woensdag 16 december 2020

Vragen aan de Gemeentes en het HHNK op 25 november 2020

 

Vragen voor de gemeenteavond 25 november 2020                                                                                                         Antwoord HHNK

Vragen voor gemeente Wormerland

1. In het bestemmingsplan buitengebied wordt gesproken over een vergunningsplicht als men dieper graaft dan 35 cm. Hoe komt men aan deze diepte?

2. Er is een uitzondering gemaakt voor “normale, steeds terugkerende” agrarische activiteiten. Welke activiteiten vallen hieronder?

3. In het concept RES wordt Spijkerboor ontzien door de gemeente Wormerland, de gemeente Wormerland zet vooral in op het gebied rondom de A7. Toch hebben wij, zeker in de zomermaanden last van piekstroomwisselingen, waardoor zelfs de brug van Spijkerboor in storing is geweest. Er is hierover contact geweest met Liander, hoe staat het hiermee verder?

1. + 2.

Als vraag 1 en 2 gaan over het nieuwe concept-bestemmingsplan voor het buitengebied, dan worden hierover geen inhoudelijke vragen meer beantwoord. Dit concept-plan gaat namelijk niet door.

 

Over het bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt voor het eind van het jaar een bestuurlijk besluit genomen (doorzetten of niet) maar inhoudelijk is daar nog niets over te melden. Er kan pas gecommuniceerd worden als het college hierover besloten heeft.

 

Als deze vragen gaan over het geldende bestemmingsplan buitengebied kunnen de vragen gesteld worden aan Mike Klazema. (mike.klazema@over-gemeenten.nl)

 

3.

De gemeente kan helaas niets doen met piekstroomwisselingen en de mogelijke oplossing daarvoor. Het enige waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn de tracés van de kabels en leidingen.

Vragen voor gemeente Alkmaar

In het concept RES worden zonnepanelen gepland rondom de Starnmeer: Markervaart-Vinkenhop en de Starnmeerdijk. Hoeveel inspraak krijgt de burger hier nog over? Hier hebben toch heel wat bewoners en natuur: vermindering van de weidevogelstand, bodemdegradatie en bodemerosie, maar ook, zoals in Wormerland gebeurde, gezondheidsrisico’s voor bewoners.

Heeft deze keus te maken met de aanstaande dijkverzwaring, waar gebruik gemaakt wordt van de (nieuwe) dijken als plaats voor de panelen?

 

De planning is om begin 2021 (januari) participatiebijeenkomsten te organiseren voor inwoners van het genoemde gebied.

Hier wordt via communicatie ruim aandacht aan gegeven, zodat inwoners daarbij aanwezig kunnen zijn.

Contactpersoon: Peter van Dorsten PvanDorsten@alkmaar.nl
Dhr. Te Beest zal op 25/11 niet aanwezig zijn.

 

 

[HHNK] De concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland (RES) heeft geen invloed gehad op de planvorming en het ontwerp Verbetering Boezemkade Starnmeer. [HHNK]

 

Vragen voor NHNK

1. Waarom horen we alleen van een vergunningaanvraag bij de gemeente Alkmaar en niet bij Wormerland?

2. Hoe zit het met het idee van Martijn Jongens om het molenerf als historische plek te bewaren?

3. Welk rapport is er gebruikt bij als sterkte-berekening van de dijk? Die van 2016(?) of die van 2019?

4. We zien op de tekening dat er op relatief kleine stukken, voornamelijk tussen bebouwing (minder dan 50 meter) bij de bebouwing waar damwand gebruikt, de dijk weer verzwaard wordt met grond. Is het voor het gezicht niet mooier om het damwand door te trekken? Mogelijk is dit ook nog goedkoper.

5. Zie de vragen voor de gemeente Alkmaar!

1. U bent door HHNK geïnformeerd over twee vergunningtrajecten: A. de procedure Projectplan Waterwet van HHNK en B. de procedure omgevingsvergunning WABO, waarbij verwezen is naar informatie van de gemeente. De gemeente Alkmaar coördineert deze omgevingsvergunning voor de drie betrokken gemeenten (incl. de gemeente Castricum)

2. HHNK is gecharmeerd van de suggestie van de heer Jongens en neemt dit idee mee bij het werk.

3. HHNK gebruikt de actueel geldende leidraden bij het keuren en versterken van regionale waterkeringen. De belangrijkste documenten op dit gebied zijn:

-              Leidraad voor het toetsen van regionale keringen (STOWA 2015)

-              Richtlijnen technische toetsing, ontwerp en realisatie regionale

Keringen (HHNK 2014), die periodiek wordt aangescherpt op onderdelen waar nieuwe inzichten voor zijn.

Werkwijze

Het ontwerp van de versterkingsopgave Starnmeerdijk hield meer in dan het toepassen van bovengenoemde richtlijnen. De eerste versterkingsoplossingen voor de Starnmeer, gebaseerd op de sterkteparameters uit de toetsing, leidde tot een dusdanig groot ruimtebeslag dat meerdere extra studies uitgevoerd zijn om de sterkte van de ondergrond beter te bepalen met als doel tot een minder ingrijpend ontwerp te komen.

Bij het keuren van kades wordt gebruik gemaakt van eigen kennis, gebiedskennis en kennis en ervaring van de met HHNK samenwerkende adviesbureaus. Door actief deel te nemen aan landelijke ontwikkelingen aangaande veiligheid van waterkeringen is bij HHNK bekend welke nieuwe kennis en methodes toegepast kunnen en moeten worden.

Aanscherping ontwerp Starnmeer

Voor Starnmeer is sinds de toetsing uit 2015 uitgebreid aanvullend grondonderzoek gedaan en is de sterkte van de bepalende veenlaag doormiddel van proeven in het veld nader onderzocht. Daarnaast zijn op basis van nieuwe inzichten voor alle grondlagen de sterkteparameters gunstiger geworden t.o.v. van die gehanteerd zijn in de toetsing. Ook is een analyse met "bewezen sterkte" uitgevoerd. Die studie bood in eerste instantie geen verbetering. Voor toepassing van nieuwe inzichten op het gebied van "bewezen sterkte" dient de te versterken kade in het verleden namelijk overmaatgevende situaties (extreme neerslag, extreem hoog boezemwater) te hebben doorstaan. Dit is niet het geval, waardoor er op basis van bewezen sterkte geen verbetering gevonden kon worden. Echter door met de bewezen sterkte-gedachte vanuit de dagelijkse situatie van de dijk de toename in belastingen voor de maatgevende situatie te dimensioneren is het HHNK gelukt wel tot een maximaal slanker ontwerp te komen. Dit lag in lijn met de uitkomsten van de gunstigere sterkteparameters, waardoor deze studie als extra motivatie heeft gediend om over te stappen op de gunstigere sterkteparameters.

Er zijn op dit moment (november 2020) geen toepasbare inzichten en methodes beschikbaar om het ontwerp verder te verkleinen.

 

4. De basisoplossing voor het sterkteprobleem van de starnmeerkade is versterken in grond, met slootverplaatsing. Bij erven en woningen is gekozen voor constructies. Constructies zijn – ook over korte afstanden - ongewenst omdat:

-              de kosten zijn 5 á 10 keer hoger

-              de versterking is tot in lengte van jaren moeilijk beheersbaar en te controleren

-              er wordt schade aan de ondergrond aangebracht;

-              het inbrengen van damwand verhoogt de kans op omgevingsschade  ;

-              Zodra een constructie geplaatst is, neemt de conditie als gevolg van bijvoorbeeld corrosie af. In theorie gaat de constructie een lange periode mee (stalen constructies worden meestal voor 50-100 jaar ontworpen), totdat de conditie te slecht is geworden. Zodra de constructie niet meer voldoet, dient deze volledig vervangen te worden. Ook wanneer gedurende de planperiode nieuwe inzichten ontstaan over bijvoorbeeld klimaatontwikkeling of normering van dijken kan het gebeuren dat een constructie niet de geplande levensduur meegaat. Dat betekent dat deze dan compleet vervangen dient te worden. Een grondoplossing is veel duurzamer, omdat deze in een dergelijke situatie eenvoudig uitbreidbaar is door bijvoorbeeld de steunberm te overlagen met extra grond.

 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten