ging wel door, al was iedereen natuurlijk zeer aangeslagen.

Oktober
12-10 Algemene vergadering S.G. Evaluatie dijkdorsdagen. Kern met Pit, Klaas heeft een aanvraag gedaan voor de info borden t.b.v. Starnmeer 375. De te bespreken onderwerpen voor de gemeenteavond worden vastgesteld. Het winterprogramma wordt doorgenomen. 375 jaar Starnmeer en het wijkbudget van Wormerland komen eveneens weer aan bod. Bij het wijkbudget van Wormerland is er mogelijk toch weer een opening ontstaan om een bootcamp te realiseren.                                                                                                                                                                
27-10 Verengingsklaverjassen in het Heerenhuis. Alle bij de S.G. aangesloten verenigingen stuurden weer 2 teams en er werd vol overgave gekaart.                                                                                                 
November                                                                                                                                                                                                         
08-11 Bijeenkomst in het Heerenhuis met B en W van Wormerland en een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Alkmaar. Deze bijeenkomst werd zoals al vele jaren redelijk tot goed bezocht.                                                                                                                                                                        
26-11 Voor de jongste in en rond de polder bracht de Sint met z’n pieten deze dag een bezoek aan het Heerenhuis.

Daarnaast werd door het bestuur van de S.G. ter voorbereiding op elke algemene vergadering no vergaderd om de agenda op te stellen en waren diverse bestuursleden (ook niet bestuursleden trouwens) druk in de weer met de vorbereiding van Starnmeer 375

                                                                   December 2017

                                                                                                                                                                                

donderdag 4 januari 2018

Oud Papier

Op zaterdag 6 januari 2018 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud-papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.